Rekonstrukce Bakešova pavilonu Masarykova onkologického ústavu v Brně

Severní pohled na zrekonstruovaný Bakešův pavilon Severní pohled na zrekonstruovaný Bakešův pavilon

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) se řadí na první místo v počtu léčených onkologických pacientů v České republice. Rozsáhlý areál MOÚ se skládá z mnoha pavilonů a objektů. Nejstarším objektem je Bakešův pavilon, který po dobu více jak 100 let nikdy neprošel celkovou rekonstrukcí. Ta byla započata v roce 2018, trvala do konce roku 2020 a vyžádala si náklady v celkové výši 431 milionů korun.

Po úspěšném ukončení rekonstrukce Bakešova pavilonu se MOÚ spolu se šesti operačními sály řadí k předním pracovištím v České republice s onkologickou specializací. Podle architektonického návrhu a projektu Ateliéru 2002 se Divize Morava OHL ŽS, a. s., jakožto člen sdružení, podílela na realizaci rekonstrukce. Zároveň i ucelené části technického vybavení realizovala v pozici zhotovitele sdružení Divize Technologie OHL ŽS, a. s., a to v rozsahu zdravotně‑technických instalací, ústředního vytápění a chlazení budovy.

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Řešený soubor pozemků se nachází na hraně svahu severně nad Mendlovým náměstím v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Stavební záměr spočíval v rekonstrukci stávající historické budovy Bakešova pavilonu, ve které jsou umístěny dvě lůžkové jednotky (ve dvou podlažích), ambulance a dva operační sály se zázemím v suterénu. Ve využitém podkroví se nachází inspekční pokoje, šatny zdravotnického personálu a technické zázemí. Součástí stavby byly spojovací a technické podzemní chodby k sousedním objektům a dvě schodišťové věže. Součástí řešeného území o celkové rozloze 6 500 m2 byl centrální prostor vymezený hlavními pavilony ústavu.

Bakešův pavilon se před rekonstrukcí skládal ze dvou částí: historická budova (dokončena roku 1914) a novodobá přístavba (dokončena 1988 resp. 1995). Nedávnou výstavbou Wernerova pavilonu, provozně spojeného s Bakešovým pavilonem, došlo k výrazné změně centrálního prostoru areálu. V rámci rekonstrukce Bakešova pavilonu došlo k demolici Wernerova pavilonu a tím k propojení okolních budov ústavu pomocí komunikačních technologických koridorů.

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Specializace oddělení v Bakešově pavilonu je zaměřena na chirurgii onkologických pacientů. Nové pracoviště Masarykova onkologického ústavu se specializuje na zhoubné onemocnění zažívacího traktu, kolonoskopie a gastroskopie. Oddělení v Bakešově pavilonu je díky svému vybavení jedno z mála pracovišť v ČR, které může provádět transanální mikrochirurgii bez nutnosti břišní operace. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní, včetně podzemních propojovacích technických a komunikačních chodeb. 4. NP je situováno v nově zbudované střešní nadstavbě, tvořené kombinací ocelové nosné konstrukce a dřevěného krovu. V místě demolice Wernerova pavilonu před objektem Bakešova pavilonu, západní a jižní části areálu byly vybudovány nové komunikace, parkoviště a provedeny sadové úpravy.

V 1. PP je kromě komunikačního a technického koridoru umístěn provoz dvou operačních sálů (jedná se o provoz operačních sálů vybavených dle vyhl. 92/2012 Sb., příloha č. 4, část I., odst. 22, 23), související strojovna vzduchotechniky a šatny pro personál.

V 1. NP jsou lokalizovány ambulance spolu s hlavním vstupem do pavilonu. Ve východní části jsou to tři chirurgické ambulantní vyšetřovny včetně jedné konsiliární a dále je zde umístěn chirurgický zákrokový sál se zázemím. V centrální části se nacházejí ambulantní vyšetřovny ARO, v západní části blok tří onkogynekologických ambulantních vyšetřoven. Součástí řešení jsou i dostatečně dimenzované plochy čekáren umístěné do přístaveb mezi centrální a krajní rizality. 

Ve 2. NP a 3. NP jsou umístěna lůžková oddělení následné péče vybavená dle vyhl. 92/2012 Sb., příl. č. 4. Ve 2. NP se nachází lůžková jednotka s kapacitou 24 lůžek. Tato jednotka slouží pro stomiky. Ve 3. NP je navržena lůžková jednotka s kapacitou 28 lůžek. Součástí každé jednotky je jeden pokoj pro bezbariérové užívání. Lůžkové jednotky jsou vybaveny nezbytným zázemím, včetně pobytového prostoru pro návštěvy a jídelny umístěné do přístaveb mezi centrální a krajní rizality.

V podkroví 4. NP jsou situovány inspekční pokoje, jednací místnost a strojovny VZT. Součástí jednací místnosti jsou dvě venkovní terasy. Všechna podlaží jsou propojena dvěma přistavenými komunikačními věžemi na západní a východní straně objektu. V každé věži je umístěno schodiště spolu se dvěma lůžkovými výtahy a centrální instalační šachtou.

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Bakešův pavilon je zděná budova podélného stěnového konstrukčního systému, založeného na nesourodém skalním podloží. Budova má jedno suterénní podlaží a čtyři nadzemní. Suterénní zdivo je vyzděno z plných cihel v tloušťce 750 mm. V ostatních podlažích jsou původní zdiva v tloušťkách od 500 do 650 mm. V rámci jednotlivých podlaží byly provedeny bourací práce do úrovně zachování pouze nosných stěn. V rámci bouracích prací byly zjištěny závažné poruchy stávajících železobetonových stropních konstrukcí, které vyvolaly dodatečné statické zajištění pomocí ocelových příložných konstrukcí. V rámci změny využití některých místností a celého podkroví byly zbourány některé stropní konstrukce ve 1. a 2. NP a celá stropní konstrukce ve 3. NP. Následně byly provedeny nové železobetonové stropní konstrukce. Ve 4. NP (podkroví) byly použity stropní konstrukce členité s různou výškovou úrovní z důvodu instalace následných VZT rozvodů a jednotek. Po provedení nových stropních konstrukcí ve 4. NP byla provedena konstrukce krovu, která je tvořena kombinací ocelové nosné konstrukce a dřevěného krovu. Součástí krovu jsou také vikýře k prosvětlení inspekčních pokojů.

Ke stávajícímu objektu byly z východní a západní strany zrealizovány členité monolitické konstrukce schodišťových a výtahových věží. Součástí věží jsou také instalační šachty. Opláštění věží je provedeno provětrávanou skleněnou fasádou. Prosvětlení schodiště je umožněno pomocí asymetrických ploch sloupkopříčkové fasády. Fasáda stávajícího objektu je z převážné části zhotovena kontaktním zateplovacím systémem v tloušťce 160 mm, pouze v částech severní fasády je použita kombinace skleněné provětrávané fasády doplněné o sloupkopříčkové hliníkové výplně.

V 1. PP jsou situovány operační sály včetně technologií. Před instalací vestaveb operačních sálů došlo k odbourání podlah a odstranění všech omítek, následně k odtěžení podloží pod dřívějšími podlahami na kótu – 500 mm. Po této úpravě byly provedeny sanace obvodového zdiva, betonáž podlah, ležatá hydroizolace. Součástí suterénních prostor jsou dva podzemní železobetonové monolitické koridory, a to komunikační a technologický propojující sousedící pavilony s Bakešovým.

ZÁVĚR

Finální provoz Bakešova pavilonu začal s novým rokem 2021. Z důvodu etapizace výstavby a následného předávání objednateli byla dvě patra lůžkové části uvedena do provozu již koncem roku 2019. Rozsáhlá rekonstrukce Bakešova pavilonu přispěla k modernizaci a zvýšení komfortu poskytované péče. Špičkové vybavení dvou operačních sálů je významným přínosem pro rozšíření onkologické operativy a zavedení nových léčebných metod.

Ing. Jan Helešic
vedoucí projektu
Divize Morava, OHL ŽS, a. s.