Zastřešení paláce hradu Helfštýn je z oceli a skla

Vizualizace zříceniny hradu Helfštýn Vizualizace zříceniny hradu Helfštýn

Muzeum Komenského v Přerově – pracoviště Helfštýn disponuje v současné době velkým množstvím exponátů, které jsou uskladněny v nevyhovujících podmínkách a dochází k jejich postupné degradaci. Jedná se především o sbírky uměleckého kovářství a kamenných artefaktů stavby hradního paláce. Dále není souhrnně prezentován stavební vývoj hradního komplexu a paláce. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření stávajících expozičních prostor, které jsou nyní situovány v suterénu hradního paláce a které jsou svojí kapacitou nedostatečné. V neposlední řadě bylo uvažováno s prezentací samotného paláce jako exponátu – památky svým významem přesahující hranice naší republiky.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  • Generální dodavatel stavby: Hochtief a. s.
  • Generální projektant: Atelier‑r, s. r. o.
  • Dodavatel skla: Bubeník 1913 s. r. o.

Upravovat se bude celkem 11 torz místností – sekcí. Některé z nich slouží jako komunikace, další jako výstavní prostory. V úrovni 2. podlaží je navržena nová trasa, přibližující pohledy na architektonicky zajímavé prvky z nové perspektivy a umožňující samotné torzo paláce více vnímat i jako exponát.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

Impulsem k obnově hradu bylo zadání ze strany investora, a to vyřešit zastřešení hradního paláce a ochranu a obnovu jeho torza. Zřícenina byla totiž již několik let uzavřena, především z důvodu odpadávajících kusů zdiva, hrozícímu zřícení některých záklenků a podobně. Primárním cílem je tedy záchrana, fixace, statická sanace a ochrana dochovaných konstrukcí.

Investor do obnovených prostor rozšíří stávající expozice, kterou na hradě má již v současnosti. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o první pokus na zastřešení hradu, stanovil Památkový ústav ČR na základě zkušeností s předchozími návrhy striktní podmínku, že zastřešení, které bude navrženo, musí být schováno za atiku zdiva a nesmí tak změnit siluetu hradního paláce.

Na základě těchto podmínek byl vypracován návrh, kdy se do kamenného torza vkládá v některých místnostech skleněná střecha tak, aby byla zachována torzialita památky, přičemž se neomezí osvětlení jednotlivých prostor shora, jak je tomu u zříceniny dnes.

ZPŮSOB ZASTŘEŠENÍ

Jako zásadní a jasný požadavek zadání památkového ústavu bylo tedy řešení zastřešení “zaatikovým“ způsobem, které nebude přesahovat stávající výšku a objem hradu. S tímto základním požadavkem se pracovalo jako se zadáním, ač jsme si byli vědomi i jiných cest, které mohou vézt k cíli. Zastřešení bude chránit nově vložené expozice.

Naše řešení vychází z principu, na jehož základě pracujeme s celým objektem – šetrné vkládání nových konstrukcí v místech, kde je to funkčně nebo architektonicky zdůvodnitelné. Nezastřešujeme paušálně všechny prostory. Vynechání zastřešení v několika místnostech umocňuje vyznění paláce jako torza původní stavby a koncepci obnovy. Nynější pohledy vzhůru jsou v kontextu se starými zdmi velice působivé a nechceme o ně připravit ani budoucí návštěvníky. Při volbě materiálu zastřešení hrálo i toto velkou roli.

Prostory, architektonické články, expozice, vystavované předměty atd. jsou dobře čitelné díky množství denního svitu, které přichází skrz neexistující strop. V případě zastřešení neprůsvitnou konstrukcí bychom se vlastně chovali v protikladu s koncepcí, kterou jsme zvolili. Z prostor by se staly tmavé místnosti, protože v plochách torzálního zdiva nelze uvažovat s odrazovou složkou světla. Čitelnost stávajících konstrukcí by se tím významně snížila.

Proto jsme zvolili zastřešení prostor, které mezi stávající konstrukce stěn vkládá tenkou subtilní průsvitnou membránu skla. Plocha skla je mezi stěny vložena, což nutně znamenalo, že mezi sklem a zdivem bylo nutno vytvořit distanční mezeru, která bude chráněna lištou. Sklo z funkčních i estetických důvodů volíme jako pískované. Jednak ulehčí jeho údržbu, jednak rozptýlí světlo a poskytne tak vynikající světelné podmínky pro vloženou expozici a nasvětlení samotné architektury paláce.

Tvar skleněných střech je výběrem nejvhodnější varianty, která nepřevyšuje korunu zdiva a umožňuje jednoduché odvodnění. Jedná se o obrácenou sedlovou střechu, tedy dvě pultové střechy spádované do společného úžlabí. Úžlabí je rovnoběžné s hřebenem střechy, která kdysi nad palácem byla. Rastr skel je vzhledem k přiměřeným technologickým možnostem volen co největší, aby byl omezen počet nosných profilů.

Nad místností situovanou v severním křídle vedle kruhového schodiště a je považována za renesanční kapli, jsme vzhledem k symbolice otevřeného nebe nad prostorem volili zasklení sklem čirým.

Skleněnou střechou je navrženo zastřešit celkem pět prostor. Střešní konstrukci mají i dvě schodiště. Přímé schodiště ve východním křídle umožňuje výstup až na úroveň koruny zdiva. Vznikne zde zastřešení z patinující oceli, které svým materiálem a tvarem navazuje na schodiště. Zábradlí zastřešení bude provedeno z antireflexního skla. Kruhové schodiště je zastropeno podlahou provozní plošiny, která bude sloužit jako přístup pro čištění skleněných střech.

KONSTRUKCE

Konstrukce skleněné střechy je navržena jako ocelová. Hlavní nosníky budou kladeny vždy na kratší rozměr místnosti a s výjimkou kaple a rytířského sálu rozdělí délku místnosti na třetiny. V jedné třetině bude umístěno úžlabí a z tohoto důvodu zde bude nosný profil zdvojený. Hlavní nosníky jsou kotveny do železobetonového věnce ukrytého v koruně zdiva. Kolmé ocelové prvky jsou mezi tyto nosníky vsazeny. Veškeré nosníky jsou obdélného profilu, který je vytvořen ze svařovaného ocelového plechu.

Dimenze hlavních příčných nosníků je uvažována 100/350 mm. Profily budou chráněny několikavrstvým nátěrovým systémem se stupněm odolnosti proti agresivitě prostředí C4.

Na rošt tvořený ocelovými profily bude nasazeno zasklení. Sklo musí být lepené ze dvou kalených skel, předpokládaná dimenze 2 × 15 mm. Sklo bude pískované případně s vloženou vnitřní barevnou (bílou) folií. V případě kaple bude provedeno jako čiré. Spáry rovnoběžné se spádem budou kryté přítlačnou lištou, spáry kolmé ke spádu budou tmelené. Skleněné tabule nejsou navrženy jako plně pochozí. Pohyb údržby je možný jenom pomocí roznášecího prvku uloženého na nosníky střechy. Čištění skel bude probíhat shora pomocí tlakové vody.

SKLO

Zastřešení je navrženo jako prosklená střecha uložená na ocelových profilech, vyspádovaná a odvodněná do vnitřních svodů. Jedná se prakticky o vrstvené sklo s meziskelní mléčnou folií, uložené na ocelové konstrukcí.

Zasklení je vždy lepené ze dvou kalených skel (15 15.4 ESG, VSG) s meziskelní mléčnou fólií. Jednotlivé tabule skel jsou uloženy na nosných profilech (100/350 resp. 50/180) – svařence z ocelových plechů opatřených nátěry v tmavě šedé barvě. Mezi tabulemi skel a nosnými profily je podkladová těsnící kaučuková páska odolná UV záření. Dešťová voda je svedena do žlabu z ocelového pozinkovaného plechu a svodu z ocelového plechu vyloženého PVC folií.

Každá tabule skla je uložena po celém svém obvodu minimálně 35 mm, mezi nimi je vytmelená spára tloušťky 10 mm strukturálním tmelem. Tabule jsou upevněny po obvodě pomocí kotevních nerezových terčů – pro každý terč je ve skle připraveno lokální vybrání, u skel po obvodě sekce jsou předchystány otvory. Po obvodě sekce jsou skla kvůli zamezení zatékání ukončeny nalepeným hliníkovým profilem tvaru F 90/25. Obvodové zdivo je z vnitřní strany lemováno závětrnou lištou z měděného plechu, vlepenou do připravené drážky ve zdivu.

Před objednání byly předloženy fyzické vzorky zasklení v rozměru 500 × 500 mm ve třech variantách provedení folie. Před zpracováním dílenské dokumentace se geodeticky zaměřilo provedení nosné konstrukce.

SYSTÉM LÁVEK

Architekti přišli taktéž s myšlenkou vložit do torza památky v úrovni zříceného druhého podlaží systém lávek, který umožní částečně a v náznacích obnovit původní 2. podlaží. Vznikne tak prohlídkový okruh v úrovni, která nabízí nové pohledy na konstrukce hradního paláce. Díky tomu je možné se seznámit s historickým vývojem stavby, včetně přestaveb, kterými objekt v minulosti prošel.

Vložené konstrukce jsou z patinující oceli. Lávky jsou jednoduché hmoty z plných plechů s minimalizací dilatačních a montážních viditelných spojů a spár. Principiálně mají v řezu tvaru písmene U, zábradlí, podlaha i spodní strana lávky, … vše je tvořeno jednoduchým
plným plechem z patinující oceli.

Podlahové konstrukce částečného nebo úplného přestropení prostor v tomto podlaží jsou navrženy z nepravidelně uložených přetínaných uzavřených nosníků rovněž z patinujícího plechu. Nepravidelnost nosníků je volena se snahou o maximální využití stávajících otvorů, výklenků a výstupků zdiva, na které je možné nosníky uložit a omezit tak zásahy do stávajícího zdiva. Nosníky tak ze spodní strany vytvoří pohledově přiznanou nepravidelnou síť.

Lávky jsou tedy řešeny jako ocelová příhradová konstrukce opláštěná plechy z patinující oceli. Na opláštění zábradlí a podhled jsou navrženy plechy tl. 2 mm. Na konstrukci podlahy podlahové kazety z profilovaných lístkových plechů tl. 5 mm s výztuhami. Podlaha je spádována do podélného žlabu taktéž z plechu z patinující oceli. V zábradlích jsou skryta orientační svítidla z LED pásků. V podhledu jsou zabudovány reflektory pro nasvícení exponátů, případně prvky slaboproudu. Lávky jsou navrženy v místnostech 02, 05, 06 a 08.

Rastr podhledů, podlah a zábradlí bude navazovat na rastr zábradelních plechů. Součástí podhledu je zavěšený pozinkovaný pomocný rošt. Kotvení plechů podhledu do pomocného roštu je navrženo pomocí nerezových samořezných vrutů s pryžovou podložkou.

Plechové patinující přestropení je tvořeno vzájemně se přetínajícími nosníky ze svařovaného plechu rovněž z patinující oceli. Nosníky jsou uloženy nepravidelně do stávajících otvorů. Mezi nosníky jsou vloženy podlahové kazety z plechů z patinující oceli tloušťky 7 mm s výztuhami. V místnostech 01, 03 a 11 budou plné profilované lístkové plechy tloušťky 7 mm. Pomocí výztuh je u jednotlivých kazet vytvářen spád. Podlahy jsou spádovány do žlabu. V místnostech 04, 07 a 09 jsou navrženy plechy perforované sítí kruhových otvorů průměru 15 mm s roztečí 60 mm (cca 260 otvorů/m2). Otvory budou vypalovány laserem. Konstrukce přestropení je navržena bez podhledu.

Aktuálně je hotova statická sanace objektu, probíhá obnova povrchových úprav zdiva a jsou osaznovány ocelové a cortenové konstrukce lávek. Místo v nové úpravě bude k dispozici návštěvníkům na jaře 2020.

Spolupráce na projektu: Adéla Tomečková, Lucie Lindovská, Lucie Rohelová, Robert Randys (všichni atelier‑r, s. r. o.)

Související články