190 tisíc kubíků betonu pro Ústřední čistírnu vod v Praze

Pohled na staveniště ÚČOV Pohled na staveniště ÚČOV

Dostavba Ústřední čistírny vod (ÚČOV) v Praze byla svého času největší stavbou ve městě. Dodávky betonu byly zahájeny koncem roku 2015 a poslední kubíky byly dovezeny v loňském roce. Celkem bylo za toto období na stavbě uloženo přes 190 000 m3 betonu. Výhradním dodavatelem betonu byla společnost TBG METROSTAV s. r. o. Plnou pozornost této stavbě věnovala zejména blízká betonárna Libeň s největším výkonem, a sice 130 m3/hod.

LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY

V době nejvyššího stavebního nasazení, kdy na stavbě fungovalo až 18 jeřábů a požadavek na dodávky betonu překračoval výrobní kapacitu betonárny Libeň, byla stavba zásobována i z betonáren Radlice a Rohanský ostrov. Běžně tak na stavbě bylo betonem zásobováno až šest čerpadel (šlo o mobilní betonpumpy, ale i věžové a stabilní čerpadla), což vyžadovalo pečlivou logistiku, aby nedošlo k záměně betonu či prodlevám při dodávkách.

Bylo taktéž nutné sladit nejen jednotlivé betonáže, dodávky z různých betonáren, sledovat stále se měnící komunikační trasy na stavbě, dodržovat bezpečnost, ale i koordinovat umístění čerpadel, tak aby nedocházelo ke kolizi s jinými nákladními vozidly zásobujícími stavbu dalšími materiály.

Betonárna Libeň s jednotlivými dodavateli stavebních prací velmi pečlivě a v předstihu koordinovala termíny a množství plánovaných dodávek. Podle požadavků pak dispečer zajistil spolupráci dalších betonáren, zajistil čerpadla, příslušný počet autodomíchávačů, odběry kontrolních vzorků a kontinuální dodávky jednotlivých složek betonu.

MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH DOPADŮ ZÁSOBOVÁNÍ NA OKOLÍ

Vzhledem k omezené kapacitě skládkování písku, kameniva i cementu na betonárnách bylo nutné sladit plynulost dodávek těchto materiálů. Největší podíl na výrobě má složka jemného i hrubého kameniva. Pro výrobu betonu na stavbu ÚČOV bylo třeba dopravení 360 000 tun kameniva z kamenolomů, které se nacházejí severně od Prahy. Díky strategickém lokaci betonárny Libeň u břehu Vltavy bylo možné kamenivo dopravovat výhradně lodní dopravou. Ušetřilo se tak 12 000 cest nákladních automobilů přes již tak vytížené dopravní uzly v Praze jako jsou ulice V Holešovičkách či Povltavská. Lodní doprava uspořila 1 000 000 km ujetých kamiony na silnicích, navíc se tak i snížila prašnost, hluk, množství zplodin, opotřebení silnic, doprava byla plynulejší, což mělo pozitivní dopad na nižší nehodovost.

Díky těsné blízkosti stavby a betonárny autodomíchávače s betonem prakticky vůbec nezatěžovaly silniční dopravu v Praze. Pro zásobování byla zajištěna nejkratší možná trasa po Holešovickém nábřeží na Císařský ostrov, mimo běžné dopravní komunikace.

BETONOVÉ SMĚSI A SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

Velká část všech železobetonových konstrukcí na stavbě nové vodní linky byla realizována z betonu C 25/30 XC4, XD2, XF1, XA2, konzistence S3, D max. 22, maximální průsak tlakovou vodou byl omezen na 35 mm a nárůst pevnosti byl požadován pomalý. Základní „receptura“ byla často technology přizpůsobována na míru konkrétním konstrukcím, např. pro spádové klíny, pro 12 metrů vysoké tenké stěny, pro pohledové požadavky a podobně.

ZASLOUŽENÉ OCENĚNÍ – STAVBA ROKU 2019

Dostavba Ústřední čistírny odpadních vod získala ocenění v soutěži Stavba roku 2019. Zásluhy na tom nese spolupráce všech zúčastněných subjektů. Výstavba proběhla poměrně rychle, hladce, bez vážných problémů a s ohledem na životní prostředí.