Ekologická budova v centru Prahy – Green Point

V atraktivní lokalitě pražského Smíchova je těsně před dokončením nová administrativní budova Green Point. Vyplňuje zdánlivě malý prostor parcely uprostřed ulic Mozartova a Plzeňská a výjezdem ze Strahovského tunelu. Generálním dodavatelem stavby byla stavební firma Hochtief CZ, a. s.

Po svém dokončení (v říjnu letošního roku) budova o devíti nadzemních a třech podzemních podlažích nabídne nejmodernější kancelářské prostory. Celkově bude k dispozici zhruba 7 000 m2 pronajímatelných ploch, které mohou být koncipovány podle specifických požadavků nájemce.

Budovou prostupuje atrium po celé výšce nadzemní části, které zajišťuje přístup denního světla do vnitřního traktu. Vstupní hala s recepcí vytváří pomyslné dno atria, první patro kanceláří bude osm metrů nad ní tak, aby místnosti byly nejméně dva metry nad úrovní vedlejšího mostu. Kanceláře budou umístěny v širokém prosvětleném pásu u vnější fasády a zasedací místnosti budou situovány kolem atria.

Počítá se s kapacitou až 125 osob na patře. Přesná podoba interiérů bude realizována až na základě potřeb budoucích nájemců (fit‑out). V nejvyšším podlaží se nachází i relaxační terasa se zelení včetně výhledu do okolí.

Součástí budovy bude i 88 parkovacích míst v podzemních garážích, z toho šest stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. K dispozici budou i dvě dobíjecí stanice pro elektromobily. Garáže jsou uspořádány ve šroubovici, čili vjezd je o patro níž, než hlavní vstup. Od vjezdu se jede nahoru o jedno patro (horní úroveň garáže je úroveň přízemí) nebo dolů o dvě podlaží.

V podzemních podlažích jsou také umístěny trafostanice, strojovny vzduchotechniky, rozvodny elektroinstalací, velín, posilovací stanice vodovodu, strojovna sprinklerů a sklady. Pro cyklisty budou k dispozici stojany na kola a zázemí s šatnami a sprchami. Nádrž sprinklerů se nachází pod podlahou 2. PP. Plynová kotelna, strojovna chlazení a vzduchotechniky pro kanceláře je umístěna v 8. NP.

Budova je certifikována podle BREEAM (předběžně ve stupni Excellent). V objektu je větrání, chlazení a vytápění provedeno pomocí indukčních jednotek. Příslušné strojní vybavení disponuje vysokou účinností a je vybaveno rekuperací tepla, čili systémem zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a následným předáním této energie čerstvému (chladnému) vzduchu. Ten je tak přiváděn do obytných prostor již částečně předehřátý. I osvětlení je navrženo s ohledem na výkon a energetickou účinnost zdrojů a svítidel.

ZALOŽENÍ STAVBY

Objekt ve tvaru vejce je založen na velkoprůměrových pilotách. Stavební jáma byla po celém obvodu zajištěna převrtávanou pilotovou stěnou s kotvením v jedné až dvou úrovních z důvodu zabezpečení proti přítokům podzemní vody, stability okolních objektů, a to včetně podzemních, zejména pak trubního vedení Motolského potoka. Po dokončení pilot byly jejich hlavy spojeny železobetonovou převázkou. Pilotová stěna posloužila také jako jedna strana bednění pro betonáž stěn suterénu. Izolaci proti vodě tvoří samotná železobetonová konstrukce – tzv. bílá vana.

KONSTRUKCE

Svislé konstrukce tvoří kombinace železobetonových sloupů a jádra se schodišti a výtahy, které jej ztužuje. Stropy jsou zesílené obvodovými žebry. Piloty jsou umístěny pod hlavní nosné konstrukce tak, aby přenášely svislé zatížení do podloží. Dále jsou také v ploše základové desky, kde plní tahovou funkci pro trvalý vztlak vody. Celý tvar suterénu je výškově přizpůsoben tvaru šroubovice o třech závitech. To platí i pro základovou desku o tloušťce 400 mm. Konstrukční systém podzemní části je kombinovaný (monolitický) sloupový a stěnový, ve středu půdorysu je tuhé jádro. Obvodové stěny mají tloušťku 300 mm, vnitřní stěny 200 nebo 250 mm. Sloupy jsou obdélníkových rozměrů 1 200 × 300 mm.

Tvar půdorysu v 1. NP vymezuje vzhůru otevřené atrium s celoproskleným světlíkem v úrovni střechy a trojicí výtahů. Zajímavým prvkem jsou výrazně atypické železobetonové sloupy výšky až 8,3 metru. Přibližně v polovině výšky se dělí na tři větve, takže připomínají stromy.

NOSNÉ TROJSLOUPY

Sloupy – zajímavý detail výšky osmi metrů – se nachází v 1. nadzemním podlaží a staly se klíčovou architektonickou dominantou celé budovy. Architekti se při jejich návrhu nechali inspirovat stromy. Zhruba v polovině své výšky se kmeny jednotlivých stromů dělí na tři větve. Na ně ve 2. nadzemním podlaží navazují svislé sloupy, které prochází celou budovou až do 8. nadzemního podlaží. Celkem bylo zrealizováno 13 těchto sloupů. Vzhledem k nepravidelnému tvaru budovy mají jednotlivé větve stromů rozdílné úhly natočení. Na jejich realizaci se použilo 800 m2 atypického bednění vytvořeného speciálně pro tuto akci, 54 tun výztuže s pruty o průměru až 32 mm a vysokopevnostní beton třídy C40/50.

FASÁDA, OPLÁŠTĚNÍ

Fasádní plášť ze sloupko‑příčkového systému je prosklený na celou světlou výšku patra, s pásy neprůhledných bondových výplní. Je částečně předsazený, s pět metrů vysokou prosklenou atikou, která definuje pohledovou výšku budovy. Zasklení je z tepelně‑izolačních bezpečnostních trojskel z velmi čiré skloviny s pokovením.

Střešní plášť tvoří zastřešení atria prosklenou konstrukcí z lehkých ocelových vazníků, dále pak lehká ocelová střešní konstrukce s kot- venou tepelnou izolací a hydroizolací nad 9. NP. Střecha nad 8. NP má podobu klasické gravitačně přitížené jednoplášťové skladby.

TZB

Chlazení objektu je realizováno pomocí velmi účinné, bezložiskové kompresorové jednotky. Pro snížení provozních nákladů v přechodném období, kdy na jižní straně je potřeba objekt chladit a na severní již vytápět, je osazeno tepelné čerpadlo „voda‑voda“. Vytápění je zajištěno pomocí třech zdrojů – tepelného čerpadla, kompresorové jednotky a dvojice plynových kotlů. O tom, který zdroj bude použit, rozhoduje inteligentní řízení, vyhodnocující účinnost jednotlivých zdrojů.

Budova je proti požáru komplexně chráněna stabilním hasicím zařízením, které zajišťuje i skrápění prosklené konstrukce fasády.

Parter budovy je osázen 12 vzrostlými stromy, nízkými dřevinami a trávou. Dalších 80 dřevin se nachází po obvodě střechy za prosklenou atikou. Strom by měl být časem osazen i ve vnitřním atriu.