Praga Studios je technologicky vyspělou a pro nájemníky uživatelsky přívětivější budovou

Pohled na objekt Praga Studios (foto: Tomáš Hejzlar) Pohled na objekt Praga Studios (foto: Tomáš Hejzlar)

Praga Studios je kancelářský objekt, který mění areál bývalé autoopravny Praga nejen na místo pro podnikání. Moderní kancelářská budova s pokročilými technologiemi a službami nabízí i zázemí pro kulturu. Budova se nachází v samotném srdci zavedené obchodní lokality – v pražském Karlíně. Stavbou došlo k propojení ulic Pernerova a Křižíkova a vytvoření nového rušného prostranství v srdci Karlína. Stavbu realizovala společnost Skanska (kolaudace: květen 2019), která tak pokračuje v zavádění mnoha inovativních prvků. Každá jejich nová budova se stává technologicky vyspělejší, což oceňují především nájemci. V článku je popsán způsob výstavby budovy.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

 • Investor: Praga Studios a. s. (Skanska Property Czech Republic s. r. o.)
 • Projektová manažerka: Žofia Voda MSc MRICS
 • Project leaders: Ing. arch. Patricie Kučeja Ambrozová, Ing. Jan Vrba, Jakub Smoleň
 • Generální projektant a architekt: A.D.N.S. Production s. r. o.
 • Architekti: Ak. Arch. Martin Němec, Ing. Petr Dvořák
 • Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Záhora
 • Generální dodavatel: Skanska a. s., divize Pozemní stavitelství
 • Projektový manažer: Ing. Ondřej Plucha
 • Hlavní stavbyvedoucí: Martin Havlíček, Ing. Ondřej Sobotka

ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Architektonické a výtvarné řešení Praga Studios navazuje soudobými výrazovými prvky na industriální charakter lokality. Tvarové řešení vychází z Dokumentace k územnímu řízení (DÚR). Jedná se o sedm nadzemních podlaží lichoběžníkového půdorysu s vnitřním atriem na východní straně objektu. Dvě horní patra jsou ustoupená a lemují tvar atria.

Budova je na západní straně napojena na stávající objekty. Hlavní vstup do budovy je situován na východní straně a je zapuštěn do vnitřního prostoru. Byl zvolen střízlivý poměr plných a prosklených částí, aby se zachoval stávající městský charakter zástavby. V ulici Pernerova budova zachovává na celou výšku racionální rytmus členitých fasádních modulů.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA BUDOVY

Nová administrativní budova Praga Studios se nachází v ulici Pernerova (Praha 8 – Karlín). Objekt má dvě podzemní a již zmíněných sedm nadzemních podlaží. Podzemní podlaží tvoří z funkčního hlediska především garáže s 115 parkovacími místy. Dále jsou zde umístěny technické místnosti a místnosti s technologickým zázemím objektu. Jednotlivé podzemní podlaží jsou dopravně propojené obousměrnou rampou, vjezd do garáží je situován z ulice Pernerova. Přístup z garáží do jednotlivých podlaží je zajištěn výtahem, alternativně po schodišti.

V přízemí objektu se nachází hlavní vstup do budovy. Hlavní vstup navazuje na prostor atria se vstupní recepcí a interaktivní obrazovkou s Virtuální recepcí. V přízemí se dále nachází zázemí správy objektu a zázemí pro odložení kol s hygienickým zázemím, které jsou přístupny vedlejším bočním vstupem.

Hygienické zázemí pro administrativní plochy je situováno kolem komunikačního jádra ve středu dispozice. Objekt má v ustoupeném 6. NP v části půdorysu terasu, která má pevnou pochozí část a část s vegetační vrstvou. Další terasa je v severozápadní části střechy objektu a je přístupná ze severního schodiště.

Vertikální komunikační prostory se skládají ze čtyř výtahů a dvou schodišť. V atriu objektu je prostorové schodiště spojující přízemí objektu s dalšími podlažími.

Na střeše objektu jsou umístěny objektové technologie (dieselagregát, chladiče provozních náplní, výdechy vzduchotechnických jednotek, místní chladící jednotky, VZT jednotky, systém pro kotvení pro výškové práce a podobně), pochozí terasa, zeleň a včelí úl. 

SPECIFIKA LOKALITY, ZAKLÁDÁNÍ

Specifika lokality

 • Lokalita – jediný přístup na staveniště byl možný z ulice Pernerova, kde navíc nebyl povolen žádný zábor jízdního pruhu.
 • Geologické podmínky – zájmové území je výrazně antropogenně ovlivněné a byly zde zbytky podzemních stavebních konstrukcí. Pouze v západní třetině byl terén bez podzemních konstrukcí a byl zasypán vybouraným materiálem. Základové poměry zájmové lokality byly charakterizovány jako složité, což bylo způsobeno především výrazným antropogenním postižením zájmového území (navážky různého složení a mocnosti).
 • Hladina podzemní vody – je volná a nacházela se v době IG průzkumu v úrovni cca 0,5 až 1 metr nad základovou spárou. Při dlouhodobém sledování vrtu na zahradě vedlejšího objektu Corso Court (vrt zhotoven při stavbě sousední budovy Corso Court a je dále udržován a automaticky monitorován) se hladina pohybovala v rozmezí přibližně od 5,5 do 6,5 metru pod úrovní terénu. Hladina podzemní vody je v přímé souvislosti s hladinou ve Vltavě. V roce 2015 ž 2016 došlo k poklesu přibližně o 1,3 metru. V době záplav však může hladina vystoupit až nad úroveň terénu, jak k tomu došlo v roce 2002.
 • Kontaminace – laboratorní zkoušky potvrdily kontaminaci zeminy, navážek a stavebních konstrukcí pod zemí ropnými uhlovodíky. Byl zpracován projekt sanačních prací, prováděn ekologický dozor a následně závěrečná zpráva o likvidaci kontaminace byla schválena ČIŽP.
 • Sousední stávající bytový objekt – základy sousedního objektu musely být tedy podchyceny pomocí tryskové injektáže. Klíčová byla komunikace s obyvateli, které se ujal zejména investor a také technici generálního dodavatele.

„Celá stavba tak byla realizována
a zásobována pouze ze záboru
na přilehlém chodníku v délce stavby.“

Technické řešení založení
Objekt je založen na základové desce, podepřené v místech soustředěného namáhání pomocí vrtaných pilot. Základová deska je tloušťky 400 mm, v místech s velkým tlakovým namáháním je zesílena na 800 mm. Podzemní podlaží tvoří „krabici“ vestavěnou do dočasné stavební jámy. Stavební jáma byla provedena ze sloupů tryskové injektáže, která byla osekána do požadovaného líce.

Piloty jsou železobetonové na místě vrtané o průměru 620, 880 a 1 180 mm. Při provádění pilotového založení jsme prováděli geologický dozor a délka pilot byla upravována na základě kritérií stanovených projektantem (délka a vetknutí do horniny R4).

Protože čistá hrana zajištění stavební jámy tvořila přímo obvod objektu bez odsazení, k obvodovým pilotám by se již nedostala vrtná souprava. Obvodové piloty tedy byly navrženy ze sloupů tryskové injektáže o průměru 1 000 nebo 1 200 mm.

Většina pilot je propojena výztuží do základové desky. U takových pilot byl na obvod piloty v krycí vrstvě vložen bentonitový pásek pro ochránění spáry proti podzemní vodě. Po provedení podkladních betonů byla propojující výztuž postupně ohnuta do základové
desky.

Řešení zajištění stavební jámy
Zajištění stavební jámy bylo provedeno podél ulice Pernerova, směrem k sousednímu objektu Praga BC a podél dvorů u stávajícího objektu Pernerova 121/33 pomocí sloupů tryskové injektáže, které byly zavázány pod úroveň definitivního výkopu. Tyto sloupy byly vzájemně přeřezány, aby zajistily technickou vodotěsnost stavební jámy. Stabilita takto vzniklé pažící konstrukce byla zajištěna pomocí dočasných pramencových kotev, které byly upevněny přes ocelové podkladní desky.

V horní části zajištění stavební jámy bylo provedeno pažení pomocí vetknutých mikrozápor a výdřevy (směrem do ulice Pernerova), případně použito svahování (k sousednímu stavebnímu pozemku).

Směrem k sousednímu objektu Corso Court bylo využito zajištění stavební jámy prováděné při jeho výstavbě, protože suterény spolu téměř bezprostředně sousedí. Založení a zajištění stavební jámy provedla pro GD firma Keller-Speciální zakládání spol. s r. o. (projekt zpracoval Ing. Jaroslav Plíva).

NOSNÉ KONSTRUKCE

Objekt je navržen na půdorysu cca 56 × 45 metrů a tvoří jeden dilatační celek. Objekt je na východní straně v úrovni 2.PP komunikačně propojen se sousední budovou bytového domu – objekt B. Západní strana budovy přiléhá ke stávajícímu domu čp. 121. Nosná konstrukce budovy byla navržena (s ohledem na architektonicko‑dispoziční řešení, funkční náplň, ekonomiku celé stavby a statické požadavky) jako železobetonový monolitický skelet se ztužujícími monolitickými stěnami v místech schodišťových jader a výtahových šachet. Základní modul nosné konstrukce v suterénu je 8,1 × 5÷7 metrů. Založení stavby je na základové desce podporované velkoprůměrovými pilotami. Základová deska a obvodové stěny jsou vodonepropustné (bílá vana) s využitím příměsi krystalizační směsi v betonu. Na jižní a západní straně jsou pod obvodovými stěnami piloty nahrazeny pilíři tryskové injektáže.

Zajímavosti konstrukčního řešení železobetonové konstrukce:

 • Předpínané konzoly tvořící lobby před výtahy. Vzhledem k jejich velkému vyložení bylo zvoleno předpínání, které eliminovalo trámy a ztužujících prvky, které by esteticky rušily spodní stranu konzol. Použité řešení umožnilo konzoly ponechat subtilní a čisté.
 • Pohledové betony:
  • byly použity na výtahových šachtách a spodním povrchu konzoly tvořících lobby před výtahy,
  • obvodové sloupy (v kancelářských prostorách) byly ponechány bez povrchové úpravy. Investovalo se do nových překližek a jejich výměny pro dosažení odpovídajícího vzhledu,
  • v interiéru atria rozhodl o ponechání betonů jako viditelných architekt, a to až v průběhu výstavby. Jedná se tedy o standardní konstrukční beton, kterému byla následně věnována zvýšená péče při dokončování.
 • Přemostění vstupu v úrovni nad 2. NP je realizováno jako železobetonový Vierendeelův nosník, který svou funkci začal plnit až po dokončení jeho tří řad. Do té doby konstrukci vynášely dva pomocné železobetonové sloupy, které byly následně zbourány.

Ocelové konstrukce
Z uplatněných ocelových konstrukcí stojí za zmínku zejména ocelový prostorový Vierendeelův nosník na výšku dvou podlaží. Nosník musel být namontován po dokončení pěti podlaží monolitické konstrukce a teprve následně dokončeny zbývající dvě podlaží monolitu. Výzvou byla zejména otázka logistiky, čili jakým způsobem takovou konstrukci do Karlína dopravit. Nakonec byla zvolena varianta, kdy byl nosník v dílnách našeho dodavatele ABADIA a. s. vyroben ve dvou kusech. Ty byly dopraveny na staveniště a následně jeřábem umístěny na vyklizený strop nad 5. NP.

Tam byly oba díly spojeny a teprve potom osazeny na ložiska na místo určení. Nosník tvoří základní nosnou konstrukci pro zastřešení atria. Byl dále doplněn ocelovými profily, které tvoří podpůrnou konstrukci pro hliníkové profily zasklení atria. Na nosníku je také zavěšeno prostorové schodiště v atriu.

Toto je dalším unikátním prvkem budovy Praga Studios. Společně s oranžovým klavírem vytváří atmosféru a tvář atria a celého interiéru budovy. Nosné profily schodiště byly opět instalovány již při hrubé stavbě. Další konstrukce schodiště byly prováděny z prostorového lešení v atriu budovy. Výplň zábradlí a podhled schodiště je tvořen perforovaným plechem. Podhled schodiště doplňují zabudovaná svítidla. Barevné řešení vychází z barevnosti fasády v posledních dvou ustupujících patrech.

Monolitickou konstrukci provedla Skanska a. s., projekt statiky pro GP zpracovala SLK Statika s. r. o. (Ing. Miroslav Šváb). Ocelové a zámečnické konstrukce vyrobila a namontovala firma ABADIA a. s., projekt zpracovala Statika stavebních konstrukcí s. r. o., Ing. Aleš Pražák.

FASÁDA

Fasáda objektu je řešena jako tzv. lehký obvodový plášť, který se skládá z modulárního systému prefabrikovaných panelů. Fasáda je pravidelně členěna na prosklené a plné části. Jednotlivé panely mají prosklenou a plnou část. V místě vstupu je fasáda také řešena jako lehký obvodový plášť opatřený podpůrnou ocelovou konstrukcí. V tomto místě jsou panely jen prosklené s rámem.

O prostorovém řešení nejlépe vypovídá fotodokumentace. Jedná se o jakýsi propletenec svislých a vodorovných plných částí fasády. Kompletní bloky fasády byly zkompletovány ve výrobně a na stavbu dodány pouze k namontování. Pouze krycí prvky, které tvoří finální povrch a tvář fasády, musely být instalovány na fasádu až na stavbě pomocí jeřábu a plošin pro montéry. Jedná se o prostorové sklobetonové prvky od českého výrobce DAKO Brno. Rozsah použití sklobetonů na fasádě činí z Praga Studios unikát mezi novostavbami administrativních budov. Povrch sklobetonových prvků byl opatřen hydrofobizačním nátěrem, v 1. NP pak antigraffiti úpravou.

Obě ustupující podlaží pak mají pevné části z plechových kazet v barvě, která tvoří kontrast k šedé barvě sklobetonů a prolíná se celým objektem.

„Zadáním architektů bylo najít
ekvivalent k barvě „Porsche Grün“
a za vzor byly dány modely vozu
Porsche 911 z let 1974 až 1978.“

ZASTŘEŠENÍ

Objekt má dvě hlavní střešní úrovně. Nad 5. NP, kde je na západní straně část plochy ustoupeného podlaží určena pochozí intenzivní vegetační střeše. A podél západní, severní a východní strany se táhne pochozí střešní konstrukce, která se na východní straně připojuje na malou pochozí terasu. Střešní plášť přístupný z úrovně 6. NP je využíván jako terasa. Část pochozí plochy má jako pochozí povrch betonovou dlažbu a dřevěnou palubu na rektifikačních terčích, zbytek pochozí plochy je tvořen intenzivní vegetační vrstvou.

Střešní plášť nad 7. NP je navržen z části jako nepochozí a z části jako pochozí střecha. Na část střechy je přístup pouze v případě údržby a kontroly zařízení. Část je zpřístupněna jako pobytová terasa pro nájemníky. Proti účinkům sání větru je střešní plášť v místech, kde není pobytová terasa ani vegetační vrstva, stabilizován vrstvou oblého praného kameniva, tzv. kačírku. Střechy jsou vybaveny záchytným systémem. Vegetační vrstva je extenzivního typu. Zastřešení atria je tvořeno v rámci systému lehkého obvodového pláště.

Střecha objektu a terasa v 6. NP je provedena z fóliového systému. Střecha obsahuje jak části bez zakrytí fólie (technologická část střechy), části zakrytí kačírkem, část s extenzivní zelení, části s dřevěnou palubou a části s betonovou dlažbou. Fasádu realizovala Skanska a. s., střešní plášť provedla pro generálního dodavatele společnost Izolmont CZ s. r. o.

BIM, CERTIFIKACE

Stavba Praga Studios byla dalším z projektů společnosti Skanska s využitím metodiky BIM. Přínosy jsme vnímali již z aktualizovaných zadávacích podmínek, kdy byla jasně stanovena struktura, odevzdávání a datová naplněnost, která probíhala přes všechny fáze projektu. Nedílnou součástí bylo vyřešení kolizních míst v rámci všech technologií a koordinace prostupů v nosném systému budovy.

„Technici na stavbě prakticky
nepoužili papírový plán.“

Celkové i dílčí koordinace a připomínkování modelů probíhaly od Shell&Core (Dokumentace pro stavební povolení), přes všechny realizované fit-outy až po odevzdání Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkazy výměr a dílčí výpočty byly podle předem stanovené struktury exportovány z modelu a sloužily jako podklad pro generálního dodavatele, investory a dále např. pro certifikace LEED a WELL.

Pracovní vizualizace a dodatečné podklady byly nedílnou součástí výstupů z modelu. Celý projektový tým včetně investora i externího technického dozoru stavebníka využíval model i návazné aplikace BIM 360 Field a Glue nejen ke vzájemné komunikaci (kvalita, BOZP, VaN a podobně), ale i ke komunikaci se subdodavateli. Kompletní model skutečného provedení byl připraven a předán facility manažerovi objektu, kde je již nyní využíván ke správě budovy.

Využití BIM 360 Field v tabletech nahradilo jak papírovou projektovou dokumentaci, tak i bloky a propisky při reportování tzv. „issues“ v oblasti kvality, BOZ i dalšího provozu stavby. Tento přístup výrazně zjednodušil řešení většiny souvisejících záležitostí.

LEED:

 • Chlazení s freecoolingem (přesné řízení teploty i při velkých tepelných zátěžích z výroby).
 • Kondenzační technologie kotlů.
 • Vzduchotechnické jednotky s rekuperací s vysokou účinností.

WELL:
Při výstavbě se jednalo zejména o výběr materiálů splňujících přísná kritéria na jejich složení. Záměrem bylo, aby materiály po jejich instalaci a následném zprovoznění budovy neovlivňovaly vnitřní prostředí pro uživatele objektu. Několik měsíců po kolaudaci budovy provedli pracovníci certifikační autority kontrolní měření, které dopadlo na výbornou. Komplex Praga Studios získal certifikát LEED Platinum se skórem 97 bodů. To je doposud nejvíce v Česlu, ne-li v celé Evropě. Objekt získal i certifikát WELL Gold.

UŽIVATELSKÝ KOMFORT

V celém areálu Praga Studios byl implementován operační systém Connected by Skanska, který nájemcům umožňuje vstup do budovy pomocí mobilního telefonu, poskytuje jim chytrý systém parkování včetně navigace na přidělené místo a také sdružuje veškeré služby v budově. Z aplikace je například možné zarezervovat si terasu pro pořádání akce, objednat čištění a praní prádla nebo třeba facility managementu nahlásit problém v budově.

Velmi praktická je i virtuální recepce v atriu – velkoplošná dotyková obrazovka, kde si mohou návštěvníci budovy rovnou sami zavolat na recepci jednotlivých nájemců. Obrazovka však poskytuje i další informace, například ohledně dopravy, služeb v okolí a menu v restauraci, samozřejmě i v anglickém jazyce. Toto je velmi cenné nejenom pro návštěvníky, ale i pro cizince pracující v budově.

Kamerový a navigační systém Dahua (2v1) umožňuje snadnou orientaci pro zobrazení obsazenosti parkovacích míst s volitelným barevným spektrem, který například rozlišuje místa pro invalidy nebo vyhrazené parkovací stání s kočárkem. Vjezdové LPR kamery pak na základě RZ umožňují volný vjezd a výjezd z objektu. Dahua kamery jsou integrovány do softwarové aplikace, ve které je možné přes jednoduchou aplikaci monitorovat obsazenost parkoviště, nebo přímo rezervovat volná parkovací místa pro návštěvy. V aplikaci Connected je možné si dále rezervovat terasu k pořádání akcí či objednat čištění.

Ing. Ondřej Plucha
SKANSKA, a. s.

Související články