Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Železobetonové konstrukce mají ve vodním hospodářství své nezastupitelné místo. Jsou často jedinou možností, jak stavbu provést. Současně je všeobecně známo, že při provedení nevhodným způsobem mohou být poškozeny, a to v důsledku působení média, se kterým jsou v trvalém styku – s vodou.

Konstrukce vodojemů jsou konstrukcemi speciálními, které mají obvykle za úkol udržet vodu v oddělených prostorách a současně po dobu své životnosti vytvářet prostředí, které odpovídá požadavkům kladeným na pitnou vodu. To vyžaduje dlouhodobou životnost jak z hlediska statického, tak trvanlivosti jednotlivých částí konstrukce. V praxi to znamená, že není možné umožnit vnikání neupravené vody (z povrchu zakrytí vodojemu – např. ze zásypu) do vody upravené. Současně s tím nesmí docházet ani k odpadávání částí konstrukce (např. krycí vrstvy betonu, případně korozních zplodin výztuže) do vody.

POPIS KONSTRUKCE

Vodovody a kanalizace Břeclav a. s. se rozhodla opravit stropní konstrukci svého vodojemu v jihomoravské obci Pasohlávky, a to jak doplněním armokoše trámových prvků, tak zvětšením krycí vrstvy betonu nad výztuží. Jedná se o dvoukomorový vodojem s rozměry jedné komory cca 20 × 10 metrů. Sanace probíhala ve dvou etapách, aby bylo možné zachovat vždy jednu komoru vodojemu v provozu.

Samotnou opravu provedla SASTA a. s. Postup opravy vycházel z projektové přípravy a zahrnoval doplnění o podélné i smykové výztuže. Proto, aby bylo možné zajistit dostatečnou přídržnost nově realizované krycí vrstvy betonu nad výztuží, bylo nutné vedle nové výztuže použít i ocelové sítě – pro plošnou sanaci.

POSTUP SANACE

Prvním krokem bylo (jako obvykle) očištění konstrukce od všech nesoudržných vrstev a odstranění korozních zplodin výztuže či degradovaných vrstev z povrchu konstrukce. Odhalená a očištěná výztuž byla ošetřena pomocí dvousložkové polymercementové směsi – adheznímu můstku DENSOCRETE 111. Důvodem bylo vytvoření alkalického prostředí.

Na trámové prvky byl doplněn armokoš, sestávající z podélných prutů ohybové výztuže na spodním líci prvků, a smyková výztuž z třmínků procházejícími skrz trámový prvek. Dále byly prvky stropu opatřeny jemnou výztužnou sítí (vázanou na trny uchycené do chemické kotvy). Ta má za úkol zajistit „mechanické přikotvení“ nových krycích vrstev z reprofilační malty pro ruční nanášení (UNISAN TH CRETE) od firmy BETOSAN s. r. o. Jedná se o hmotu, která je aplikována ručně a obsahuje migrující inhibitory koroze. Tím je zajištěna dlouhodobá pasivace výztuže v konstrukci a současně je dosaženo sanace výztuže, která se nachází v zóně se sníženou pasivační schopností, ale současně ještě nedošlo k jejímu odhalení.

Výhodou uvedeného materiálu je eliminace jednoho kroku sanačního zásahu, kterým by byla právě aplikace migrujícího inhibitoru koroze na konstrukci. Ta obvykle probíhá plošně, a to aplikací kapaliny na povrch konstrukce, což vyžaduje technologickou „pauzu“ mezi jednotlivými kroky sanace. To vše bylo cílem společnosti BETOSAN při vývoji materiálů globální skupiny UNISAN. Produkt (vedle reprofilačních malt pro ruční i strojní nanášení) obsahuje také adhezní můstek a dvě komponentní egalizační stěrky.

Jako finální vrstvu doporučil projektant (OK Atelier s. r. o.) polymercementovou hydroizolační stěrku WATERFIN PV – opět z produkce firmy Betosan. V tomto případě se nejedná o zajištění vodotěsnosti konstrukce z vnějšího prostředí, ale o ochranu konstrukcí, které nejsou v přímém styku s vodou, ale jsou současně v prostředí s vysokou relativní vlhkostí. V takových podmínkách je velké riziko korozních procesů, které mohou v železobetonové konstrukci probíhat. Materiál WATERFIN PV je pro takovou úpravu vhodný, protože má „atest“ na styk s pitnou vodou.

ZÁVĚR

Na finálním vzhledu opravy vodojemu v Pasohlávkách je patrné, že spojení zodpovědného přístupu projektanta, dodavatele materiálů a realizátora stavby vede k uspokojivým výsledkům.

Aktuálně

Blíží se uzávěrka pro přihlašování děl do 8. ročníku České ceny za architekturu. Pospěšte si!

Přihlášku je možné podat do 13. dubna 2023 prostřednictvím online formuláře, a to bezplatně.

O vítězství v nejprestižnější tuzemské architektonické soutěži letos rozhodne Winy Maas, Taba Rasti, Joakim Lindmarker, Gilma Teodora Gylytė, Maike van Stiphout, Deyan Sudjic a Oliver Sadovský.

Kalendář akcí