Pražské Modřany se již brzy mohou těšit na první dva dokončené objekty rezidenční čtvrti Zahálka

Na projektu se podílely tři architektonické ateliéry, bytové domy tedy nejsou stejné Na projektu se podílely tři architektonické ateliéry, bytové domy tedy nejsou stejné

Stavbaři z Divize 3 Metrostavu, a. s., pod vedením vedoucího projektu Ing. Jana Krajdla by měli v průběhu prosince 2020 dokončit první dvě budovy nové rezidenční čtvrti v Praze – Zahálka. Brownfield v sousedství současného golfového hřiště a hlavní pražské cyklostezky v pražské části Modřany se postupně mění v atraktivní čtvrť s byty umístěnými v sedmi ekologicky šetrných budovách.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  • Název: RIVERPARK MODŘANY – bytové domy, stavební objekt F + G (1. etapa)
  • Investor: Společný podnik Horizon Holding a Karlín Group
  • Generální projektant: DELTAPLAN spol. s r. o.
  • Generální zhotovitel: METROSTAV, a. s.

Dílo je developerem rozděleno na samostatné dodávky. Ty tvoří zemní práce a hrubé terénní úpravy, založení objektu a monolitické konstrukce. Stavba se nachází na místě areálu bývalých Českých dřevařských závodů. Byla provedena sanace zemin odtěžením cca 400 mm plošně a náhrada nekontaminovanou zeminou. Specialisté divize 3 zahájili svou činnost až po skončení realizace dokončených železobetonových konstrukcí.

PRVNÍ DVĚ VĚŽE

Na podzim roku 2018 se začalo s úpravou terénu na pozemcích, které do té doby hyzdily skládky a polorozpadlé zbytky dřívější průmyslové výroby. Všechny bytové domy budou mít tři podzemní podlaží. Aktuálně dokončovaný výškový dům F má 12 nadzemních podlaží, budova G dosáhne se svými 14 nadzemními patry do výšky 39 metrů. V obou domech vznikne celkem 240 nových bytových jednotek.

Objekt F

  • Půdorys: 43,6 × 39,2 metru
  • Výška: 37,4 metru

Objekt G

  • Půdorys: 43,4 × 38,9 metru
  • Výška: 43,6 metru

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Bytový komplex Zahálka je tvořen objekty rozmístěnými na terénní vyvýšenině – „soklu“ (společné podnoží), jejímž účelem je oddělit projekt od (stále ještě) poměrně průmyslového okolí a docílit výhledu na okolí přes zvýšené bariéry – železniční trať oddělující území projektu od Vltavy a tramvajovou trať, která je odděluje od čtvrti Modřany. Vyvýšenina je vytvořena navršením terénu kolem společné podnože. Pěší přístup k nadzemním objektům je vyřešen pozvolným stoupáním po rampách a schodech z nástupní plazy ve východní části areálu v ulici Mezi Vodami. Přístup pro osobní vozidla je vyřešen vjezdem do 2. PP.

Vzhledem k povaze obou popisovaných domů, kdy je část objektu tvořena pouze třemi suterénními podlažími a část naopak vystupuje do výšky až 14 podlaží nad suterénní část, bylo jako nejvhodnější zvoleno založení pomocí velkoprůměrových vrtaných pilot. Přes hlavy pilot je provedena základová deska tloušťky 300 až 350 mm.

NOSNÉ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce právě realizovaných budov je z monolitického železobetonu. Konstrukce stavby je řešena jako dva samostatné dilatační celky. Suterénní obvodové konstrukce jsou navrženy z vodostavebního betonu (bílá vana). Přechody mezi bílou vanou a navazujícími železobetonovými konstrukcemi bylo potřeba ošetřit hydroizolačně, u vibroizolací též dilatačně (v kombinaci se zateplením).

Svislé konstrukce
V podzemních podlažích je navržen sloupový konstrukční systém v kombinaci se stěnovým schodišťovým jádrem a obvodovými stěnami. V nadzemních podlažích je navržen stěnový konstrukční systém. Výtahové šachty tvoří nezávislá konstrukce (samostatná šachta oddělená od nosné železobetonové konstrukce akustickou vložkou z MW).

Schodiště tvoří desková prefabrikovaná ramena ukládaná přes akustické podložky na ozub monolitických desek podest a mezipodest. Balkony tvoří monolitické desky kotvené přes isonosníky.

Vodorovné konstrukce
Stropní desky nadzemních podlaží jsou navrženy jako spojité a liniově podepřené železobetonovými stěnami. Na volném okraji jsou ztuženy železobetonovým trámem (obvodové zesílení stropních desek). Dimenze stropních desek vycházejí podle statického výpočtu převážně v tloušťce 200 až 250 mm (nad 1. PP i 300 mm – objekt F, nad vibroizolací). Základová deska v 3. PP je tloušťky 350 mm. Suterénní stropní desky jsou navrženy se zesílením v místě sloupů. V 1. PP jsou hlavice stropní desky ve střední části suterénu otočeny směrem nahoru, zasahující do skladby „zelené“ střechy, tloušťka desky je v tomto místě 400 mm.

„Výjimečné na tomto projektu jsou hliníkové stínící prvky a zejména hliníkové prosklené konstrukce typu bay window na balkonech zvětšující vnitřní prostor bytů.“

STÍNÍCÍ PRVKY

V rámci objektu F jde o hliníkové konstrukce, tvořené panely Montana Bausysteme AG v eloxované variantě připevněné na ocelové konstrukci, což umožňuje nezbytný vertikální pohyb vzhledem k umístění na balkonech osazených na ISO nosnících.

Na objektu G jsou použity stínící prvky z lakovaného ocelového plechu.

Budova F obsahuje 72 kusů tzv. Baywindow. Jedná se o „arkýř“ z hliníkového systému Aluprof MB-86 SI, vystupující z úrovně líce obvodové stěny. Hmotově je vsazen mezi dvě balkonové železobetonové desky. Konstrukci tvoří čelní prosklený rám a dva boční rámy. Boční rámy jsou obloženy díly z hliníkového plechu (bez viditelných šroubů) a konstrukce rámu je vyplněna tepelnou izolací z minerální vaty. Zasklení izolačními a bezpečnostními trojskly Uw = 1,1 W/m2· K (zvuková izolace minimálně 36 dB).

MĚŘENÍ A REGULACE

Systém zajišťuje v objektech řízení a monitorování provozu topné soustavy, přípravu teplé vody, řízení vzduchotechnických zařízení a areálového osvětlení. Dále systém MaR zajišťuje signalizaci provozních a poruchových stavů určených technických zařízení. Součástí dodávky profese je také autonomní systém dálkového odečtu spotřeby energií.

Jednotlivé procesní stanice PLC v rozvaděčích MaR budou vybaveny webovými servery, pomocí kterých bude možné samostatně vzdáleně ovládat a monitorovat provozní stavy instalovaných zařízení ovládaných příslušnou procesní stanicí prostřednictvím internetového prohlížeče. Jednotlivé webové servery budou umožňovat vzdálené nastavení provozních parametrů a časových programů a také odesílání poruchových emailových zpráv v případě výskytu některého z poruchových stavů.

ZASTŘEŠENÍ

Na střešních konstrukcích je použita klasická skladba s tepelnou izolací s EPS polystyrénem o tloušťce 200 až 350 mm a hydroizolací (2 × SBS modifikovaný pás). Parotěsná vrstva je s hliníkovou vložkou, a to kvůli vysokému difuznímu odporu. Na hydroizolaci je položena drenážní a filtrační vrstva a substrát tloušťky 300 až 150 mm. Zajímavostí je použití skladby rostlin, které vytvoří stepní louku na střeše.

CERTIFIKACE BREEAM

Obecně, pokud má budova (budovy) získat certifikaci BREEAM, je nutné se problematice věnovat především od pilotní myšlenky investičního záměru, a podle toho tak postupovat v samotném počátku projektu. Celkový projekt je navržen tak, aby už např. přístupové cesty tvořily nadstandardní uskupení jako například šířku tři metry, dále vybudování parku včetně amfiteátru, relaxačních zón či kolárny s dostatečným počtem parkovacích stání pro kola.

„Původní myšlenka řešení hygienického větrání okenními štěrbinami byla změněna na použití nuceného větrání rekuperačními jednotkami.“

Certifikaci BREEAM budova dále získá především díky celkovému návrhu skladeb konstrukcí, díky výborně navrženým vzduchotechnickým jednotkám, které svou akustičností nepřitěžují svému okolí a nenarušují tak okolní zástavbu, díky rekuperačním jednotkám je zabráněno úniku přebytečného tepla ven do ovzduší. Díky nim budovy neoteplují vnější prostředí. Je nutné zdůraznit šetrnost výstavby při samotné realizaci k životnímu prostředí, jako například důkladné třídění odpadů, skladování chemických či jiných látek na místech k tomu určené, ale také zajištění zázemí pro účastníky výstavby a mnoho další.

ZÁVĚR

V současnosti se 1. fáze nachází před dokončením kolaudace obou stavebních objektů a před zahájením předávání bytových jednotek klientům a také celého objektu správci. Na ploše o velikosti Václavského náměstí zde v konečné fázi vyroste sedm solitérních výškových budov. Všechny budou mít společnou základnu a budou propojeny v prostoru podzemních podlaží. Převážná část suterénů bude sloužit jako parkovací plocha s umístěním sklepních kójí pro majitele bytů. Bude zde i technické zázemí jednotlivých domů. V nové čtvrti Zahálka bude po dokončení k dispozici zhruba 800 bytů.

Z podkladů Metrostav, a. s.