Probíhá výstavba nových kapacit společnosti Vodňanská drůbež

publikováno:
autor:
Vizualizace nových výrobních prostor a přidružených technologických objektů Vizualizace nových výrobních prostor a přidružených technologických objektů

V článku je popsána významná investice společnosti Vodňanská drůbež, a. s. Schválení záměru výstavby nových hal proběhlo cca v polovině roku 2016. Vybudování nové porážky a zpracování jatečných kuřat začala v lednu 2020. Předpokládané dokončení výstavby, instalace a zprovoznění technologií je stanoveno na duben 2021. Současně s novou výrobní halou bude vytvořeno například zázemí pro mytí rozvozových vozidel s čerpací stanicí pohonných hmot.

CÍL INVESTICE

Hlavními cíli projektu výstavby nové porážky a zpracování jatečných kuřat s následným zpracováním, skladováním a expedicí hotových výrobků jsou zvýšení porážkové kapacity, produktivity práce, hygienické a veterinární úrovně.

V nových výrobních halách bude umístěna technologie pro porážku, opracování, chlazení, třídění, porcování a balení jatečných kuřat. Dále zde budou prostory pro skladování chlazených a zmrazených výrobků a plochy pro jejich následnou expedici. Nedílnou součástí nového provozu bude i prostor pro příjem, mytí a skladování vratných obalů.

Z důvodu zajištění bezpečného provozu na pozemních komunikacích bude vybudován samostatný vjezd a výjezd rozvozových vozidel.

Instalované výrobní technologie budou zahraniční, převážně holandské produkce a budou na nich využity nejmodernější prvky s maximálním nasazením automatických a robotických prvků. Pro zpracování jatečných kuřat budou využity nejmodernější technologie využívající inovativní prvky pro porážení, opracování, ale i následné porcování jatečně upravených a vychlazených těl kuřat, kalibrace naporcovaných částí, egalizace spotřebitelských balení a jejich označení etiketami. Všechny procesy jsou realizovány s maximálním důrazem na nejvyšší standardy hygieny a veterinární legislativy.

KONCEPT ROZVOJE AREÁLU

Celková koncepce objektů vychází ze stavebního programu investora, potřeb výrobních technologií, tvaru a velikosti pozemku a okolních areálových objektů a orientace vůči světovým stranám. Objekt je ve svém architektonickém řešení z vnějšího pohledu jednoznačně navržen ve stylu moderní průmyslové haly hladkého a čistého řešení. Objekt je navržen jako „liniová“ stavba v různém provedení hmot podle potřeby provozu, ale zároveň s vysokým nárokem na kvalitu výrazu v rámci celého areálu.

Nová porážka se zpracováním, skladováním a distribucí jatečných kuřat s logistickým zázemím se bude nacházet na jižní straně areálu stávající provozovny Vodňany. Pro realizaci byla vybrána plocha, která byla z části zastavěna. Pro uvolnění nového prostoru musely být stávající objekty zdemolovány. Zároveň před realizací záměru musely být vystaveny nové objekty, a to trafostanice s kolektorem, vodojemy s tlakovou stanicí a nová strojovna chlazení. Dále musely být zrealizovány přeložky kabelového VN vedení.

Při zaměřování prostor pro umístění nových hal bylo využíváno nejmodernějších současných geodetických technologií. Při zpracování všech projektových stupňů bylo využíváno moderní počítačové techniky a počítačových programů. Základem pro celý projekt byl program AutoCad. Ve studii, ale i v dalších projektových stupních byly vytvářeny 3D modely celé haly včetně začlenění do schematického 3D modelu celého stávajícího areálu. Pro jeho aktualizaci byly použity snímky z dronů, které snímkují dané lokality např. pro Google.

Byly postupně prováděny a zpřesňovány zákresy do fotografií z exponovaných míst a dálkových pohledů na celý areál. 3D modely byly prováděny v programech BLENDER a 3D Studio MAX. V průběhu projekce ve stupních „dokumentace pro výběr dodavatele“, „dokumentace pro provedení stavby“ a „výrobních dokumentací“ pak byly využívány speciální počítačové programy v oblasti návrhu prefabrikovaných železobetonových konstrukcí a ocelových konstrukcí.

ZALOŽENÍ STAVBY, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Vzhledem k podloží byl zvolen systém založení nosné konstrukce na velkoprůměrových pilotách. Piloty jsou zakončeny železobetonovými hlavicemi pro kotvení železobetonových prefabrikovaných sloupů, tvořící základ svislých konstrukcí. Na sloupech je uložena ocelová konstrukce, kterou tvoří příhradové vazníky.

Objekt je navržen jako rámová hala se sloupy ze železobetonu a příhradovými ocelovými vazníky. Vzhledem k členitosti půdorysného a výškového uspořádání je objekt po délce dilatován na šest částí. Podélné rozteče vazníků se mění od 6,0 do 8,4 metru. Stabilita střešních vazníků je zajištěna podélným ztužením příhradovými vazníky v osách železobetonových sloupů na celou výšku ocelových vazníků a ve vodorovné rovině ocelovými stropnicemi.

OPLÁŠTĚNÍ

Vlastní hlavní objem objektu je bez oken a vstupní otvory jsou minimalizovány na nutné potřeby vstupů, zásobovacích ramp a únikových východů. Objekt je kompletně opláštěný PUR panely.

Vnější plášť tvoří PUR panelové stěny, vnitřní příčky jsou tvořeny kombinací PUR a PIR panelů a zdiva. Umělé osvětlení je navrženo svítidly s LED technologií určených pro prostředí s proměnlivými teplotami, proměnlivou vlhkostí a s odpovídajícím hygienickým provedením a požadavky.

PODLAHY

Provedení podlah odpovídá požadavkům na potravinářské provozy a charakteru místností a jejího využití (kombinace polyuretanbeton a beton). V rámci použitých technologií bude zatížení podlah standardní. Veškeré plošné základové konstrukce pod podlahami a vlastní provedení podlah je navrženo a prováděno v souladu s moderními současnými postupy provádění podlahových konstrukcí. Zatížení na podlahu na terénu je předpokládáno 20 KN/m2.

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Celá koncepce protipožární ochrany se řeší v rozdělení na vertikální požární úseky. To znamená, že požární vertikální dělící konstrukce mezi jednotlivými požárními úseky jsou od podlahy až ke střešnímu plášti. To umožňuje instalaci všech podhledů v daném požárním úseku bez požární odolnosti a minimalizaci protipožárních uzávěr a ucpávek při prostupu podhledy jednotlivých provozních prostor.

Hlavní nosné ocelové konstrukce musí být protipožárně ochráněny – ocelové vazníky protipožárními nástřiky a vodorovné střešní vaznice protipožárními nátěry.

V celém novém objektu je navržen nový, plně adresný systém EPS SecuriFire® řady 3000 s ústřednou umístěnou ve vrátnici s 24hodinovým dohledem.

VZDUCHOTECHNIKA, EKOLOGICKÝ PŘÍSTUP

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena na vysoký standard hygieny s důrazem na čistotu vháněného vzduchu pro široké spektrum teplot od –35 do +6 až 10 °C. Celý systém je řízen pomocí prvků měření a regulace. Vzduchotechnické zařízení hlavní budovy využívá sofistikovaný systém rekuperace, aby byla co možná největší úspora energií.

Na střeše je plánováno umístění fotovoltaické elektrárny, pro níž bude využita většina plochy střechy. Dešťové vody budou sváděny do retenčních nádrží, část se využije zpětně na mytí rozvozových nákladních vozidel v rámci nové myčky nákladních a osobních vozidel. Je plánováno využití tepelných čerpadel pro zpětné využívání tepla z chladících kompresorů a zpětné využívání tepla ze vzduchových kompresorů. Bude realizováno využití vody pro chlazení odpařovacích kondenzátorů pro „předmytí“ svozových vozidel.

ZÁVĚR

Investicí do nové porážky a zpracování jatečných kuřat bude dosažena kapacita 12 000 kusů za hodinu. Kapacita tak stoupne o 3 000 kusů za hodinu. Areál společnosti Vodňanská drůbež, a. s. se rozšíří z 9,03 na 10,04 hektaru.

Z podkladů Karla Hanzelky, PR manažera a tiskového mluvčího AGROFERT, a. s.

Související články