Rekonstrukce Janáčkova divadla probíhala i s pomocí provizorní střechy z ocelové konstrukce

Foyer Janáčkova divadla Brno po rekonstrukci Foyer Janáčkova divadla Brno po rekonstrukci

Janáčkovo divadlo bylo postaveno jako sídlo operního a baletního souboru Národního divadla Brno v letech 1960 až 1965. V nedávné minulosti proběhlo několik rekonstrukcí, které zahrnovaly mimo jiné vnější plášť objektu, hlediště a jevištní technologii. Nynější modernizace reagovala na dlouhodobě nevyhovující a zastaralý technický stav zázemí divadla, čili šaten, zkušebních sálů, zdravotně technologických instalací a strojoven topení, vzduchotechniky a v neposlední řadě reprezentativních prostor foyer. Na realizaci, podle projektu vypracovaného ateliérem Architekti Hrůša & spol., se OHL ŽS, a. s., Divize M – Morava podílela jako člen sdružení „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“. Rovněž některé části díla, jako je zdravotně technická instalace, monolitické konstrukce a sanace betonových konstrukcí, dodávala společnost OHL ŽS jako subdodavatel – prostřednictvím svých interních odborných kapacit.

TERMÍN DO ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Stavba začala v červnu 2017. Zásadní podmínkou provozovatele bylo dokončení před zahájením dříve nasmlouvaného Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2018. S tímto požadavkem nepočítal ani původní termín výstavby a vzhledem k nalezení rozsáhlých nepředvídaných změn, například nutnost kompletní výměny většiny betonových podlahových desek, se zdál tento cíl jako nesplnitelný. Protože však všechny zúčastněné strany přijaly úkol jako výzvu, došlo velmi rychle k nalezení vyhovujícího řešení a ke shodě zhotovitele, objednatele, správce stavby, projektantů a provozovatele.

Dílo bylo rozděleno do tří etap. První, nejdůležitější etapa, vyžadovala dokončení prací ve foyer, veškerých provozech a technologiích souvisejících přímo s provozem představení (hlediště, jeviště, vstupní prostory a cca polovina prostor zázemí). Tato etapa skončila a byla uvedena do provozu před zahájením zmíněného festivalu. Druhá etapa obsahovala dokončení zbylých prostor zázemí, šaten, zkušeben, střech a technologií. Realizace této etapy probíhala již za provozu divadla. Celé dílo ukončila třetí etapa – úprava vnějších ploch a okolí budovy, která byla provedena po skončení divadelní sezóny, a jejím dokončením v září 2019 bylo završeno celé dílo.

REKONSTRUKCE FOYER

Mezi nejzajímavější části celého projektu patřila rekonstrukce foyer. V těchto reprezentativních prostorách byla provedena repase 1 069 m2 dřevěných obkladů, 4 363 m2 kamenných podlah a 302 mpovrchů sloupů z umělého mramoru. K největším výzvám patřilo provedení veškerých plánovaných rozvodů v prostoru stropu, který je tvořen zavěšenými Monierovými železobetonovými deskami.

Byl zvolen technologický postup vyřezání konstrukce pouze v nezbytných nesouvislých pruzích a (po instalaci rozvodů) dobetonování a zabroušení podhledů. Dále zde bylo provedeno velké množství pasířských prací a prací na renovaci zábradlí, svítidel, dveří a podobně.

ZATĚSNĚNÍ SCHODIŠTĚ, ZASTŘEŠENÍ…

Dvě specifické části, zatěsnění vstupního schodiště proti průniku vody a výměna střešního pláště, včetně nosné konstrukce nad hledištěm a velkým zkušebním sálem, byly zadány ve formátu „naprojektuj‑postav“, kdy byla volba vhodného technologického řešení a potřebného rozsahu na zhotoviteli. Definovaný byl požadovaný výsledek za pevnou cenu. Toto se ukázalo jako velká výzva, zvláště při práci na střešní konstrukci. Bylo totiž nutné zajistit dostatečnou ochranu střechy před zatečením, neboť v prostoru pod odstraňovanou střechou se nacházely již zrekonstruované prostory hlediště včetně čalouněných sedaček.

Ve finále bylo zvoleno řešení pomocí zakrytí prostoru zaplachtovanou (provizorní) obloukovou ocelovou konstrukcí, která byla rozdělena na části. Ty se daly posouvat na kolejnicích podle potřeby tak, aby při provádění prací bylo možno odkrýt vždy zhruba třetinu konstrukce a po skončení směn střechu zatáhnout a „znepropustnit“.

Při navrhování této plošné konstrukce muselo být zohledněno působení větru a vyřešeno zakrytí detailů u stěn a spojů, aby nedocházelo k zatékání. Po instalaci této provizorní střechy byla demontována stávající střecha. Byla provedena nová nosná železobetonová deska, betonovaná na trapézový plech v rozsahu 1 250 m2. Poté byla instalována tepelná izolace a hydroizolační souvrství.

Při rekonstrukci zázemí bylo vybouráno cca 2 000 m3 příček a ostatních konstrukcí. Byly provedeny rekonstrukce prostor s výměnou betonových mazanin, podlahových krytin, opravy omítek, provedení veškerých nových rozvodů na půdoryse cca 10 000 m2. Součásti stavby byla rovněž sanace betonových konstrukcí, kompletní nahrazení vzduchotechniky, chladících zařízení, potrubí vzduchotechniky, elektro silnoproudých, slaboproudých a zabezpečovacích rozvodů, jakož i rozvodů topení, vody a kanalizace.

Celá rekonstrukce, s konečnou cenou 638 milionů korun, byla úspěšně dokončena po necelých dvou a půl letech. Takto rozsáhlá rekonstrukce zásadně zmodernizovala zázemí divadla a posunula uživatelský standart na výrazně vyšší úroveň.

Ing. Radim Machula
Divize M – Morava, OHL ŽS, a. s.