Cementový kompozit z recyklovaného kameniva dává ekonomický smysl

publikováno:
Doprava recyklovaného kameniva na betonárnu TBG Metrostav v Písnici. Doprava recyklovaného kameniva na betonárnu TBG Metrostav v Písnici.

Stavebnictví zažívá turbulentní časy. Na jedné straně se zvyšují ceny materiálů a pracovní síly, což je způsobeno především jejich nedostatkem, a na straně druhé stoupají nároky na udržitelnou výstavbu a snížení dopadu lidské činnosti na životní prostředí. Betonárny se potýkají s nedostatkem kameniva do betonu a cementárny musí řešit rychle rostoucí ceny emisních povolenek. Všechny tyto skutečnosti motivují developery a výrobce materiálů hledat cesty k úsporám. Recyklace stavebních demoličních odpadů a jejich využití při výrobě betonu by mohlo některé problémy vyřešit. Proto TBG Metrostav vyvinul cementový kompozit z recyklovaného kameniva ECOCRETE® R, který je ekologickou alternativou ke standardnímu sortimentu betonů.

PŘÍČINY PRO HLEDÁNÍ ALTERNATIV

Tuzemský stavební průmysl vyprodukoval v posledních letech průměrně okolo 16 mil. tun odpadu ročně, což je více než 40% podíl na celkovém objemu odpadu. Z tohoto odpadu lze teoreticky recyklovat přes 5,5 mil. tun, což je necelých 40 % z celkového objemu stavebního odpadu. Jedná se především o beton, cihly, tašky a keramické výrobky, respektive jejich směsi, a také směsné stavební či demoliční odpady, které neobsahují nebezpečné látky. V případě, že by se využila jen polovina odpadu jako recyklované kamenivo do betonu, jednalo by se stále o značnou část z celkové roční spotřeby kameniva pro výrobu betonu. Uspořené přírodní kamenivo by se tak mohlo ponechat pro aplikace, kde je recyklované kamenivo nedostačující.

Ukládání cementového kompozitu ECOCRETE® R pomocí bádie do stěnové konstrukce nové bytové stavby.Kromě velkého množství recyklovatelného odpadu se rychlým tempem snižují zásoby těžených přírodních ložisek stavebního kamene a štěrkopísku. Od roku 1991 nebyly v ČR otevřeny žádné nové kamenolomy ani pískovny a výhled do blízké budoucnosti také není příznivý. Více jak polovina momentálně aktivních kamenolomů a pískoven pravděpodobně ukončí svou těžbu v následujících 10 letech. Ke zlepšení situace nepřispívá ani fakt, že otevření těžby nového ložiska, respektive prodloužení či rozšíření těžby stávajícího ložiska, je velmi komplikovaný proces, který může v některých případech trvat i přes 10 let.

Ačkoli se produkce přírodního kamene v posledních letech držela na stabilní úrovni, současná situace spolu se zvyšující se spotřebou vlivem rozsáhlé výstavby má za následek časté problémy s dodávkami kamene pro výrobu betonu. Nečekané výpadky dodávek kamene si vynucují zásadní změny, které se v konečném důsledku mohou projevit na kvalitě výsledného betonu i jeho ceně. Nemluvě o dopadu na dopravní infrastrukturu a životní prostředí vlivem delších dopravních cest z místa zpracování kamene na místo spotřeby.

V neposledNakládání drobného recyklovaného kameniva na staveništi bývalých pekáren Odkolek ve Vysočanech vyrobeného ze stavebního demoličního odpadu demolovaných staveb.ní řadě se také zvyšuje zájem investorů a projektantů o využívání recyklovaných materiálů v nových projektech výstavby. Ten vyplývá zejména z poptávky veřejnosti po stavbách šetrnějších k životnímu prostředí, ale také ze změn v normách, které požadují snížit environmentální dopad staveb hodnocený metodami, jako jsou například LCA, LEED nebo BREEAM.

Právě vyčerpávání zásob přírodního kameniva, velké množství stavebního a demoličního odpadu, zpřísňující se legislativa v oblasti ukládání odpadu, recyklace a využívání recyklovaných materiálů ve výstavbě spolu s poptávkou nejen veřejnosti po stavbách šetrnějších k životnímu prostředí lze na úrovni výrobců betonu částečně řešit využitím recyklovaného kameniva při výrobě betonu. Proto TBG Metrostav uvedl v roce 2021 na trh produkt ECOCRETE® R.

CEMENTOVÝ KOMPOZIT Z RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Jde o cementový kompozit, kde je přírodní kamenivo částečně nebo zcela nahrazené kamenivem recyklovaným. Přívlastek „cementový kompozit“ je použit z důvodu výroby materiálu podle podnikové normy výrobce, nikoli podle normy na beton.

Prvním dodavatelem recyklovaného kameniva byla Divize 3 společnosti Metrostav, která v rámci revitalizace areálu pekáren Odkolek prováděla demolici starých objektů a vzniklý odpad zrecyklovala na kamenivo do betonu. Od uvedení na trh bylo vyrobeno již přes 10 000 m3 daného materiálu.

Výhody použití betonu ECOCRETE® R:

 • podpora cirkulární ekonomiky využitím recyklovaných a druhotných materiálů,
 • snížení množství skládkované stavební suti,
 • šetření přírodních neobnovitelných zdrojů,
 • lepší hodnocení pro získání certifikace LEED, BREEAM,
 • snížení uhlíkové stopy při těžení a dopravě materiálu,
 • nižší cena betonu.

STAVEBNÍ VYUŽÍTÍ

Hlavním limitujícím faktorem použití betonu s recyklovaným kamenivem je výrazně nižší modul pružnosti. Snížení hodnoty o přibližně 30 % při 50% podílu cihelného recyklátu (pouze hrubá frakce) a o více než 50 % při 100% podílu cihelného recyklátu (hrubá i drobná frakce). Tato skutečnost omezuje materiál k použití na konstrukce, u nichž dochází k převážně ohybovým namáháním, tedy stropní konstrukce, trámy a průvlaky. Rovněž není vhodný pro silně tlačené sloupy a stěnové konstrukce, kde by mohlo dojít k nadměrnému dotvarování.

Využití pro podkladní, výplňové, stěnové konstrukce a piloty bylo s úspěchem ověřeno.

Častým dotazem projektantů je rovněž vliv nižší objemové hmotnosti na akustické vlastnosti betonu, vzhledem k jeho aplikacím na příčky obytných budov. Běžně se pro posudek vzduchové neprůzvučnosti počítá s objemovou hmotností betonu 2 300–2 400 kg/m3. Objemová hmotnost ztvrdlého betonu ECOCRETE® R použitého v konstrukci byla okolo 2 150 kg/m3 (uvedená hodnota je před vysušením a bez započtení výztuže).

Použití betonu v konstrukcích

 • Beton z recyklátu ECOCRETE® R nalézá uplatnění především u méně zatížených a exponovaných konstrukcí, jako jsou:
 • podkladové betony,
 • základové konstrukce (pasy, patky),
 • výplňové konstrukce,
 • vnitřní stěnové konstrukce,
 • dočasné konstrukce.

Navíc vhodnou koordinací mezi dodavatelem recyklovaného kameniva, výrobcem materiálu a odběratelem na stavbě je umožněno spotřebování stavebního odpadu, který by byl jinak uložen na skládce, bez zbytečného převážení na mezideponii. Tím celá technologie dostává i ekonomický smysl.

Autor: 

Ing. ZDENĚK HLAVSA, pracuje jako technolog ve společnosti TBG Metrostav a současně studuje doktorský program na Fakultě stavební ČVUT, kde se věnuje výzkumu betonu s recyklovaným kamenivem. Specializuje se na využití recyklovaných materiálů při výrobě betonu.