Městská knihovna Písek – nové Centrum celoživotního vzdělávání

Společnost OHL ŽS realizovala v letech 2017 – 2018 stavbu Městské knihovny Písek – Centra celoživotního vzdělávání. Záměrem investora bylo přemístění provozu stávající městské knihovny z prostorově nevyhovujícího objektu na Alšově náměstí čp. 85 do nově adaptované budovy (bývalé základní školy J. A. Komenského), odpovídající svou velikostí požadovanému provozu i výhledovému rozvoji knihovny směrem k důležité funkci celoživotního vzdělávání obyvatel města, navíc doplněné o informační centrum a archív Městského úřadu Písek.

POLOHA STAVBY

Budova nové Městské knihovny tvoří dominantu Alšova náměstí v bloku domů mezi ulicemi Chelčického, Soukenická, Nerudova a na Alšovo náměstí navazující Smetanovy ulice. Blok domů, kde je objekt bývalé školy postaven, se nachází v husté stávající zástavbě „vnitřního města“ – v historickém centru města Písek. Budova, postavená na místě tří původních domů, představuje vzácně ucelený komplex v architektuře města.

ZPŮSOB REALIZACE

Objednatelem stavby bylo Město Písek, dozor stavby zajišťovala Krkonošská společnost INGENIRING KRKONOŠE a. s. a projekční činnost vykonávala společnost Studio A.B.S. spol. s r. o. Práce začaly v květnu roku 2017. V průběhu výstavby došlo k nepředpokládaným změnám při rekonstrukci, které měly za následek prodloužení termínů. Jednalo se například o stávající stropy z dřevěných povalových trámů, jež ve skutečnosti neodpovídaly stavu, který předpokládala projektová dokumentace. Obdobně na tom byly vnitřní povrchové úpravy, kdy projektová dokumentace předpokládala pouze částečné vysprávky omítek. Ve skutečnosti byly omítky provedeny ve většině případů ze 100 % nové. Dále byly v prostoru 2. NP pod vrstvami nových maleb nalezeny původní malby z první republiky, které si investor nechal zrestaurovat místní památkářskou firmou. Zhotovitel nakonec dílo předal objednateli v prosinci roku 2018.

V jednom z pater je finální povrch stěny
o velikosti 2,5 × 3,5 metru
osazen 11 111 tužkami.

ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY A ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Rehabilitace původních konstrukcí bývalého školního objektu a jeho revitalizace pro potřeby knihovny přetvořila tyto prostory nejen pro běžnou knihovnickou činnost, ale povýšila je díky jejich skladbě, návaznosti a vybavení, umožňujícím provozovat rozsáhlý soubor doprovodných činností (přednášek, projektových dílen, přírodovědných kroužků, technických a řemeslných dovedností, počítačových kurzů, vzdělávacích her pro všechny věkové kategorie, kurzy univerzity třetího věku atd.), na vyšší úroveň. Ta vytváří z městské knihovny skutečné centrum celoživotního vzdělávání tak, jak to vyžaduje současný rychlý rozvoj společnosti.

Stavba byla pro zajištění funkce celoživotního vzdělávání doplněna dalšími plochami – multifunkčním vzdělávacím prostorem jak uvnitř objektu, tak venku v rámci řešení velkého dvora, kavárnou, informačním střediskem, střediskem pro spolupráci s partnerskými městy Písku a komerčním prostorem s předpokládanou činností komunitního charakteru. Doplňkově bude přízemí skladového bloku využito pro archív Městského úřadu Písek.

Na hlavní vstup centra celoživotního vzdělávání navazuje komerční prostor, který bude využit pro informační centrum Města Písek. Ve velkorysých chodbách objektu je možno pořádat příležitostné výstavy, případně se počítá v patrech se stálejšími expozicemi, např. mapujícími vývoj knihtisku a digitálních technologií.

Skladové prostory s kompaktními pojízdnými regály budou využity ve 3. nadzemním podlaží pro uložení méně vyhledávané nebo vzácnější literatury v rozsahu nejméně 25 tisíc knihovních jednotek (s rezervou cca dalších 25 tisíc knihovních jednotek pro nové akvizice) a v patře pro knihy využívané k oběhu v rámci výměnného provozu menších regionálních knihoven, které představují cca 30 tisíc knihovních jednotek. V prvním nadzemním podlaží skladů je navržen archív MÚ Písek, do jehož kompaktních regálů se vejde cca 1 450 bm archiválií, převážně uložených ve standardizovaných boxech.

CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Urbanistické a architektonické řešení vycházelo z následujících základních principů. Především to byla snaha očistit budovu bývalé školy od veškerých nevhodných novodobých přístaveb a dalších zásahů a omezit nové zásahy do stávajících konstrukcí, především v krovu a dalších stropech i zdech kvůli umístění kompaktních regálů do historických prostor objektu. Z toho vyplynul návrh umístit skladové prostory s pojízdnými kompaktními regály do samostatné přístavby, která svým střídmým charakterem není urbanisticky ani architektonicky v rozporu s běžnou vnitřní zástavbou ostatních domovních bloků v tzv. Vnitřním městě. Při pohledu z věže kostela přístavba přesahuje pouze o něco málo přes půl podlaží dvorní vestavbu Jitexu a dvorní fasáda přístavby, díky své poloze ve směru pohledu, se prakticky nijak neuplatňuje.

Ručně vyrobená dlažba byla vyrobena
a dovezena z Tchaj‑wanu, protože jiný
výrobce nebyl schopen splnit požadavky
generálního projektanta.

Propojení původní budovy a nové záměrně strohé přístavby skladu je proskleným propojovacím prvkem (s nutným požárním schodištěm pohledově přiznaným), který díky své průhlednosti umožňuje stále vnímat malé koncové křídlo s věží v jednom celku s celou původní budovou a současně odlehčuje působení ostatních vzhledově těžkých povrchů fasád tvořících zbytek nádvoří. Stejně tak malé atrium směrem k proluce při Soukenické ulici zajišťuje ponechání volného obrysu původního objektu a jasně od něj vymezuje novou přístavbu.

Urbanisticky je předěl, vytvořený novou přístavbou, využit pro oddělení pobytové klidové úpravy nádvoří objektu s možností přímého přístupu čtenářů (i s knihou v ruce) od parkoviště, zásobování a obslužných jízd do menších regionálních knihoven, které jsou úsporně zajištěny z vyšší terénní úrovně proluky při Soukenické ulici a nenarušují kontemplativní charakter nádvoří. Zadní fasáda přístavby k Soukenické ulici je v souladu s historickou dvorní zástavbou na hranicích pozemků jen plošně členěna a v podstatě bez okenních otvorů s tím, že díky konfiguraci terénu je toto průčelí i výškově v souladu s okolní navazující patrovou zástavbou.

DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Vlastní dispoziční řešení přízemí rozděluje provoz na dva hlavní celky, které se dají dle potřeby vzájemně propojovat. Pravý vstup do objektu slouží jako hlavní vstup pro knihovnu. Z tohoto vstupu je přístupná hala služeb (a návazně celá knihovna), čítárna, komerční prostor a pobytový dvůr s relaxační zahradou. Levý vstup slouží jako hlavní vstup do Centra celoživotního vzdělávání s přístupem k multifunkčnímu vzdělávacímu prostoru a dalším samostatně nebo návazně provozovatelným celkům.

Stávající nosné konstrukce stropu
(povalový strop) byly částečně vyměněny
a vyztuženy ocelovými nosníky.

Pracovníci všech oddělení mají ve 2. NP navrženou denní místnost s čajovou kuchyní a samostatným WC. Hromadné toalety jsou navrženy v místě původních školních záchodů. Krov je očištěn od původní vestavby kotelny s velkým vikýřem a nově je zde postavena přímo na zděných konstrukcích menší strojovna vzduchotechniky navazující na instalační šachtu.

Provozní prostory jsou navrženy v krátkém jihovýchodním křídle, a tvoří tak propojení veřejné části a skladů knih. V 1. NP jsou to prostory zázemí přednáškového sálu a venkovní scény a místnosti pro údržbu a úklid objektu. V nadzemních podlažích jsou umístěny kancelářské prostory. Ve věži je navržen astronomický klub, ze kterého je přístup na střechu přístavby s výukovou terasou s výše položenou střechou přístavby skladu, na níž je navržen geologický pohledový park sestavený z hornin nacházejících se v okolí Písku. Na terasu je i přímý přístup proskleným výtahem pro veřejnost a při zvlášť slavnostních příležitostech.

Netradičním konstrukčním prvkem
kavárny je ocelová konstrukce ve tvaru
stromu, která slouží i jako konstrukce
střešního pláště kavárny.

S ohledem na historii objektu, kdy jen tři roky po stavbě budovy bylo nastaveno krátké dvorní křídlo o tři podlaží, aby zde mohla sídlit meteorologická stanice, je v prostoru krovu věže navržena observatoř s výsuvnou plošinou do rozevíratelného světlíku. Ta umožní za příznivých podmínek pozorovat noční oblohu pomocí hvězdářského dalekohledu tak, jak to slibuje jeden z atributů vědění na hlavním štítu objektu.

Související články