Semináře ČKLOP řešily rozporuplný proces harmonizace norem

V dnech 24. a 25. 10. 2019 proběhl v Praze a Brně seminář ČKLOP, který řešil téma ČSN EN 13 830 (Lehké obvodové pláště – Norma výrobku), a nosné téma: „Skleněné střechy od projekce až po realizaci“. Obě témata zaujaly posluchače svou rozporuplností. Cílem semináře bylo proto zavést posluchače hlouběji do celé problematiky, a nejen o problémech mluvit, ale i hledat cestu, jak popsané rozpory řešit v rámci aktuálně platných českých právních dokumentů.

Problém normy ČSN EN 13830 spočívá v tom, že EN 13830:2003 byla zrušena k 31. lednu 2017 a nahrazena EN 13830:2015. Přes tuto skutečnost je nadále harmonizovanou normou EN 13830:2003 – viz zatím poslední Úřední věstník EU č. (2018/C 092/06) – strana C92/170 nebo také Databáze harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR).

Prohlášení o vlastnostech musí i nadále odkazovat na EN 13830:2003. Nelze tedy vyžadovat po výrobci vypracování PoV podle EN 13830:2015. Všechny členské státy EU jsou povinny tuto skutečnost respektovat.

EN 13830:2015 harmonizována nebude, ale v současnosti se připravuje změna normy – EN 13830:2015/FprA1, která ji nahradí. EN 13830:2015/FprA1 byla předmětem formálního hlasování v období 11. července 2019 do 5. září 2019 a byla schválena. Otázkou je, jaký bude další vývoj její harmonizace. Nelze zatím říct, kdy by mohla být tato nová verze harmonizována.

Část semináře byla zaměřená na téma „Skleněné střechy od projekce až po realizaci“. Velice podrobně se věnovala problematice střešních konstrukcí s prosklením nebo světlíkem. Hned od počátku semináře bylo jasné, že již jenom dělení na výrobky a stavební konstrukce je nejednoznačné, což následně vede k otázkám, podle jakých norem má projektant projektovat, jaké parametry má prosklená střecha splňovat, kde jsou takové parametry definovány a kdo má určit jejich hodnotu pro daný konkrétní objekt.

Téma semináře zaměřené na střechy řešilo klíčovou otázku definice „Prosklený světlík“ vs. „Prosklená střecha“. Prosklený světlík odpovídá definici pro „Výplň otvoru“. Jde o „výrobek“ zabudovaný do konstrukce střechy. Pro prosklené světlíky není vydána harmonizovaná EN. V takovém případě projektant pro některé reálně potřebné vlastnosti nenalézá jasně definované požadavky a hodnoty.

„Prosklená střecha“ představuje „Konstrukci“ střešního pláště se skleněnou krytinou osazenou na nosnou obvodovou konstrukci budovy. Pro prosklené střechy není vydána harmonizovaná EN. Projektant tak postupuje v souladu s požadavky Vyhl. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, využívá relevantní ustanovení ČSN Navrhování střech, u rastrových konstrukcí využívá vhodné parametry definované pro LOP a jejich limitní hodnoty stanovuje tak, aby byly splněny základní požadavky na stavební konstrukce s ohledem na jejich zamýšlené využití.

Seminář řešil celou řadu dalších problematických otázek spojených s návrhem, konstrukcí prosklených střech a prosklených konstrukcí včetně světlíků, se kterými budeme čtenáře časopisu KONSTRUKCE průběžně seznamovat.

Závěr semináře pak určil zásadní potřebu revidovat nebo doplnit stávající normy, které se dané problematice věnují. ČKLOP proto bude iniciovat takový požadavek na příslušných úřadech.


PŘIPRAVOVANÉ NOVÉ PODPŮRNÉ NORMY PRO LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ

  • EN 16758/prA1, LOP – Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem – Zkušební metoda a požadavky – norma byla důkladně revidována.
  • EN 17146:2018 Stanovení pevnosti držáků výplní – Zkušební metoda a požadavky – byla ratifikována 19. prosince 2018.
  • prEN 14024 Rev, Kovové profily s přerušením tepelného mostu – Mechanické funkční vlastnosti – Požadavky, posouzení výpočtem a zkouškami: Revize pokračuje ve WG 1.
  • prEN 16759 Lepené zasklení: tento úkol byl CEN / BT automaticky smazán kvůli překročení harmonogramu
  • Pracovní položka – nová norma prEN „Stanovení síly na vytažení šroubu ze závitu příruby (držáku a podobně)“ začátek byl stanoven k 2. dubna 2019.