S přístupem ke zdravému a kvalitnímu vnitřnímu prostředí v budovách se do hry opět vrátil člověk

Karel Fronk Karel Fronk

Certifikace hodnocení budov jsou ve Skanska ve shodě s hodnotami a zaměřením firmy. Jsou stávajícím standardem pro všechny interní developerské projekty Skanska Property a Skanska Reality již delší dobu. Zejména LEED je již pevně zakořeněn ve způsobu práce této společnosti. O udržitelné výstavbě jsme si povídali s Karlem Fronkem, vedoucím oddělení Udržitelný rozvoj ve společnosti SKANSKA a členem týmu Green Business, což je součást útvaru udržitelného rozvoje, která podporuje přípravu a realizaci projektů Skanska s cílem dosažení certifikací v hodnotících systémech LEED, WELL a BREEAM. Zabývá se například kalkulací uhlíkové stopy na projektech a hledáním možných úsporných řešení či problematikou LCC & LCA (Life Cycle Costing a Life Cycle Assessment).

Pojďme si na úvod rozhovoru připomenout, které projekty Skanska z poslední doby získaly certifikace WELL, LEED či BREEAM?
Za pozornost stojí především dva projekty z poslední doby, které získaly certifikaci WELL a BREEAM. Jedná se o projekt Praga Studios (Píšeme na jiném místě časopisu, pozn. redakce), pro který jsme získali certifikát WELL v úrovni Gold a jež je prozatím druhým s touto certifikací v České republice. Stojí za připomenutí, že první byl také náš projekt Visionary. Co se týče certifikace BREEAM, v květnu tohoto roku byla naše stavba budovy B rezidenčního projektu Port Karolína úspěšně certifikována v úrovni Very Good. Již dříve byl certifikován další rezidenční projekt Botanica K1 a K2 v úrovni Excellent.

Rozpracováno máme řadu dalších projektů pro naše interní klienty z rezidenčního i komerčního segmentu, které průřezově cílí na certifikaci LEED, WELL a BREEAM. Uvedené certifikace jsou však poměrně časově náročné, takže se s výsledkem budeme „chlubit“ nejdříve koncem tohoto roku a během roku 2021.

Týkají se pojmy jako je WELL, LEED či BREEAM pouze kancelářských objektů či rezidenčních budov nebo se můžeme dočkat i výrobní haly, která bude splňovat podmínky certifikace? 
Certifikáty pokrývají široký segment budov a jistě se týkají i výrobních hal, a to i v podmínkách ČR. Měli bychom v tomto ohledu vzpomenout i certifikaci SBTool, která je nakloněna národním specifikacím o tuto certifikaci se začínají zajímat v poslední době častěji i veřejní investoři.

Lze určit v procentech, o kolik je budova, která splňuje například WELL investičně náročnější, než běžný projekt? Které prvky stojí za tímto navýšením?
Jak již bylo zmíněno, v České republice stojí zatím dva projekty s certifikací WELL. Oba jsou z portfolia Skanska, tudíž si procentuální a investiční náročnost neseme jako cennou znalost. Obecně se však dá říci, že investičně, odhlédneme-li od mandatorních záležitostí souvisejících s procesem certifikace, záleží na zaměření se na „kredity – body“, které chcete nebo se rozhodnete získat. Jednodušeji a tedy i levněji získáváme body kupříkladu za kvalitu pitné vody, fitness, pohody – komfortu či za bezbariérové užívání. Obtížné a tedy i časově, finančně náročnější jsou body za výběr a deklarování materiálů s ohledem na jejich zdravotní nezávadnost.

WELL se zaměřuje především na zdraví a spokojenost uživatele… Lze například určit „návratnost“ vložených investic?
Vložené investice zcela jistě pocítí budoucí vlastníci na lepší pohodě a zdraví svých zaměstnanců. V posledních letech se s přístupem ke zdravému a kvalitnímu vnitřnímu prostředí v budovách do hry tzv. vrátil člověk. Často jsme na něj, vlastně na sebe, zapomínali.

Kupříkladu Světová zdravotnická organizace deklaruje, že zlepšenou kvalitou ovzduší se lidé dožívají vyššího věku. Další zlepšení vnitřního prostředí v oblastech dostupnosti volného pohybu, kvalitního osvětlení, teploty, komfortu či duševní pohody omezují neurologická a další onemocnění, tedy se „vracejí“ na nejcennějším kapitálu, který máme, lidech…

V případě certifikačních systémů LEED nebo BREEAM lze úspory, např. vody či energií, stanovit přesně, ano? Můžete to uvést na nějakém konkrétním příkladu projektu, který jste realizovali?
Úspory v oblasti spotřeby energií či vody vychází především z kvalitního návrhu budovy. Certifikační systémy pak k takovým úsporám motivují, nabízí k problematice jednotný přístup a metodiky. Výsledný návrh a především realizace tak může dosáhnout vyšších ocenění.

Na projektu Praga Studios celková úspora energie díky inovativním technickým řešením dosahuje oproti srovnatelné spotřebě těchto budov o více jak 40 % (dle LEED modelace). K minimalizaci spotřeby pomáhá navržený systém vytápění, chlazení a klimatizace objektu, účinné LED osvětlení se senzory obsazenosti a pohybu a další.

Bytový dům Botanica K získal vysoké hodnocení environmentální certifikace BREEAM. Jeho součástí bylo také promyšlené hospodaření s pitnou vodou, jejíž spotřebu se nám podařilo snížit oproti běžné spotřebě až o 40 %, a to dvěma způsoby. Instalací úsporných armatur pokleslo množství odebírané pitné vody cca o 14 %. Část odpadních vod z umyvadel, van a sprch jsme recyklovali na tzv. šedou vodu, kterou jsme následně využili především ke splachování toalet. Tak jsme snížili spotřebu pitné vody o dalších 26 %.

Co to konkrétně znamená pro stavební firmu, když stojí před realizací projektů, které se ucházejí o zisk uvedených certifikátů…?
Především, na zisku certifikátu musí být společný zájem investora, projektanta a zhotovitele, nutná je včasná spolupráce již v rámci designu. Realizace projektu je náročná na dodržování principů odpovědné výstavby, zejména v oblastech ochrany biodiverzity, odpadů a znečištění vod. Zásadní je, z pohledu generální dodavatele, zapojení subdodavatelského řetězce a ověřování zabudovávaných materiálů, zda splňují požadovaná kritéria. Velmi cenná je zkušenost z předchozích realizací a podpora odborného specialisty pro konkrétní certifikaci.

Potřebujete pro realizaci takových staveb jiné profese řemeslníků, než tomu bylo dříve?
Máme zkušenost, že jde spíše o změnu způsob práce v rámci přípravy a provádění, což se týká pochopitelně i řemeslných profesí. Už v rámci výběrových řízení je třeba představit požadavky a vyjasnit si očekávaný způsob provádění jednotlivých prací. Vlastní odbornou podporu realizačních týmu při přípravě a realizaci z pohledu požadavků certifikací mají v naši společnosti na starosti certifikovaní specialisté s detailní znalostí jednotlivých systémů certifikace.

Pro splnění podmínek certifikace je potřeba využívat inovativních stavebních materiálů (např. sklo) a řešení… Který produkt Vás na nějakém konkrétním projektu Skanska nejvíce zaujal a proč?
Inovace jsou samozřejmě jednou z důležitých součástí certifikací a využívání šetrnější technologií a materiálů je zásadním atributem odpovědné výstavby. V současné době například využíváme náš inovativní produkt Rebetong na stavbě Obytný soubor Čertův Vršek. V současné chvíli se jedná o jediný beton na světě vyrobený ze 100 % recyklovaných kameniv. Šetříme tak nejen cenné primární (přírodní) zdroje, ale také přispíváme k menší uhlíkové stopě a především podporujeme cirkulární ekonomiku, tedy návrat či využití původních materiálů zpět do výroby.

Může nějak aktuální situace kolem pandemie koronaviru rozvoj budov s certifikáty WELL či LEED urychlit nebo naopak utlumit?
Pandemie koronaviru zasáhla celá odvětví průmyslu a nejinak tomu je i ve stavebnictví. Několikrát jsme se setkali za svoji profesní kariéru s tlakem na úspory ve smyslu tzv. „Nice to Have“. Důležité je, že toto omezení akcí „Na krásu“ se certifikací netýká. Jejich kapitálem je kvalitní životní cyklus budov v celé své šíři a délce. V souvislosti se zdravím se v současné době častěji používá termín „zdravá délka života“. Ta vyjadřuje počet let, který v průměru zbývá osobě v určitém věku k dožití v dobrém zdravotním stavu. Pokud se nám tento ukazatel díky certifikacím typu WELL a ostatním podaří prodloužit, svoji misi jsme splnili.

Související články