Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v historickém centru Brna

Ulice Opletalova, komunikace po rekonstrukci Ulice Opletalova, komunikace po rekonstrukci

Zakázka s názvem „Brno, Solniční I, Česká II, Opletalova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, kterou realizuje Divize Morava společnosti OHL ŽS, a. s., od podzimu 2019, je specifická tím, že se odehrává přímo v historickém centru města. Celá stavební akce, jejímž investorem je statutární město Brno, by měla být hotová na podzim letošního roku, přičemž vlastní práce, týkající se rekonstrukce kanalizace a vodovodu, skončily v červnu a červenci letošního roku.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Oficiální název projektu: Brno, Solniční I, Česká II, Opletalova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
  • Investor: Statutární město Brno
  • Zhotovitel: OHL ŽS, a. s.
  • Projektant: AQUATIS a. s.
  • Termín zahájení: 10/2019
  • Termín dokončení: 10/2021
  • Finanční objem: 103 milionů Kč

ROZSAH PRACÍ

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu probíhala v městské části Brno-střed, hlavní práce se přitom soustředily do ulice Solniční v celé její délce od Moravského náměstí přes Komenského náměstí a ulici Husova až do ulice Údolní. Důvodem rekonstrukce původní kanalizace v tomto úseku včetně napojení kanalizací z bočních ulic byl špatný technický stav kanalizační stoky z roku 1899.

Součástí rekonstrukce byla také výměna přibližně devadesát let starého litinového vodovodního řadu v téže lokalitě. Zhotovení nového vodovodního řadu z tvárné litiny TLT DN 200, respektive TLT DN 250, včetně domovních přípojek v ulicích Česká, Opletalova a částečně Veselá bylo nutné provádět po jednotlivých sekcích. Jednalo se o logisticky náročný proces. Po provedení všech předepsaných zkoušek bylo nutné naplánovat odstávky vodovodu tak, aby nedocházelo k zásadnímu omezení dodávek vody pro obyvatele v místě realizace. Současně bylo nutné zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. Z důvodu jeho bezpečného provozování v zimním období bylo nutno uložit potrubí pod úroveň terénu a provést zásyp. Stavba vodovodu byla ukončena v červenci letošního roku.

Mimo zasmluvněné práce bylo dodatečnou povinností zhotovitele zkoordinovat a zajistit výměnu nových potrubních řadů pro teplárenské a plynárenské rozvody, jejich vlastní realizace však nebyla předmětem dodávky společnosti OHL ŽS.

VÝSTAVBA KANALIZACE HORNICKÝM ZPŮSOBEM

Zásadní a zajímavou částí stavby v tomto úseku byla výstavba kanalizace, která byla realizována jako klasicky ražená štola s vystrojením monolitickou stokou DN 1 000/1 600 mm a čedičovým obkladem kynety. S vazbou na okolní zástavbu se niveleta stoky pohybuje v rozmezí 7,8 až 8,85 metru pod úrovni terénu.

V důsledku toho, že se lokalita nachází v historickém centru města Brna, byly při ražbě nalezeny staré zasypané sklepy, části historických chodeb a historického opevnění města hradbami. Veškeré výkopové a razicí práce byly na základě smluvního vztahu průběžně monitorovány archeology.

Ražba klasické štoly probíhá obvykle dovrchně (proti spádu). Z tohoto důvodu bylo nutné vybudovat těžní šachtu TŠ 0, která sloužila pro ražbu úseku TŠ 0 – TŠ 1. Z této šachty bylo také nutné vybudovat propojení nově budované kanalizace do již hotové kanalizační stoky, tj. do šachty TŠ 6. V okamžiku, kdy byla štola v úseku TŠ 0 – TŠ 1 délky cca 80 metrů připravena k montáži bednění a následné betonáži, narazili pracovníci asi v polovině úseku po toku zprava na historickou chodbu, která byla využívána k odvádění odpadních a dešťových vod z restaurace Varna. Poté co zhotovitel zjistil skutečný stav, který byl havarijní (potrubí bylo nefunkční), bylo nutné operativně řešit nápravu situace. Následně byl prostor vyplněn popílkocementovou směsí.

V šachtě TŠ 1 byla provedena boční rozrážka do ulice Česká a ražba pokračovala směrem do šachty TŠ 2. V úseku TŠ 2 – TŠ 3 před hotelem Slavia bylo odkryto historické opevnění města. Hradby, pamatující úspěšnou obranu obyvatel Brna před Švédy, procházely celým profilem čelby. Kritický úsek v délce cca 30 m bylo nutné rozpojovat kombinací vrtů a hydraulických klínů a následně dotěžovat ručním pneumatickým nářadím. Práce probíhaly v oblasti zastavěného území, proto byla použita metoda, která nevyvolává dynamické otřesy a tím minimalizuje riziko vykomínování nadložních vrstev. Výkopu šachty TŠ 3 předcházelo vybudování objízdné trasy směrem do ulice Besední. Vlastní výkop šachty komplikovala nutná přeložka funkčního vodovodu LT DN 250 a od hloubky cca dva až devět metrů přítomnost hradební zdi. Šachta TŠ 4 byla vybudována jako skrytá podzemní komora se spádištěm. Úsek TŠ 4 – TŠ 5 bylo nutné upravit jinak, než předpokládala realizační projektová dokumentace.

Ražba v úseku TŠ 5 – TŠ 11 pod ulicí Husova v délce cca 23 metrů byla provedena členitým profilem veřejové výstroje, jelikož mezi kolejemi Dopravního podniku města Brna prochází funkční kanalizace, kterou bylo nutné napojit bez revizní šachty do nově budované kanalizace. Napojení kanalizace z ulice Česká bylo původně navrženo jako otevřený výkop. Z podkladů archeologů však bylo během vlastní realizace zjištěno, že se v její trase nachází třílodní kamenný most z první poloviny šestnáctého století. Z tohoto důvodu byla projednána změna technologie z otevřeného výkopu na klasicky raženou stoku s využitím veřejové výstroje, tzv. pražského rámu. Délka realizovaného úseku v této ulici činila 26,5 metrů s definitivním vystrojením KT DN 400.

Stavba kanalizace skončila v červnu letošního roku. Kanalizační stoka, která byla realizována jako klasicky ražená štola s využitím veřejové výstroje, je dlouhá přibližně 210 metrů. Současně došlo k využití původní historické štoly v délce 45 metrů (úsek TŠ 4 – TŠ 5). Ražený profil s výrubem 4,5 m3/bm byl realizován pomocí systémového posuvného bednění jako monolitická stoka ze samozhutnitelného betonu v profilu vejce DN 1 000/1 600 mm. Kvůli nutnosti zajistit odvod splaškových a dešťových vod v rozsahu celého staveniště bylo nutné realizovat přibližně 55 metrů bočních rozrážek s vystrojením KT DN 300, respektive 400, pro napojení dešťových svodů, domovních přípojek a uličních vpustí do kmenové stoky.

ZÁVĚR

Podle zpracované projektové dokumentace se stavba na počátku jevila jako bezproblémová. Činnost zaměstnanců zhotovitele však odhalila celou řadu neznámých věcí z historie města Brna od patnáctého století až po současnost. Prováděné práce byly většinou skryty před zraky obyvatel, protože probíhaly především v podzemí. O to větší důraz byl kladen na odbornost a zkušenosti při realizaci, hlavně při řízení prací.

Aktuálně probíhají práce na budování nových komunikací, které se stanou v podstatě jedinou viditelnou připomínkou rozsáhlé rekonstrukce této části kanalizační a vodovodní sítě. Velká část komunikací bude na základě dodatečného požadavku Kanceláře architekta města Brna provedena z přírodního kamene, žuly. Tato změna výrazně vyzdvihne estetickou a kvalitativní úroveň prováděných povrchů, což nás jako zhotovitele těší. V současné době společnost OHL ŽS, a. s., také koordinuje související výměnu plynovodního řadu, zatímco práce na teplárenských rozvodech, které rovněž koordinovala, jsou již dokončeny.

Ing. Vladimír Král, vedoucí projektu
Divize Morava, OHL ŽS, a. s.