Korozní inženýři budou letos jednat o zkoušení ochranných organických povlaků

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Asociace korozních inženýrů pořádá v rámci 23. konference Koroze a protikorozní ochrana kovů sympozium Protikorozní ochrana organickými povlaky. Akce se koná 21. října 2020 v Táboře. Letošní ročník je zaměřený na zkoušení ochranných organických povlaků v průmyslu: očekávání a omezení.

Přednáška: REACH

REACH a další nařízení vytvářejí tlak na úpravy a vylepšování složení organických povlaků. Nově vyvinuté produkty musí být před uvedením na trh otestovány. Slogany typu „rychlejší zavádění znalostí na trh“ na jedné straně a očekávání zákazníků na straně druhé vytváří potenciální konflikty, ale také zajímavé příležitosti pro další výzkum. Urychlené zkoušky a citlivější analytické techniky pomáhají získat jistotu o ochranných schopnostech těchto nových povlaků. V rámci přednášky bude představen přehled tradičních zkušebních metod a modernějších elektrochemických zkoušek, včetně jejich výhod a nevýhod. Z pohledu průmyslu musí být tyto metody spolehlivé, důvěryhodné a reprodukovatelné. Urychlené zkoušky jsou velmi žádané, zároveň ale mohou vzbuzovat obavy.

Přednášející: Dr. Jörg Alfred Vogelsang vystudoval chemii a získal doktorát v oboru fyzikální chemie na Univerzitě Stuttgart. Od roku 1992 pracuje pro firmu Sika v Německu, kde se zabýval zkoušením organických povlaků elektrochemickými metodami. Od roku 2002 pracuje na ústředí firmy Sika v Curychu, kde je nyní zodpovědný za úsek analytiky a zkušebnictví. Je aktivní v oblasti normalizace (ISO a DIN) a je vice prezidentem Evropské korozní federace (EFC) a Německé korozní společnosti (GfKORR).

Přednáška: Metody hodnocení nátěrových povlaků

Pro hodnocení kvality, případně zjištění příčin vzniku defektů nátěrových systémů je možné využít celou řadu analytických technik, které společně poskytnou potřebné informace. Vzájemná kombinace mikroskopického hodnocení, FTIR, EDX, včetně hodnocení fyzikálně mechanických vlastností, šetření na místě a rozboru všech souvisejících okolností, technik zhotovení nátěrům, jejich expozic a namáhání může objasnit příčiny defektů jak nově aplikovaných, tak stávajících, poškozených a degradovaných nátěrových systémů. Z jednotlivých případových studií a materiálů (pojivových bází, pigmentů, aditiv) pro výrobu nátěrových hmot je vytvářena databáze typů nátěrů a jejich charakteristik, které je možné využít pro zjištění případných defektů a selhání. Pro použití FTIR analýzy vícevrstvých nátěrových systémů byl vyvinut speciální přípravek, který umožňuje analýzu jednotlivých, postupně odstraňovaných vrstev přesně v daném konkrétním místě.

Přednášející: Ing. Hana Geiplová vystudovala v roce 1983 VŠCHT v Praze, Fakultu chemické technologie, a v roce 1991 ukončila postgraduální studium Protikorozní ochrana pomocí nátěrů na Univerzitě Pardubice. Oboru protikorozní ochrany se věnuje od roku 1985 nejprve jako technolog závodu Barvy a laky a od roku 1998 je výzkumným pracovníkem SVUOM. Věnuje se především výzkumné činnosti v protikorozní ochraně organickými nátěry, jejich degradaci, zkoušení a inspekční činnosti.

Přednáška: Zmeny akosti kovových povrchov po tryskaní

Jedným  zo  základných činiteľov  ovplyvňujúcich  životnosť  povrchových  úprav  výrobkov  sú technológie   predúprav   povrchu.   V strojárstve   sú   zdokonaľované   klasické   a zavádzané   nové progresívne  technológie  predúprav  povrchu  a to  z titulu  permanentne  stúpajúcich  požiadaviek  na parametre  povrchu,  na  optimálne  vlastnosti  funkčných  dvojíc  a   na  ekonomiku  a ekológiu    výroby. V príspevku budú prezentované zmeny kovových povrchov po tryskaní. Pozornosť bude venovaná hodnoteniu mikrogeometrie povrchov, hodnoteniu čistoty povrchov, spevneniu povrchov a hodnoteniu zmeny aktivity otryskaných povrchov. Budú prezentované zmeny kovových povrchov po tryskaní nekonvenčnými tryskacími prostriedkami na báze minerálov a organických materiálov.

Přednášející: Prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. je absolventkou Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, SR. Po ukončení doktorandského štúdia pracuje na Ústave technologického a materiálového inžinierstva. Je autorkou viac ako 322 publikácií, z toho 45 publikácií je registrovaných vo WOS. Má dlhoročné skúsenosti s vedením domácich a zahraničných projektov a je zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých projektov z Európskych štrukturálnych fondov. Jej vedecká orientácia je v oblasti výskumu kvality povrchov a povrchových vrstiev, procesov mechanických a chemických predúprav povrchov, renovačných technológií a protikoróznej ochrany kovových materiálov.

Přednáška: Ochranné organické povlaky – hlediska volby typu pojiva nátěrové hmoty a složení pigmentů pro zajištění požadované antikorozní účinnosti

Prezentovány budou zásady pro formulaci účinné nátěrové hmoty, resp. organického povlaku, s ohledem na  splnění požadované antikorozní účinnosti, které zahrnují především volbu odpovídajícího typu pojivové složky v součinnosti se správně zvolenými antikorozními pigmenty, funkčními plnivy a dalšími aditivy. Teoretické předpoklady budou ověřeny na výsledcích hodnocení celkové účinnosti organických povlaků určených pro aplikace na povětrnosti spojené s termickou zátěží. Dále budou prezentovány výsledky hodnocení účinnosti organických povlaků na bázi vodouředitelných a rozpouštědlových pojiv různého mechanismu zasychání. Z výsledků vyplývá jednoznačně, že vývoj účinného ochranného organického povlaku pro povrchovou ochranu kovů musí vycházet nejen ze znalostí získaných praxí v oblasti povrchových úprav, ale i ze znalostí makromolekulární chemie, filmotvorných látek a anorganické chemie, kde mechanismus tvorby polymerního povlaku ovlivňuje volbu korozně inhibiční složky.

Přednášející: Prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr. vystudovala VSCHT Pardubice (nyní Univerzita Pardubice, UPA, Fakulta chemicko-technologická). Zabývá se výzkumem složek polymerních ochranných povlaků, formulacemi a testováním chemicky a termicky stabilních organických povlaků na bázi vodouředitelných a rozpouštědlových pojiv, inhibicí specifických forem degradace polymerních povlaků vyvolaných korozí.  Je garantem doktorského, magisterského a bakalářského studijního programu na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek na UPA, které jsou zaměřeny na polymerní materiály, organické povlaky a nátěrové hmoty.

Přednáška: Vliv tloušťky oceli a zinkového povlaku na korozi řezných hran

Předlakované ocelové plechy o tloušťce od 0,2 do 2,5 mm chráněné 7–20 µm zinkového povlaku byly exponovány v přímořském prostředí po dobu 5 let a byla sledována delaminace od řezných hran a tvorba červených korozních produktů s cílem porozumět limitům ochrany řezných hran. Delaminace organického povlaku se zvyšovala s rostoucí tloušťkou oceli a klesala s tloušťkou zinkového povlaku. Byla vyšší na chráněných řezných hranách než na hranách vystavených dešti. Pro ochranu proti tvorbě červených korozních produktů byl pozorován opačný vliv díky vyšší elektrické vodivosti depozitů na chráněných řezných hranách. Rychlost delaminace se měnila v čase v závislosti na relativním množství zinkových iontů dostupných pro tvorbu ochranného povlaku na oceli, řízeného počátečním poměrem tloušťky oceli a zinku. Efektivní inhibice redukce kyslíku na oceli s deponovanými korozními produkty zinku závisela rychlost delaminace v atmosférických podmínkách na tloušťce zinkového povlaku méně, než při ponoru ve vodném roztoku. Přesto byla pro pasivaci oceli nutná určitá minimální tloušťka zinkového povlaku nebo maximální poměr tloušťky oceli k zinku. Na základě paralelních laboratorních experimentů bude diskutován mechanismus korozního děje.

Přednášející: Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. vystudoval VSCHT Praha. Od roku 2001 do 2015 pracoval ve Švédském korozním institutu ve Stockholmu a ve Francouzském korozním institutu v Brestu. Od roku 2016 vede oddělení Kovových konstrukčních materiálů v Technoparku Kralupy VŠCHT Praha. Zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti atmosférické koroze, ochrany kovovými a organickými nátěry, urychlenými a venkovními korozními zkouškami a korozním monitoringem. Je prezidentem AKI.

Přednáška: Nová lakovna Škoda Auto v závodě Mladá Boleslav

Přednášející: Ing. Aleš Procházka vystudoval v roce 2011 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice obor Nátěrové hmoty a organické povlaky. Od roku 1995 pracuje v procesním oddělení plánování lakoven firmy Škoda Auto a.s., kde se podílel na plánování, výstavbě a uvedení do provozu antikorozních částí lakoven v Mladé Boleslavi a Kvasinách. Od roku 2011 je zodpovědný za plánování procesu lakoven značky Škoda auto a.s.

Přednáška: Nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku

Nátěrové hmoty s vysokým obsahem kovového zinku jako antikorozního pigmentu se používají pro těžkou antikorozní ochranu. Jako pojiva se využívají anorganické (vodní sklo) a organické silikáty (tetraethylortosilikát) nebo organická pojiva typu epoxidů, epoxyesterů, akrylátů nebo polyurethanů. Kovový zinek má kulovitý nebo lamelární tvar částic, lišících se olejovým číslem.

Přednášející: Dr. Ing. Petr Antoš, Ph.D., EURING, EurChem vystudoval analytickou a fyzikální chemii, anorganickou technologii a technologii makromolekulárních látek na VŠCHT Pardubice a Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Od roku 1980 do 2003 pracoval v bývalé Solvayově továrně na sodu v Neštěmicích, do roku 2015 působil ve Výzkumném ústavu anorganické chemie v Ústí nad Labem. Od roku 2016 vede oddělení Stavebních materiálů a silikátových pojiv v Technoparku Kralupy VŠCHT Praha. Specializuje se na využití rozpustných křemičitanů jako pojiva nátěrových hmot a pro alkalickou aktivaci pucolánových materiálů.

Přednáška: Anorganické zinkové nátěry v protikorozní ochraně

Anorganické zinkové/zinksilikátové primery s vysokým obsahem kovového zinku představují v protikorozní ochraně ocelových konstrukcí zcela specifickou skupinu povlaků s některými vlastnostmi odlišnými od organických nátěrů, které se někdy spíše blíží vlastnostem kovových zinkových povlaků. V přednášce je prezentováno jejich základní rozdělení, ochranný mechanismus, způsoby vytvrzování, nezbytné úpravy ocelového podkladu před jejich aplikací, ochranná účinnost v porovnání s organickými i kovovými zinkovými povlaky, dále vymezení a způsoby stanovení znaků jakosti a diskutována problematika kombinací s vrchními organickými nátěry. Je zdůrazněn význam organických modifikací zinksilikátových nátěrů pro výrazné usnadnění jejich aplikace i formulace estetických variant. se vzhledově zajímavými metalickými povrchy s možností využití pro architekty a restaurátory.

Přednášející: Ing. Karel Denk vystudoval VŠCHT Praha, obor fyzikální chemie v roce 1978 a v letech 1983 – 1985 absolvoval postgraduální kurz Korozního inženýrství, pořádaný Ústavem kovových materiálů a korozního inženýrství VŠCHT. V letech 1981 – 1995 pracoval ve SVÚOM Praha v oddělení atmosférické koroze, a od roku 1995 v Pragochemě, oddělení výzkumu a vývoje, se zaměřením na formulace i testování anorganických zinkových nátěrů.

Přednáška: Opryžování

Přednášející: Ing. Jan Chott promoval na VŠCHT Praha (katedra fyzikální chemie) v roce 1974. V roce 1980 dokončil postgraduální studium korozního inženýrství tamtéž. Je držitelem řady certifikátů z odborných kvalifikačních kurzů, čestným členem AKI a soudním znalcem v oboru koroze a protikorozní ochrany. Od roku 1975 pracoval jako korozní inženýr ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem a od roku 1999 pracuje jako nezávislý korozní specialista. Mezi jeho největší klienty patří Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem, ŘSD Chomutov a Pražská teplárenská. Od roku 2004 pracuje pro Českou Rafinérskou, a. s. na projektech S-RBI a koroze pod izolací a podílí se na provozních zarážkách. Další informace na adrese chott.eu.

Související články