Změna paradigmatu v českém stavebnictví, udržitelnost se stává prioritou

Udržitelný přístup ve firmách: Efektivní využívání energií a surovin může vést ke snížení provozních nákladů i odpadu. Udržitelný přístup ve firmách: Efektivní využívání energií a surovin může vést ke snížení provozních nákladů i odpadu.

Ve 21. století je lineární model „vytvořit–použít–zahodit“ přežitý a smyslem je materiály recyklovat a produkty upravovat za účelem opětovného využití. Díky tomu se prodlouží životní cyklus a sníží potřeba primárních surovin, a tudíž minimalizuje environmentální dopad. Green Deal EU, jenž usiluje o minimalizaci vlivu na klimatické změny, akceleruje tlak na udržitelnost ve výstavbě a podporuje cirkulární ekonomiku, která se snaží minimalizovat dopad na životní prostředí a využívat zdroje co nejefektivněji. Je však otázkou, zda rychlost, již zařadila Evropská unie, je pro české stavebnictví akceptovatelná, zejména v době ekonomické nejistoty a vysoké inflace.

Podle Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2023, kterou zpracovala analytická společnost CEEC Research, zavádějí stavební firmy řadu opatření směřujících ke snižování uhlíkové stopy a omezení dopadů na životní prostředí. Mezi ty nejčastější patří snaha o úsporu energií (71 %), dále pak omezení množství vygenerovaného směsného odpadu (57 %), používání recyklovaných stavebních materiálů (56 %) a prodlužování životnosti strojů a techniky (56 %). V neposlední řadě společnosti přemýšlejí o zkrácení dodavatelského řetězce a snižování dopravní zátěže.

TRENDY V TUZEMSKÉM UDRŽITELNÉM STAVEBNICTVÍ

Udržitelnost ve stavebnictví také otevírá nové příležitosti pro stavební firmy. Jedním z hlavních trendů současnosti je zateplování a snižování energetické náročnosti budov, což zaznamenalo 42 % stavebních společností. Otázky hospodaření s teplem zase podporují silnou poptávku po rekuperačních jednotkách a také roste obliba využívání obnovitelných zdrojů energie (30 %), kdy se zvyšuje zájem o fotovoltaické elektrárny. Stále častěji se firmy zabývají také recyklací materiálů.

ESG KRITÉRIA HRAJÍ STÁLE VĚTŠÍ ROLI

Podpořit udržitelné stavebnictví má i směrnice ESG (Environment, Social, Governance), která hraje klíčovou roli v rozhodování bank o financování stavebních projektů, kdy je kladen důraz na dlouhodobou udržitelnost a společenskou odpovědnost. Z analýzy společnosti CEEC Research vyplynulo, že přibližně dvě pětiny stavebních firem (38 %) považují ESG kritéria za důležitá při rozhodování o investicích do nových projektů. Mnohé společnosti také začleňují ESG strategie do svých interních dokumentů, kdy uvádějí, že nejčastěji si definují cíle v oblasti udržitelnosti a odpovědnosti na následující tři roky.

Také banky a finanční instituce stále více věnují pozornost ESG faktorům při posuzování investičních projektů a poskytování financování. Tuto skutečnost potvrdilo 78 % dotázaných stavebních společností.

Obr. 1 – Ulehlost zeminy
Obr. 2 – Vliv zlepšení půdy na změnu struktury
 
Zdroj: Společnost CEEC Research


 

STINNÁ STRÁNKA UDRŽITELNOSTI

Přestože většina společností se chová férově, pronikají na trh stavebnictví nekalé praktiky spjaté s dezinformacemi. Jedná se o takzvaný greenwashing. Společnosti se snaží získat obchodní prospěch tím, že záměrně šíří účelově formulované, nebo dokonce zcela nepravdivé informace o svém ekologickém angažmá. Jedním z častých příkladů greenwashingu ve stavebnictví je používání označení nebo loga s ekologickou symbolikou, aniž by za nimi stály skutečné důkazy o udržitelných praktikách nebo snaze o minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí. Analýza společnosti CEEC Research poukazuje, že zhruba 17 % firem se setkalo s dodavateli, kteří účelově šíří nepravdivé informace o své environmentální odpovědnosti.

Tato klamavá praxe může mít negativní dopad na snahy celého odvětví, jež usiluje o zavádění inovací a chce podporovat udržitelnost ve svých projektech. Protože ti, kteří se snaží snížit svůj ekologický otisk, jsou porovnáváni s těmi, kteří to jen předstírají. Naštěstí pro všechny jsou v menšině. A pokud budou stavební firmy nadále investovat do udržitelnosti a společenské odpovědnosti, může se stavebnictví stát klíčovým hybatelem pozitivních změn směrem k udržitelné budoucnosti.