Student House – výstavba tříhvězdičkové koleje pro zahraniční studenty finišuje

Vizualizace Vizualizace

Už rok a půl roste v pražských Holešovicích na rohu ulic Partyzánská a Na Zátorách nový devítipodlažní dům. Nebude však určený k bydlení, ale k ubytování, a to zejména zahraničních studentů. Budova podle návrhu architektů Pavla Hniličky a Marka Řehoře se architektonicky hlásí k velkoměstskému formátu uličních bloků z přelomu 19. a 20. století s pevnou uliční čarou a s otevřeným parterem. Stavbu moderní a na tuzemské poměry luxusní tříhvězdičkové ubytovny nazvané Student House řídí tým Ing. Petra Macháčka z Divize 3 firmy Metrostav, a. s. Jde o budovu hotelového typu, v níž bude 539 jedno a dvoulůžkových pokojů s vlastním příslušenstvím a kuchyňkou. Studentům bude sloužit i parkoviště pro 71 osobních automobilů, včetně dobíjecí stanice pro elektromobily, a 340 stojanů pro kola.

Původně byl pozemek stavby zastavěn nízkopodlažními obytnými budovami osady Zátory, které byly odstraněny v letech 1977 až 1978 v souvislosti se stavbou metra. Následně byly v lokalitě provedeny dílčí zemní práce, přeložky inženýrských sítí a přeložka parovodu v železobetonovém kolektoru. Dále byly provedeny částečně betonové základy, opěrné betonové stěny s kotvami a záporové stěny zajišťující stavební jámu pro stavbu Ubytovna Zátory, plánovanou v 80. letech 20. století. Stav lokality před zahájením prací byl výsledkem tehdy nedokončených stavebních činností. Mezi vyšší úrovní terénu podél ulice Na Zátorách a nižší severní částí pozemku za stávajícími domy v ulici U elektrárny, je výškový rozdíl až 8,13 metru.

Objekt ve svažitém terénu má půdorys tvaru písmene „V“ se zkoseným nárožím a uzavřeným vnitřním dvorem, pod jehož část zasahují suterénní garáže s technickým zázemím. „V současnosti (červen 2020) se nacházíme v závěrečné fázi výstavby, polovina všech pokojů již byla předána dodavateli pro montáž nábytku, povrchové úpravy konstrukcí jsou ve fázi vybrušování SDK, omítek a výmaleb, probíhá montáž prosklených dělících příček, hlavního schodiště s terrazza a brzy zahájíme oživování profesí TZB v rámci funkčních zkoušek. Aktuálně na staveništi pracuje přes 250 řemeslníků,“ popisuje Petr Macháček.

ZÁKLADOVÉ POMĚRY

Základové poměry dle geologického průzkumu byly zařazeny k velice složitým. Uvádíme dále informace z technické zprávy. Kopanou sondou K1 byly ověřeny základové poměry kotvení opěrné zdi. Pas spočívá na betonových pilotách o průměru 80 cm. Spodní hrana pasu zasahuje pouze cca 10 cm pod dnešní úroveň terénu. Pod pasem je místy středně zrnitý rezavě hnědý písek, převážně však navážka stavebního odpadu.

Hlavním problémem staveniště je jednak existence starých pilot a jiných základových konstrukcí, mocná vrstva navážek s tělesem horkovodu podél ulice Na Zátorách. Zajištění stavební jámy bylo realizováno dočasným záporovým pažením (viz foto).

Objekt, který zde právě roste, byl navíc označen za objekt s náročnou konstrukcí. Návrh založení bylo proto nutné provést podle zásad 3. geotechnické kategorie. Pro založení objektu bylo zvoleno hlubinné založení na velkoprůměrových pilotech – vetknuté do břidlic skalního podkladu s podlahou nejnižšího podloží nad hladinou podzemní vody.

Piloty jsou současně s tím využity jako „energopiloty“, čili jako primární okruh pro tepelná čerpadla zajišťující teplo a chlad v objektu. Železobetonová základová deska má tloušťku 250 a 300 mm. Je součástí tzv. bílé vany (železobetonová konstrukce s omezeným vznikem trhlin). Deska je navrhovaná na zatížení od vrchní stavby. S vodním vztlakem se v návrhu desky neuvažuje a základová spára byla navržena nad úrovní spodní vody. Při povodni se předpokládá zatopení většiny půdorysu suterénu vodou.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukční systém tvoří železobetonový kombinovaný monolitický trojtrakt. Základní vzájemná vzdálenost modulových os v podélném směru budovy je pět metrů.

Konstrukce je ztužena svislými železobetonovými konstrukcemi schodišť (schodišťová jádra), výtahů (výtahové šachty) a obvodovými stěnami. V místech přechodů některých sloupů do sousedních podpor jsou použity vynášecí průvlaky (zejména v nižších podlažích, v návaznosti na suterén a v přechodu mezi pokojovým a multifunkčním podlažím).

Výtahová šachta
Technickou zajímavostí jsou výtahové šachty, které jsou řešeny formou systému „šachta v šachtě“ (stavební opatření dle 6.2.1 ČSN 27 4210). Tuto konstrukci tvoří dvojitá železobetonová konstrukce (vnitřní a vnější konstrukce šachty výtahu, oddělená dynamicky měkkou mezivrstvou tloušťky 30 mm, např. minerálním vláknem).

Výtahová šachta hlavních výtahů je v suterénu řešena formou šachty v šachtě. Od 1. NP je navržena pouze šachta „vnitřní“ oddělená v místě portálů výtahů od nosné konstrukce objektu. Statické spojení v úrovni stropů je provedeno přes akustické izolace antivibrační rohože (Tronsole). Při tomto návrhu bylo nutné zajistit kotvení šachetních dveří na dodatečné ocelové profily kotvené do oddilatované části výtahové šachty.

Dělící konstrukce tvoří sádrokartonové příčky, v podzemních podlažích jsou zděné betonové příčky. Objekt je zastřešen plochou střechou, z části prosklenou (pro osvětlení atrií).

OPLÁŠTĚNÍ, FASÁDA

Obvodový plášť objektu je v uličním parteru do úrovně 2. NP tvořen provětrávaným systémem z tenkostěnných vláknobetonových profilovaných prefabrikátů, vynesených přes tepelnou izolaci na kovovém nosném rastru. Od úrovně 3. NP do 8. NP a v celé dvorní fasádě je aplikován kontaktní zateplovací systém ETICS (obvodová nadzemní stěna) s řemeslně provedenými tenkovrstvými silikonovými omítkami. Poslední dvě podlaží jsou navíc na omítce opatřeny nástřikem grafickým vzorem dle návrhu výtvarníka Jana Šerých.

Tepelná izolace střech nadzemních podlaží bude provedena ze spádových klínů z pěnového polystyrenu EPS 100 (spád 2 %). Hlavní tepelná izolace (nad spádovými klíny) je navržena z EPS 150. Tam, kde je požadavek na výšku skladby nebo únosnost, je jako hlavní tepelná izolace realizována z desek PIR.

Tepelná izolace střechy nad 1. PP se realizovala spádovou vrstvou z pěnového polystyrénu. Tepelné izolace fasád jsou převážně z minerální vaty. Tepelné izolace stěn s kontaktním zateplovacím systémem jsou z minerální vaty s podélnou orientací vláken (Isover TF Profi). Tyto desky jsou lepeny a mechanicky kotveny podle kotevního plánu. Tepelné izolace pod obklady jsou z minerální vaty s podélnou orientací vláken určených do provětrávaných fasád. Prostor pod rampou je zateplen vnitřním zateplením z pěnoskla.

SKLADBY STŘECH

Střecha nad suterénem
Na nosné stropní konstrukci 1. PP je provedena spádová vrstva a tepelná izolace ze spádových klínů z pěnového polystyrénu. Odvedení dešťové vody z této plochy je řešeno do vnitřních vpustí. Hydroizolační systém je z pásů na bázi modifikovaných asfaltů. Provozní souvrství střechy je tvořeno pochozími terasami a intenzivní zelení.

Střecha nad 5. NP a 6. NP
Jedná se o střechy, které jsou využívány jako pobytové terasy. Střešní konstrukce je jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. Vyspádování střechy je v jednotném sklonu 2 % (do vnitřních vpustí).

Spádová a tepelně izolační vrstva je ze spádových klínů z EPS. Hlavní tepelně izolační vrstva je z desek PIR s hliníkovou fólií PIR. Hydroizolaci tvoří souvrství z SBS modifikovaných pásů. Střešní souvrství muselo splnit požadavek na šíření požáru Broof (t3).

Na takto provedené střešní konstrukci se ukládají další vrstvy a konstrukce střešní terasy. Budou se zde například střídat plochy zeleně a pochozích teras (součinitel smykového tření 0,3 i za mokra). Pochozí vrstva je navržena na společných prostorách z WPC (dřevo-plastových) prken na podložkách a v prostorách teras u pokojů je pak betonová přírodní dlažba.

Střecha nad 7. NP a 8. NP
Jedná se o střechy nejvyšší úrovně. Tyto střechy budou nepochůzné (umožňující pouze údržbu a kontrolu instalovaných technologií TZB). Střešní konstrukce je jednoplášťová (plochá) střecha s klasickým pořadím vrstev. Vyspádování střechy v jednotném sklonu 2 % – do vpustí. Vzhledem k tomu, že na střeše je navrženo velké množství technologií, bylo nutné počítat s velkým množstvím prostupů a kotevních prvků, které budou procházet skrz střešní souvrství. Kotvení nesmí přenášet vibrace od technologií do konstrukce budovy.

Spádová a tepelně izolační vrstva je ze spádových klínů a desek z EPS. Hydroizolaci tvoří fóliová hydroizolace mechanicky kotvena v přesazích. Střešní souvrství i zde plní požadavek na šíření požáru Broof (t3).

Střešní terasy před pokoji
Jedná se o střechy umístěné v 3. NP, 6. NP a 7. NP u jednotlivých ubytovacích jednotek. Jedná se o střechy, které jsou využívány jako pobytové terasy. Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. Vyspádování střechy v jednotném sklonu 2 % – do vnitřního žlábku, vytvořeného v hydroizolaci s podélným spádem 0,5 %. Pochozí vrstvu teras tvoří betonová velkoplošná dlažba na podložkách.

TECHNOLOGIE

Všechny obytné prostory budou nuceně větrané vzduchotechnikou. Spolu s ostatními technologiemi se její rozvody musí vtěsnat do poměrně úzkých chodeb – většinou širokých pouhých 1 500 mm. „Montáž instalací proto musí probíhat přesně podle předem nastaveného postupu, což působí komplikace jak nám, tak i generálnímu projektantovi,“ odhaluje záludnosti zakázky Petr Macháček a dodává: „V rámci koordinace rozvodů TZB jsme museli velmi důkladně hospodařit s prostorem, který jsme měli k dispozici. Využívali jsme doslova každý centimetr. Mimochodem, u rozvodů VZT jsme původně navržené rozvody SPIRO potrubí museli nahradit za nákladnější, ale prostorově úspornější hranaté potrubí.“

UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST

Z hlediska funkce jde o velmi atraktivní objekt, který hostům nabídne nejen ubytování, učebny a studovny, ale i prostory pro relaxaci, například společenský sál, restauraci, v prvním patře rozlehlou terasu s prostorem na letní grilování, v 7. patře pak sky-lounge s terasou či dva kinosály. V areálu mají být také obchody, fitness centrum, venkovní sportovní hřiště a půjčovna kol.

„Z pohledu Skupiny Metrostav je novinkou této zakázky to, že klasické hliníkové konstrukce systému Reynaers (výkladce prosklených nájemních jednotek, střešní světlíky a pásová okna na schodištích) provede firma M3 Fasády s. r. o. nově založené středisko Metrostavu, disponující vlastními výrobními kapacitami, které je schopno řešit i náročné projekty prosklených hliníkových fasád a střešních konstrukcí,“ vysvětluje Petr Macháček.

ZÁVĚR

„Kompletační práce ve všech pokojích jsou v plném proudu s tím, že vše musíme provést v poměrně krátkém čase tak, abychom se k nim již nevraceli a umožnili investorovi postupnou montáž nábytkového vybavení,“ říká vedoucí projektu. Nábytek včetně spotřebičů si řeší investor samostatně prostřednictvím firmy Dřevozpracující výrobní družstvo z Jaroměřic nad Rokytnou.

Z podkladů Metrostav, a. s.

Související články