„Obor svařování jde dopředu, výrobním firmám chybí finance na modernizaci zařízení, ale i kvalifikovaný personál,“

Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D.

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Vladimír Kudělka, jednatel a generální ředitel TESYDO, s. r. o., a hlavní organizátor Technické konference, která se letos konala v září v jihomoravské obci Valeč.

Vaše akce byla jednou z mála a prakticky vlastně posledním velkým oborovým setkáním v rámci „konferenčního“ podzimu 2020 – před zpřísněním pandemických opatření. Prosím o zhodnocení vaší svářečské konference.
Konference určitě splnila svůj účel – zprostředkovat výměnu technických informací a novinek na trhu. Účastníkům byl taktéž předán velice obsáhlý tištěný sborník. Jen pro upřesnění, nebyla to „svářečská“ konference, ale Technická konference zvláštních technologických procesů pro výrobu a montáž výrobků a zařízení, včetně jejich konstrukcí a dílců. Byla určena široké technické veřejnosti. Konference byla částečně pořádána i v rámci spolupráce s CWS ANB.

Lze i na takto tradičních konferencích vlastně přinést účastníkům něco „nového“?
Určitě ano. Vyzdvihuji u této příležitosti především přednášky prof. Ing. Stanislava Vejvody, CSc., prof. Ing. Purmenského, DrSc., prof. Ing. Stanislava Veselého, CSc., také Ing. Václava Minaříka, CSc. – ředitele exekutivy CWS ANB i ředitele EWF. V jejich přednáškách se vždy koncentrují dlouholeté teoretické i praktické zkušenosti.

I na letošním ročníku konference jsme viděli, že ne vše se v oblasti svařování daří. Čím to je – technologie pro svářeče se vyvíjí dopředu, úroveň informovanosti je dostačující… I přesto dochází v této oblasti k nekvalitě…
Svařování se celkově intenzivně rozvíjí, ve většině případů ale výrobním firmám chybí finance na modernizaci zařízení, ale i kvalifikovaný personál. Nekvalita je mnohdy způsobená absencí kvalifikovaného dozorového a kontrolního personálu, ale i absencí odborně způsobilých svářečů a páječů, někdy i operátorů svařování.

Termín konference jste přesunuli – posunuli. Jaký je vlastně Váš názor na realizaci konferencí či seminářů i prostřednictvím on‑line, čili vzdáleně, přes sítě?
Nejlepším řešením je samozřejmě přímá účast posluchačů i účastníků konference. Takto se zajistí nejlepší kontakt se zúčastněnými. Také je výhodné vydávat tištěný konferenční sborník. Toto nahradit plnohodnotně nelze.

Vaše firma letos slaví 25. let působení na trhu. Jak se činnost vaší firmy v průběhu let měnila?
Naše společnost začínala nejprve s činností ve svařování a v příbuzných procesech. Dnes tvoří tato náplň asi 30 % činnosti. Změnila se struktura firmy, personál, vybavení i zařízení, laboratoř a zkušebna, kvalifikace a oprávnění personálu i naší společnosti aj.

O jaké nové služby jste rozšířili svou nabídku, resp. co nového ve firmě v oblasti rozšíření nabídky chystáte?
Rozšíření je možné spatřovat v oblasti posuzování shody výrobků i zařízení s označením CE, širší činností naší laboratoře a zkušebny, obsáhlejší je vydávání publikací a sborníků ze seminářů i konferencí, širší je nabídka služeb v oblasti certifikace a inspekce výrobků i zařízení i systému řízení kvality a výroby aj.

Připravujeme rozšíření našich služeb v oblasti posuzování shody pro CE výrobků a zařízení. Chystáme větší využití výpočetních, simulačních, monitorovacích i testovacích zařízení, stejně tak i kontrolních a zkušebních zařízení.

Jaký trend v současné době pociťujete (ať již v oblasti technologie nebo norem), kde se bude vyvíjet oblast svařování ocelových konstrukcí?
Rozvijí se a vyvíjí oblast automatizace, robotizace, simulace zatěžovacích i provozních parametrů i podmínek provozu výrobků a zařízení, včetně provozního prostředí. Vznikají nové moderní typy svařovacích zařízení a jejich výbavy i doplňků, měřících zařízení i monitorovacích zařízení. Jsou vydávány, aktualizovány a připravovány nové i doplněné technické normy. Na dynamiku změn i inovací ve svařování má vliv CWS ANB (člen EWF, IIW a IAB).

Vyvíjí se současně s možnostmi svařování i oblast měření či hodnocení kvality? Co Vás v této oblasti v poslední době zaujalo?
Samozřejmě, to jde ruku v ruce. Vyvíjí se monitoring výrobních i technologických procesů, včetně měření a uchovávání parametrů i podmínek jejich provádění, poté i verifikace těchto procesů. Měření parametrů probíhá na kalibrovaných zařízeních, poté verifikovaných.

Z poslední doby mě asi nejvíce zaujala větší možnost programování i simulace parametrů a podmínek provádění svařování i příbuzných technologických procesů. Zajímavá je také možnost u nových zařízení provádět praktickou výuku na základě virtuálního svařování a trenažérů svařování.

Blíží se podle Vás doba, kdy svářeče nahradí robot i v oblasti svařování ocelových konstrukcí či těžkých svařenců?
Robotizované svařování nenahradí v blízké době ruční svařování nebo automatické svařování. Některé výrobky, a hlavně opakovaná výroba s dostatečným počtem kusů, vede k návratnosti investic za robota. Existují požadavky na ekonomické využití robotizace a také mnoho ručních operací nelze nahradit robotizací. Montážní svařování uplatňuje pouze automatizovaná zařízení v případech, kde je to možné. V mnoha případech je (a dále i bude) ruční svařování, včetně pájení, stále nenahraditelné.

Jak v době pandemie probíhá vaše činnost?
V této době pracujeme jak „na dálku“, tak hlavně u zákazníků, tj. ve firmách nebo na montážních pracovištích. Na dálku probíhá distanční výuka a školení, ev. někdy částečný audit nebo částečná inspekce výrobků a zařízení. Ve firmách probíhají zkoušky personálu, kvalifikace postupů svařování i pájení, audity certifikace a inspekce výrobků a systémů managementu, posuzování shody v rámci CE výrobku nebo zařízení aj.

Jak vlastně v této době probíhají zkoušky svářečů? Mnoha svářečům letos končí osvědčení… Probíhají periodické zkoušky a obnova certifikátů (i přes pandemickou krizi) tak jak má? Zvládá se vše?
Zkoušky a certifikace svářečů probíhají v systému CWS ANB za účasti menšího počtu svářečů v některých svářečských školách, ale hlavně v provozu na pracovištích ve firmách. Přípravu na zkoušky provádí buď svářečská škola přímo ve firmě v provozu, nebo svářečský dozor firmy. Zkušební komisaři se zúčastňují zkoušek ve firmách v provozních podmínkách na pracovištích. Společným úsilím se zkoušky zvládají bez větších problémů. Možnosti provádění zkoušek koordinujeme a upřesňujeme s CWS ANB.

Chystá se v oblasti svařování nějaký nový zásadní legislativní předpis, norma?
Chystají a obnovují se jak technické normy, tak technické předpisy nebo právně‑technické předpisy, taktéž Technická pravidla CWS ANB i Dokumenty EWF, IIW a IAB, také Technická pravidla TP TESYDO, směrnice a příručky TESYDO. Technické normy se mění z EN na ISO, některé vychází z CEN i jako EN/TR nebo ze systému ISO i jako ISO/TR.

Ve stávajících technických normách se mění a doplňují související normy a předpisy nebo jejich články i odstavce. Vznikají také i nové normy nebo jejich aktualizace i další části norem formou jejich pokračování, např. pro nově zaváděné technologie, svařovací postupy a jejich kvalifikace i svařovací zařízení, také pro bezpečnost práce při svařování a pracovní prostředí při svařování. Rovněž je několik nových norem ve stádiu buď přípravy, nebo před vydáním. Informace o tomto vývoji podává CWS ANB a Technická komise svařování při ÚNMZ ČR.