Mondi SCP v Ružomberku realizuje výstavbu objektov pre nový papierenský stroj

Vonkajší pohľad na severnú fasádu Vonkajší pohľad na severnú fasádu

Výstavba objektov pre inštaláciu nového stroja pre kartónový papier s bielym povrchom firmy Mondi SCP, a. s., sa realizuje v závode spoločnosti Mondi SCP, a. s., v Ružomberku. Kompletná realizácia je súčasťou investičného projektu ECO plus v hodnote 340 miliónov eur. V rámci projekčných prác spoločnosť STAT‑KON s. r. o. zabezpečila kompletnú výrobnú dokumentáciu prefabrikovaných betónových konštrukcií.

Súčasťou investičného zámeru je výstavba objektov SO 24.A (PM) a SO 24.B (OCC), čo predstavuje budovy samotného papierenského stroja. Nosná konštrukcia je tvorená železobetónovou rámovou prefabrikovanou konštrukciou, doplnená o monolitickú stolicu pre papierenský stroj.

Z dôvodu celkovej stability, mechanickej odolnosti a celkovej tuhosti stavby boli spísané podrobné pokyny pre postup montáže prvkov. Samotný skelet je unikátny svojím technickým riešením, kde sú prevažne použité zabudované kotevné prvky BECO/COPRA, čím je z hľadiska statiky zabezpečená spojitosť nosníkov, ich optimálne využitie, ako aj zabezpečenie tuhých styčníkov v úrovni stropov z dôvodu zvýšenia kompletnej tuhosti a stability objektu.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA OBJEKTU

Objekt je pôdorysného rozmeru 337,5 × 33,0 m (až 51,0 m), s výškou 23,85 m. Jednotlivé prefabrikované stĺpy sú založené na základových pätkách a hĺbkových základoch pozostávajúcich zo skupín pilót. Kotvenie stĺpov so základmi bolo realizované pomocou systému kotiev Peikko. Stuženie stĺpov je zabezpečené stropnými konštrukciami v úrovniach +7,000 m a +14,000 m. Pre celkovú stabilitu boli uvažované v osiach A a D zavetrovacie nosníky aj v úrovni +18,000 m.

Stropná konštrukcia pozostáva zo súboru primárnych a sekundárnych nosníkov, na ktorých sú uložené samonosné filigránové dosky s finálnou vrstvou nadbetonávky. Hlavné primárne prefabrikované nosníky sú položené na stĺpových konzolách a so stĺpmi sú spojené pomocou prievlakových pätiek BECO so stĺpovými skrutkami COPRA. Spojovacie plochy sa následne vyplnili injektážnou maltou na dosiahnutie celkovej spojitosti nosníkov. Sekundárne prefabrikované nosníky sú osadené zapustením do primárnych nosníkov.

Samotná stropná konštrukcia sa skladá z filigránových panelov a z monolitickej nadbetonávky. Filigránové panely boli navrhnuté z montážneho hľadiska ako samonosné a počas montáže a betonáže neboli dodatočne podopreté, čím sa zabezpečila efektívnosť výstavby. Finálna vrstva nadbetonávky bola v miestach stĺpov a primárnych nosníkov prepojená pred betonážou spojovacími prvkami KBS.

Strešná konštrukcia objektu je tvorená z predpätých prefabrikovaných sedlových a pultových väzníkov vo viacerých úrovniach, na ktoré boli osadené predpäté dutinové panely Spiroll. Strešné väzníky sa na základe postupu montáže mohli osádzať až po osadení pozdĺžnych stužujúcich nosníkov. Pri montáži prvého väzníka museli byť medzi sebou prepojené najmenej štyri rámy.

Fasáda objektu pozostáva z prefabrikovaných železobetónových stenových prvkov, na ktorú je zrealizovaný zatepľovací systém s metalickým obkladom. Spodná časť fasády je vyrobená z prefabrikovaných sendvičových panelov. Jednotlivé stenové prvky sú samostatne uložené na konzolách stĺpov pre zabezpečenie možnej ľubovoľnej priestorovej modifikácie v budúcnosti.

V stredovej časti objektu bola zrealizovaná monolitická železobetónová stolica pre samotný papierenský stroj. Nosnú konštrukciu stolice tvoria monolitické železobetónové piliere s prefabrikovanými vykonzolovanými nosníkmi a predpätými dutinovými panelmi Spiroll.

Dodávateľ časti betónových konštrukcií je spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., ktorá má výrobu vlastných prefabrikovaných konštrukcií v závode Sereď. Tento závod je najväčší a najskúsenejší v rámci Slovenskej republiky z hľadiska výrobných kapacít. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a know‑how je výroba a tím technikov schopný realizovať tak rozsiahle projekty v krátkom časovom horizonte a vo vysokej kvalite. Ako dlhoročný partner spoločnosti STRABAG spracovala výrobnú dokumentáciu spoločnosť STAT‑KON.

Kolektív STAT‑KON s. r. o.