The Flow Building – Václavské náměstí v Praze získalo moderní budovu, která se stala jeho nenucenou součástí

The Flow Building po dokončení (foto: Metrostav a. s.) The Flow Building po dokončení (foto: Metrostav a. s.)

V článku je popsáno architektonické řešení The Flow Building – nové budovy v centru hlavního města Prahy. Autoři se zaměřují za zakládání stavby, realizaci konstrukcí, řešení fasády a opláštění. Jsou zmíněny technická a technologická specifika, potřeby nasazení mnohdy unikátních řešení.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  • Investor: Realty IV., a. s.
  • Generální zhotovitel: Metrostav a. s. (Divize 3, Divize 1)
  • Architektonický návrh: Chapman Taylor s. r. o.
  • Projekt: Deltaplan spol. s r. o.
  • Statika: Interstat s. r. o.

HLAVNÍ SUBDODAVATELÉ

  • Železobetonové konstrukce: Metrostav a. s. (Divize 6 – Provoz železobetonových konstrukcí)
  • Základové konstrukce: Zakládání Group a. s., Thámova 181/20, Praha 8, 186 00
  • Fasáda/Lehké obvodové pláště: Sipral a. s.

Budova The Flow Building, která nahradila novorenesanční dům U Turků z roku 1881 od architekta Josefa Schulze, se nachází na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Jedná se o polyfunkční objekt, umístěný do samotného centra Prahy, kde stavební jáma pro něj určená měla hloubku až 12,5 metru.

Pozemek je situován přímo nad tunely metra trasy A. Budova se rozkládá na ploše o rozloze necelých 3 000 m2 a je složena ze tří podzemních podlaží, vzduchotechnického kanálu, devíti nadzemních podlaží a dvou mezaninů. Objekt nabízí 5 633 m2 obchodních prostor a 13 549 m2 kancelářských ploch.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

Cílem návrhu bylo vytvoření moderní budovy s originálním hmotovým řešením za pomoci zajímavých fasádních prvků, avšak s ohledem na okolní zástavbu a výškové převýšení. Budova není zajímavá pouze svým tvarem a pláštěm, ale také interiérovými prvky, materiály a technologiemi zajišťujícími provoz objektu. V návrhu bylo počítáno s přípravou na potenciální nové technologie a zvyšující se nároky, tak aby byla budova moderní i v následujících desetiletích.

Architekt Jan Pokorný se svým týmem ze studia Chapman Taylor pracoval na podobě budovy, která svým vzhledem nenaruší ráz okolí, ale stane se jeho nenucenou součástí. Jak bylo zmíněno v úvodu, nový polyfunkční objekt nahradil původní neorenesanční dům, který byl později přestavěn podle návrhu Bohumíra Kozáka.

Zajímavostí na objektu je to, že leží podle katastrální mapy na dvou pozemcích, protože zde původně stály dva různé domy. Proto památkáři požadovali, aby objekt tento fakt v návrhu reflektoval. Díky tomu můžeme na fasádě vidět několik prvků, které k tomuto faktu odkazují. Směrem do Opletalovy ulice je prvních 8 modulů v 7. NP směrem od tzv. studené fasády odskočeno a zároveň všech těchto prvních osm modulů v každém patře má na kamenném obložení, oddělujícím prostorově jednotlivá patra, umístěny kanelury (Pozn. redakce: svislý žlábek na dříku sloupu nebo pilíře). Další moduly v Opletalově ulici jsou již bez těchto drážek. 

Kanelování na kamenném obložení se také objevuje na kameni umístěném na modulech směrem do Václavského náměstí, a i zde jsou moduly v posledním neodskočeném patře zapuštěny.

Dalším elementem, oddělujícím vizuálně pozemky, je kamenný portál v Opletalově ulici. Zásadním prvkem architektonického návrhu je však nárožní zdvojená fasáda, zakřivená jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru. Jedná se o prvek inspirovaný Štramberskou Trúbou. Pro objekt byl na fasádě použit stejný kamenný obklad, jaký můžeme vidět na Hotelu Jalta, který s objektem sousedí. Jedná se o spišský travertin a díky tomuto materiálu se spolu oba objekty lépe propojují. Spišský travertin se pak objevuje i v interiéru budovy ve všech společných prostorech.

Fasáda je rozdělena v prvním a druhém nadzemním podlaží na rastrovou fasádu, od třetího až do sedmého nadzemního podlaží na modulovou fasádu, v 8. NP a 9. NP je opět složena z rastrové fasády. Fasáda ve vnitrobloku je naopak z kontaktního zateplovacího systému s pásovými okny. V nároží objektu je předsazená zakřivená fasáda tzv. studená, která je tvořena obloukovými moduly včetně obloukových skel, naopak zapuštěná fasáda z tzv. teplých modulů je opět rovná a plnící všechny tepelné, akustické a fyzikální požadavky, včetně vodotěsnosti. Přes všechna tato patra potom prochází vlnovitě okrasné lamely, až do koruny objektu v nároží, se zabudovaným LED osvětlením, které dotváří architektonický vzhled budovy.

POPIS OBJEKTU

Budova disponuje rozsáhlými plochami teras a téměř každý nájemce má tudíž přístup na jednu z nich. Konstrukční systém budovy s rozponem 8,1 × 8,1 metru je tvořen železobetonovou konstrukcí se třemi hlavními schodišťovými jádry.

Stropní konstrukce podle požadavku investora navrhl statik tak, aby v budoucnu mohl potenciální nájemník, který bude mít více pater, propojit své prostory jak dodatečnými výtahy, tak schodišti. Armovací výztuž je tedy navržena, jak pro kompaktní monolitickou konstrukci, tak pro vyřezání otvorů a umístění technologii, či jiných konstrukcí.

Vertikální komunikace je obsloužena jak pro retailové plochy, tak pro kancelářské plochy, celkem osmi výtahy, čtyřmi eskalátory a šesti schodišti. Třetí a druhý suterén objektu poskytuje celkem 129 parkovacích stání z toho šest míst pro držitele průkazu ZTP. Díky navrženým technologiím v objektu jsou garážová stání určena pro všechny typy automobilů, jak pro dieselové, benzínové, LPG, CNG, tak pro elektromobily.

V objektu je celkem 50 nabíječek a tři rychlonabíječky pro elektromobily. Budova je přímo napojena na kolektor v Opletalově ulici, ze kterého do objektu vede celkem devět prostupů, z čehož jeden je pro vodovodní přípojku a dva pro optické kabeláže, zbylých šest je nyní zaslepeno a funguje jako rezerva do budoucna pro možné další technologie.

Co se týče hlavních technologií objektu, tak vytápění a chlazení obsluhuje systém s proměnným průtokem chladiva tzv. VRV jednotky řízené systémem MaR (měření a regulace), vzduchotechnika je obsluhována čtyřmi jednotkami s integrovaným systémem zpětného získávání tepla v rotačním výměníku a požární systém obsluhují tři čerpadla pro systém SHZ (stabilní hasicí zařízení) a tři čerpadla pro MHZ (mlhové hasicí zařízení). S ohledem na ekologickou výstavbu bude budova disponovat britskou certifikací BREEAM pro retailové plochy na úrovni Excellent a pro kancelářské prostory na úrovni Outstanding.

REALIZACE

Zakládání
Objekt je umístěn nad tunely metra trasy A, takže bylo nutné řešit dva důležité faktory, které jsou s tím spojené, a to přenesení zatížení mimo zmíněné tunely a také zamezení přenosu bludných proudů do objektu, které by mohly způsobit degradaci armatury v železobetonových konstrukcích. Z těchto důvodů byly realizovány hloubkové piloty podél tunelů s délkou 15 až 18 metrů tak, aby jejich pata byla pod úrovní zmiňovaných tunelů.

Bylo velmi důležité jejich přesné geodetické umístění tak, aby nebyla při jejich realizaci ovlivněna konstrukce metra. Nad tyto piloty byly následně realizovány železobetonové masivní trámy výšky až 2,5 metru, které zatížení objektu přenáší do pilot mimo tunely metra dále do nosného podloží. Realizace železobetonových konstrukcí pokračovala základovou deskou a obvodovými konstrukcemi podzemních podlaží, které tvoří tzv. bílou vanu.

Konstrukce bílé vany byly detailně navrženy statikem, ať už se jedná o armaturu, předepsání možných trhlin nebo samotného materiálu, který je v tomto případě betonová směs Permacrete od společnosti TBG Metrostav. Při realizaci obvodových konstrukcí spodní stavby se objevovala celá řada složitostí, jako například původní šikmé prostupy pro technologie z kolektoru v ulici Opletalova. Ty bylo nutné zrušit a nahradit je vodorovnými tak, abychom je byli schopni systémově vodotěsně utěsnit nebo provést kanalizační přípojku objektu směrem do Opletalovy ulice ražbou, protože nebylo možné provést výkop z důvodu umístění zařízení staveniště a veškerého zásobování v těchto místech.

Konstrukční řešení
Tou největší výzvou byla však samotná realizace obvodových konstrukcí, protože objekt byl ve všech místech v těsné blízkosti okolních objektů, tudíž zde nebylo možné provádět železobetonové konstrukce respektive bednění klasickým způsobem. U 3. podzemního podlaží, které bylo na realizaci nejjednodušší, šlo o betonáže v některých místech do ztraceného bednění nebo do torkretové stěny, a z druhé strany o systémové bednění Trio od firmy Peri.

V dalších patrech již začaly technické komplikace větší. Proto bylo nutné navrhnout a hledat řešení, jak bychom byli schopni konstrukce s požadovanou kvalitou a vlastnostmi vůbec schopni provést a zamezit riziku poškození konstrukcí okolních objektů.

Tým provozu železobetonových konstrukcí divize 6 Metrostavu vedený Ing. Markem Kubrem obratně a rychle navrhl několik možných řešení i vzhledem k času, který byl na zakázce velmi omezený. Šlo například o postupné betonáže na výšku po částech, kvůli vysokému hydrostatickému tlaku betonové směsi, kde bylo nutné v každém záběru dodržet technickou a technologickou kázeň z důvodu zajištění vodotěsnosti konstrukce.

Specifikem bylo i použití nízkoprofilového plastového bednění Peri Duo v nadzemních podlažích, kde byla mezera mezi objekty pouhých 15 cm, či použití trapézových plechů přichycených k bednění s následnou segmentovou betonáží na výšku. V některých případech bylo nutné staticky prověřit okolní konstrukce, jestli jsou schopny tlak betonové směsi udržet.

V prostoru hlavní strojovny topení a chlazení bylo nutné připravit v železobetonové konstrukci ocelové desky (60 × 100 cm) spřažené s betonem pro dodatečnou montáž masivní ocelové konstrukce, na kterou bylo umístěno všech 52 exteriérových jednotek VRV pro systém topení a chlazení včetně 27 odtahových ventilátorů.

Realizace fasády
Při realizaci LOP na fasádě objektu docházelo k zásadní konfrontaci strojních, ocelových a železobetonových tolerancí. Bylo nutné provádět pravidelná geodetická měření tak, aby všechny železobetonové konstrukce byly připraveny na osazení kotev a prvků samotných, jak rastrové tak modulové fasády, neboť fasádní konstrukce neumožňovaly výrazné rektifikace.

Fasáda se dělí v úrovni 1. NP – 2. NP na rastrovou, od úrovně 3. NP – 7. NP na modulovou a od úrovně 8. NP – 9. NP opět na rastrovou. Při montáži profilů rastrové fasády bylo nutné vše velmi pečlivě kontrolovat, aby všechny prvky (respektive skla) finálně seděly a jako celek dodržely tepelně-technické, akustické, fyzikální a světelně-technické parametry kladené na LOP.

Co se týče samotných modulů, zde byla montáž výrazně jednodušší. Byly zde kladeny vysoké nároky především na výrobní linku, odkud se moduly jako celek dopravovaly na stavbu a následně osazovaly. První modul se osazoval na zakládací profil rastrové fasády v úrovni stropu nad 2. NP na čepy a ve vrchní části na ocelové kotvy montované do čela stropní desky na již v betonu připravené prvky Jordahl JTA. Následné moduly se již ve spodní části nasunuly na čepy modulu nižšího a ve vrchní části přikotvily ke stropní konstrukci.

Koncový modul u ustupujícího 8. nadzemního podlaží byl zakončen atikovými plechy s návazností na střešní souvrství. Každý modul je ve své vrchní části, respektive části římsy každého podlaží obložen deskami ze Spišského travertinu a vybaven kotvami pro uchycení okrasných lamel, které dotváří architektonický ráz objektu. Manipulace s moduly byla s ohledem na kámen sedimentového typu velmi obtížná, protože při výskytu jakéhokoliv pnutí mohlo dojít k jeho destrukci.

Každá lamela má v sobě osazen LED pásek s kabeláží, která prochází skrze připravené chráničky v modulech do objektu k příslušným trafům. Na fasádě objektu je tedy pomocí LED osvětlení v lamelách a příslušného softwaru možné docílit různých světelných efektů. Veškeré návaznosti ocelové, či hliníkové konstrukce fasády na železobetonovou byly řešeny termo-podložkami, aby nevznikaly tepelné mosty.

ZÁVĚR, PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom u této příležitosti zmínili spolupráci na projektu The Flow Building, která patří asi vůbec k nejlepší, kterou jsme zatím za svou kariéru zažili. Poděkování patří jak našim kolegům z Metrostavu, kteří odvedli velký kus práce ve velmi omezeném čase a s požadovanou kvalitou, tak i většině subdodavatelů, kteří se potýkali s velkým množstvím změn a realitou, která byla mnohdy jiná než na papíře.

Spolupráce se studiem Chapman Taylor, zastoupeným Ing. arch. Janem Pokorným, se kterým jsme hledali společnou cestu a mířili stejným směrem, projektantem – firmou Deltaplan zastoupenou Ing. Petrem Knihou, který tvořil složité detaily, tak se statikem –firmou Interstat zastoupenou Ing. Martinem Čvančarou, který navrhoval a optimalizoval složité konstrukce, byla na vysoké úrovni a všem patří velké díky.

Pokud můžeme dále něco vyzdvihnout, tak to byl přístup a chování investora, kde to všechno začíná a kde se určuje, jak bude spolupráce po celou dobu výstavby vypadat. Investor objektu, zastoupený Ing. Tomášem Matýskem, měl vždy racionální, pragmatický a především korektní přístup. Ve shrnutí musíme sdělit, že všechny zúčastněné strany na stavbě objektu The Flow Building byly pracovně i lidsky naladěny na stejnou vlnu a snažily se o co nejlépe odvedenou práci, za což všem děkujeme. Byla skutečná radost na této zakázce pracovat.

Ing. arch. Nikola Štochl
Metrostav a. s., Divize 3

Ing. Jan Vachutka
Metrostav a. s., Divize 1

Související články