Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) Smíchov South

publikováno:
autor:
Smíchov City–Jih - vizualizace Smíchov City–Jih - vizualizace

Dne 12. května 2020 podaly firmy skupiny Sekyra Group, investora výstavby projektu Smíchov South, Žádost o Posouzení vlivu na životní prostředí dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Posuzované území Smíchova patří mezi významné brownfieldy hl. m. Prahy určené k revitalizaci. Prostor je tvořen původními plochami odstavného nádraží Praha-Smíchov. Posuzovaným záměrem je výstavba nové městské čtvrti s převážně kancelářskou funkcí a s přidruženou komerční funkcí (obchody a služby v úrovni parteru) a objekt hotelu. Záměr budou tvořit čtyři budovy nového ústředí České spořitelny (CS – A, B, C, D), tři komerční budovy (OLOW1, OLOW2, OLOE) a hotel s přidruženou obchodní funkcí (OLHR).

Součástí záměru jsou i dva nové parky, prodloužení navrhovaného městského zeleného bulváru, který do území vstupuje od severu (navazuje na již povolenou stavbu Smíchov City–Sever 1. etapa) a prodloužení ulice Stroupežnického ve střední části území záměru. Dále je záměrem navrženo umístění nových areálových komunikací a napojení na stávající dopravní infrastrukturu, komunikací pro pěší a cyklisty a vytvoření nové technické infrastruktury v řešeném území napojené na stávající sítě.

Na jihu naváže záměr na novou lávku (stavba investora SŽ, s.o., související s aktuálním rozvojem nádraží Praha-Smíchov), která převede pěší přes kolejiště vlakového nádraží, a dále na vstupní náměstí mezi objekty OLHR, CS-B a CS-D a centrální náměstí uprostřed území. Veřejná prostranství budou v parteru oživena obchody, službami a restauracemi. Budovy při Radlické a Dobříšské ulici budou tvarovány jako pevné městské bloky přetvářející současnou komunikaci dálničního charakteru v městský bulvár. Objekty při východní hranici se svými dvory propojí se zeleným pásem při železnici. Stavba je zároveň koordinována i s další výstavbou v území (např. návrh Dopravního terminálu v režii hl. m. Prahy nebo návrh objektu Základní školy organizovaný městskou částí Praha 5).

Posuzovaný záměr cílí mimo jiné k získání certifikace šetrných budov BREEAM. Větší část energie bude z obnovitelných zdrojů – geotermálních vrtů a fotovoltaických elektráren. Velká část dešťových vod bude zpětně využívána pro zálivku zeleně, objekty České spořitelny budou rovněž hospodařit se šedými vodami. V prostoru záměru budou instalovány nabíječky pro elektromobily, počítá se i s automobily na alternativní pohon a s umístěním bodů pro nabíjení elektrokol. Budovy a použité technologie budou navrženy tak, aby byly splněny požadavky na energetickou náročnost budovy (PENB).

Záměr výstavby odpovídá současnému vysokému standardu navrhování a odráží pozitivní vlivy, které byly zohledněny v rámci dosavadního postupu projednávání a projektování. V případě kladného závěru Posouzení bude pokračovat projektová příprava území, na kterou v následujících letech naváže samotná realizace staveb. Dokončení jižní části projektu Smíchov City je plánováno v horizontu pěti let.

Smíchov City–Jih

Projekt Smíchov City vstupuje do své druhé fáze. Jižní část území se změní tak, jak předurčila největší architektonická soutěž v Evropě v roce 2018. Soutěž byla organizována podle pravidel České komory architektů a na zadání spolupracoval i Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy. Výsledek určila nezávislá porota v čele s architektem Petrem Hlaváčkem složená z odborníků na urbanismus a architekturu, zástupců České spořitelny a developera projektu Smíchov City, Sekyra Group. Do soutěže se zapojilo 166 architektonických studií, z nichž porota v listopadu 2017 vybrala 15 uchazečů, kteří zpracovali konkrétní urbanistické a architektonické řešení. Porotci následně v březnu vybrali šest finalistů, jejichž návrhy postoupily do druhého kola. V červnu pak porota zvolila tři nejlepší projekty.

Vítězem soutěže bylo vyhlášeno sdružení Baumschlager Eberle Architekten (AT) a Pavel Hnilička architekti (CZ), druhým v pořadí Tham & Videgård (SWE), třetím Kleihues+Kleihues (DE), čtvrtým Henke Schreieck Architekten (AT), pátým Atelier Krátký (CZ), na šestém místě se umístil ateliér Kuba & Pilař Architekti (CZ). Pro zajištění architektonické diverzity území byla developerovi pro spolupráci na projektu doporučena součinnost více architektonických studií.

Podobu kampusu České spořitelny, kterému bude patřit více než polovina zastavěného území, vtisknou Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička architekti. Nový hotel je dílem Henke Schreieck Architekten a za projektem dalších tří budov stojí studia Tham & Videgård a Schindler Seko Architects.

Zapojení více architektů pomáhá zachovat diverzitu tohoto rozsáhlého území a zaručuje naplnění filozofie rostlého města. Jednotliví architekti přitom respektují zastavovací plán jižní části území z pera vítěze, Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička architekti, stejně jako se tomu historicky dělo na základě Plánu polohy a výšek královského města Praha například v Nuslích, Dejvicích, Bubenči, Vršovicích a na Vinohradech, nebo později v Dejvicích na základě plánů Antonína Engela. Na urbanistické řešení projektu Smíchov City–Jih navazuje variantně zpracovaný návrh zeleně a ztvárnění veřejných prostranství od MS Plan a koncept dopravní obslužnosti vypracovaný European Transportation Consultancy (ETC). Koncept funkčního parteru navrhli Chapman Taylor, inspirací bylo oživování veřejných prostor anglických měst, tedy trend návratu lidí do ulic ze zapouzdřených nákupních center.

Výsledkem bude multifunkční prostor, kde kromě kampusu České spořitelny vznikne hotel, supermarket, servisované nájemní a studentské apartmány, Centrum finanční gramotnosti či restaurace. Některé navržené administrativní prostory jsou natolik variabilní, aby se snadno přizpůsobily nejrůznějším účelům: soukromému školství, zdravotnictví či jiným službám. Nově vznikající multifunkční čtvrť navíc doplní unikátní food court v přízemí hotelu, jehož částečně otevřený prostor prodlouží sezónu a po vzoru evropských metropolí nabídne průřez mezinárodní kuchyní. Vzhledem ke vhodně zvolené poloze navazující na parter budovy hotelu v rušném nejjižnějším cípu území, s přímou vazbou na vlaková nástupiště, do metra i na chystané autobusové nádraží a parkoviště P+R, může fungovat do nočních hodin a věříme, že se stane vítanou destinací nejen pro obyvatele nejbližšího okolí.