Rekonstrukce stropu nad stanicí metra Florenc

publikováno:
Zemní práce a demolice v I. etapě – odtěžení zeminy a rozpojování jednotlivých nosníků. Zemní práce a demolice v I. etapě – odtěžení zeminy a rozpojování jednotlivých nosníků.

Ve stanici metra Florenc probíhá za plného provozu rekonstrukce stropní desky, která je přímo pod zpevněným povrchem a má rozlohu 5 450 m2. Výměnu jejích prefabrikovaných předpjatých nosníků za nové provádí postupně v přesně stanovených víkendových výlukách závod 8 Metrostavu DIZ a firma GEOSAN GROUP.

Betonová stropní deska stanice metra Florenc v centru Prahy pochází ze 70. let 20. století a vlivem rozsáhlé koroze i porušené hydroizolace se nebezpečně přiblížila hranici životnosti. Největší poškození utrpěla při povodních v roce 2002, kdy byla celá zaplavena. Její rekonstrukce probíhá doslova na poslední chvíli a v lokalitě vládne čilý stavební ruch.

JEDNOTLIVÉ ETAPY STAVBY

Jednotlivé etapy stavby, zdroj: MTROPROJEKT PrahaStropní deska stanice metra Florenc o celkových půdorysných rozměrech 220 × 25 m (š × d) byla vybudovaná na velmi rušném místě v centru Prahy a její větší část je přímo pod městskou infrastrukturou. Na jihu sousedí se železničním koridorem k Masarykovu nádraží, pokračuje pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici a končí u výstupu z metra linky B ve směru do Karlína. Nachází se i v bezprostřední blízkosti několika veřejných a komerčních budov, které dnes procházejí rozsáhlou přestavbou. Všechny tyto okolnosti ztěžují vlastní práci při rekonstrukci desky a kladou zvýšené nároky na organizaci prací a logistiku.

Zakázka, která začala vloni v březnu, je rozvržena na 4,5 roku. Během tohoto období bude postupně vyzvednuto a následně nově osazeno celkem 131 stropních nosníků – každý o délce asi 23 m a hmotnosti 28 t. Deska zahrnuje i monolitickou část s půdorysem přibližně 40 × 20 m a tloušťce 1,5 m.

V projektové dokumentaci byl postup prací rozvržen do tří etap a každá z nich se dělí ještě na jednotlivé fáze, v nichž se mění sedm až 12 nosníků v závislosti na předem stanoveném harmonogramu výluk metra. Každá fáze obsahuje zemní práce; diagnostiku; uvolnění, rozpojení a vyzvednutí původních nosníků; sanace; osazení nových nosníků; zmonolitnění a provedení hydroizolačního souvrství.

Název stavby: Celková rekonstrukce stanice metra B, C, Florenc
Místo stavby: Praha 8, stanice metra B a C
Stavebník: Dopravní podnik hl. m. Prahy
Projektový manažer: Daniel Veverka, DiS.
Návrh: METROPROJEKT Praha
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Sedmidubský
Zhotovitel: Metrostav DIZ, závod 8, a GEOSAN GROUP
Zástupce zhotovitele: Ing. Vojtěch Lacina
Předpokl. doba výstavby: 03/2022–12/2026

 

PRŮBĚH STAVBY

Provedené sanační práce v I. etapě a příprava na provedení hydroizolačního souvrství.V současné době stavbaři uzavřeli tři fáze z první etapy díla, při nichž kompletně odstranili 27 původních prefa prvků a nahradili je novými, dodatečně předpjatými nosníky typu KSP tvaru T. Zmonolitnili je a nad nimi provedli hydroizolační souvrství. U druhé etapy vyzvedli prvních sedm nosníků a sanovali železobetonový věnec monolitických stěn stanice.

Jako ochranu před povětrnostními vlivy v době mezi odstraněním původní hydroizolace a provedením nové použili provizorní mobilní zastřešení, které jako ocelová hala o rozměrech 25 × 20 m pojíždí po speciálních kolejnicích a umožňuje provádět práce i při nepříznivých klimatických podmínkách. Podobná pojízdná střecha s rozpětím 25 m slouží i na jiném místě stavby k ochraně odkrytých technologických místností metra.

V nejbližší době začnou montéři ve druhé etapě prací osazovat další nové nosníky a připravovat se na příští fáze díla – odhalí starou desku, provedou diagnostiku jejích nosníků, rozpojí je a uvolní.

Mobilní zastřešení zakrývající prostor nad částí demontovaných nosníků. V mezidobí mezi demontáží a montáží prefa nosníků je otvor zajištěn dvojicí ocelových rozpěrných rámů.Na rok 2023 mají naplánováno několik víkendových výluk. Některé z nich budou náročnější vzhledem k faktu, že demontáž i montáž prvků se bude konat na obou etapách stavby současně, a průběh prací proto bude logisticky a organizačně velmi složitý. Již vloni se ale podařilo podobný problém zvládnout.

Ve druhé a třetí etapě bude stavba probíhat v nejfrekventovanější části města a ve velmi omezeném manipulačním prostoru. Logisticky náročné se stane nejen vyzvedávání starých nosníků pomocí mobilního jeřábu Liebherr 1500t, ale i návoz nových, jelikož se musí pro jejich dopravu zajistit povolení vjezdu nadměrných nákladů. Do lokality přitom nemůže najet potřebný počet dopravních prostředků naráz, musí přijíždět postupně a ve stanovený čas, aby práce probíhaly kontinuálně a za minimálního omezení okolní dopravy. Díky dobré přípravě a profesionálnímu přístupu všech účastníků výstavby tak zakázka postupuje bez větších potíží a podle harmonogramu.

Pohled na postup prací I. etapy, je vidět již provedená výměna stropní desky, a to včetně hydroizolace (vlevo), mobilní provizorní zastřešení (uprostřed) a vpravo stávající stropní deska, která se postupně rekonstruuje.V rámci druhé etapy dojde i na exponovanou křižovatku ulic Křižíkova a Ke Štvanici. Kvůli přeložkám velkého množství inženýrských sítí nad ní vznikne provizorní ocelová konstrukce, na kterou budou upevněny.

Jedním z hlavních letošních úkolů bude vypracování návrhu a pracovního postupu zřejmě pro nejnáročnější část projektu – podepření monolitické části stropní desky tak, aby při zachování provozu metra mohlo dojít k její bezpečné demolici. Přípravné práce týkající se odstranění začnou koncem roku 2023. Do podchodu metra se navezou ocelové prvky, jež bude nutné na místě smontovat a následně podepřít monolitickou deskou, to vše v minimálním prostoru. K samotné demolici a vybudování nové ocelobetonové desky za plného provozu metra se přistoupí roku 2024.

Autoři: Ing. Vojtěch Lacina, Lenka Svobodová,Metrostav DIZ, závod 08

Foto: Metrostav