Konference ČKLOP 2019

Vážení odborníci LOP, přátelé ČKLOP, zveme Vás na 12. ročník konference České komory lehkých obvodových plášťů, která se bude konat 28. března 2019 v Cubex Centrum Praha. Nosným tématem letošní konference je automatizace ve stavebnictví.

Stavebnictví se potýká s nedostatkem pracovních sil. Jediná cesta k řešení je vstup automatizace do stavebnictví ve všech jeho rovinách. V projektování, výrobě stavebních konstrukcí, konečné výstavbě budov. Konference ukáže, jak se automatizace promítá do činnosti architekta, projektanta. V procesu projektování je již zabydlen termín Building Information Modelling – BIM, který se postupně stane součástí rozvoje Průmysl 4.0. Bude vysvětleno, jakým způsobem napomáhá automatizace řešit výrobu jednotlivých částí LOP, oken, dveří a dalších stavebních konstrukcí. Doplňující bude informace zástupce Evropské komise pro stavebnictví, který objasní propojení Evropské směrnice EPBD 2018 s pojmem automatizace a oborem LOP, oken a dveří. Na uvedená témata budou hovořit jak čeští tak opět i zahraniční odborníci.

AUTOMATIZACE VE STAVEBNICTVÍ

Dnešní doba posouvá ve stavebnictví význam některých technických termínů, a dokonce přináší nové, které nejsou doposud zavedeny, nebo dokonce nejsou širší veřejnosti ani známy. Příčin je několik, ale nejzákladnějším faktorem je rychlost změn celosvětového klimatu a dopad těchto změn na životní prostředí. Díky spolupráci ČKLOP s EU a Eurowindoor AISBL jsme dobře informování o dalších krocích, které má EU v plánu realizovat.

Dřívější strategie EU postavená na pouhém snižování energetické náročnosti budov způsobila po letech nové problémy, jejichž negativní dopad na obyvatele EU ve formě alergií a astmatu se bude napravovat mnoho let. Poučení je zcela logické. Na prvním místě musí být vždy zdraví člověka, jeho pohodlí a komfort, na který je zvyklý. To ale neznamená, že bychom měli ostatní témata ignorovat. Naopak, ze zkušeností z předchozích let je nezbytné vše řešit, ale tentokrát jako komplexní proces s provázaností na vše ostatní, co budovu tvoří.

Mezi takové oblasti spadá podpora kvalitního vnitřního prostředí, které je tvořeno, kromě celé řady faktorů, především mírou denního přirozeného osvětlení, kvalitou vnitřního vzduchu, a dalšími tepelně‑technickými vlastnostmi budovy. Softwarové nástroje inženýrů a projektantů (automatizace v projektování) jsou dnes již schopny vše přepočítat a výsledně optimalizovat taková řešení, která jsou pro daný objekt a zadání investora nejlepší.

Automatizace by měla dále nabídnout řešení zdrojů navrhovaných materiálů, tedy přírodního prvomateriálu, nebo využití recyklovaného materiálu. Vzniklé výrobky pak musí umožňovat zpětný návrat do recyklačního kruhu. Pak hovoříme o Cirkulární ekonomii. Pro reálný dopad celého stavebního procesu na životní prostředí je nezbytné minimalizovat takové dopady porovnáním tzv. LCA – Life Cycle Assessment, nebo zohledněním protokolu EPD – Environmental Product Declaration, nebo obdobného PEF – Product Environmental Footprint. Z uvedeného plyne, že množství požadovaných vlastností použitých materiálů a výrobků stále roste, a to bez kvalitní automatizace nebude v lidských silách možné splnit. Celý zmíněný cyklus se vrací zpět na počátek, který dnes známe jako BIM – Building Information Modelling. Nakonec je žádoucí uvedené principy nadefinovat do technické normy, aby se sjednotila úroveň technického řešení, a řízeně se minimalizoval dopad na životní prostředí kolem nás.