Pokračuje rekonstrukce Armádního muzea v Praze na Žižkově

publikováno:
autor:
Armádní muzeum po rekonstrukci – vizualizace Armádní muzeum po rekonstrukci – vizualizace

Po 16 letech náročných příprav začala v září 2018 rozsáhlá rekonstrukce budovy Armádního muzea Žižkov při Vojenském historickém ústavu. Je to vůbec poprvé, co tento soubor budov postavený na přelomu 20. a 30. let minulého století prochází tak zásadní proměnou. Náročného a zodpovědného úkolu se zhostila společnost Metrostav a. s., konkrétně Divize 1 a Divize 3. V rámci těchto divizí je složen jeden realizační tým. Podle návrhu se novým centrem objektu stanou dříve nepřístupné podzemní chodby a sklad. Koncem roku 2021 by mělo být stavební dílo předáno zadavateli a návštěvníci se mohou (po následné instalaci expozic) těšit na unikátní výstavy, mapující naše vojenství od 9. století do současnosti.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 • Investor: Ministerstvo obrany České republiky
 • Generální zhotovitel: Metrostav a. s.
 • Harmonogram rekonstrukce: 2018 – 2021
 • Investiční náklady: cca 720 milionů korun

Stávající technický a koncepční stav nedovoloval vyhnout se zásadnějším stavebním a technologickým úpravám, má‑li být do budoucna zajištěna jeho dobrá provozuschopnost. Objekt je budovou funkcionalistického směru v české architektuře v období první republiky. Veškeré zásahy tak ctí základní koncepci.

Památník odboje se nachází v komplexu budov na úpatí Vítkova. Areál je přístupný z ulice U Památníku (dlážděná žulovými kostkami), stoupající od ulice Husitská směrem k vrcholu Vítkova. Areál je tvořen budovami A – C. Objekt je umístěn na úpatí kopce Vítkova. Objekt je využíván Vojenským historickým ústavem, který zde provozuje Armádní muzeum. Před rekonstrukcí obsahovalo muzeum tři stále expozice – I. a II. Světovou válku a holokaust. Zbytek prostor využíval ústav pro vědeckou, badatelskou a administrativní práci.

Areál muzea obsahuje tři základní provozní celky – administrativa (zaměstnanecký provoz), veřejnost a technické zázemí. Administrativa je i nadále umístěna do objektů A a horních pater objektu B, pro veřejnost je plně vyhrazen objekt C, který se z důvodu nedostatku prostor pro všechny zamýšlené expoziční okruhy rozšíří o nově budovaný objekt D s výukovými prostory. Technické zázemí je pak rovnoměrně rozmístěno po areálu podle požadavků jednotlivých profesí. Přibude jeden zcela nový provoz a to provoz kavárny, který je umístěn do 4. NP objektu C při severní fasádě se zpřístupněnou terasou.

Hlavní funkční náplní objektu je administrativa (badatelská a archivní činnost) a expozice. Navrženou rekonstrukcí se prostory expozic významně rozšiřují. Nově budou obsahovat sedm samostatných expozičních okruhů. Pro tyto účely bude zastřešeno a prohloubeno atrium a vzniknou tak dva nové, plošně významné prostory. Nově vzniklé prostory jsou v dokumentaci označeny jako budova D.

Maximální výška objektů v areálu je 21 metrů. Z hlediska konstrukčního je objekt A proveden ze zděných stěn s železobetonovými trámkovými stropy a rákosovou omítkou na prkenném podbití. Základy nejsou přesně zdokumentovány, předpokládá se založení na pasech pod podélnými nosnými konstrukcemi. Krov je dřevěný o jednoduché vaznicové soustavě, relativně plochý ve sklonu pouze 12 %.

Nosná konstrukce objektů B a C je tvořena železobetonovým skeletem s betonovým trámovým stropem, výplně jsou vyzděny z pálených cihel. Nejsou k dispozici informace o základových konstrukcích, ale předpokládá se železobetonová konstrukce z pasů pod obvodovými konstrukcemi. Krovy jsou dřevěné z jednoduché vaznicové soustavy s plochým sklonem do 8 %.

Po stavebně‑technické stránce je muzejní budova v dobrém stavu, průběžně udržovaná a využívaná. Nebylo tedy nutné přistupovat ke statickému zásahu do stávajících konstrukcí s výjimkou stropní konstrukce v 1. NP budovy B. Konstrukce však není dimenzovaná na expoziční zatížení a strop bude zkonstruován nově. Podle geologické rešerše je pod základovými konstrukcemi objektu skalní podloží s příznivými mechanickými charakteristikami.

STAV PŘED REKONSTRUKCÍ

Muzeum nebylo za dobu své historie nikdy rekonstruováno, ale bylo různě „upravováno“ v rámci nástupů jednotlivých režimů. Tyto změny nebyly ku prospěchu muzea a většinou se bohužel jednalo o necitlivé zásahy do objektu. Ve špatném stavu byly snad všechny pohledové konstrukce, např. dřevěná i kovová okna, dveře, parketové podlahy, dlažba v nádvoří, povrchové úpravy stěn a podobně, což bylo dáno samozřejmě stářím těchto částí objektu. Ve velmi špatném stavu, byla nosná konstrukce objektu. Tyto železobetonové konstrukce stropů a sloupů byly v tak nevyhovujícím stavu, že bylo rozhodnuto o kompletní sanaci. Stav těchto nosných konstrukcí posuzoval statik přímo na místě. Konstrukci bylo potřeba očistit, odstranili např. skladby podlah, omítku, podhledy a poté probíhala vizuální kontrola stavu konstrukce. U některých z nich se provedl jádrový vrt.

Restaurátorsky budou repasována pouze některá svítidla. Všechny ostatní činnosti provádějí řemeslnící Metrostavu pod kontrolou památkářů, týká se to hlavně dřevěného nábytku, fasád, oken, mramorového obkladu a dlažeb, parket, keramických a kamenných obkladů a dlažeb či střešní krytiny.

DEMOLIČNÍ PRÁCE

Z důvodu realizace zcela nového podzemního podlaží pod celou plochou nádvoří, bylo nutné rozebrat původní dlažbu, zbourat původní vstup do muzea a vyhloubit stavební jámu v nádvoří a díky tomu rozšířit výstavní plochy budoucího muzea. Nádvoří se následně vrátí do své původního stavu včetně zpětného vyzdění vstupu s replikou umělého kamene jako fasády a dřevěného interiérového obložení.

Dále byla zbourána podzemní uhelna, ukrytá pod parkovištěm před hlavním vchodem do budovy muzea. V místě byla vyhloubena stavební jáma a vybudována další podzemní část objektu, která bude sloužit jako školící a přednáškové místnosti. Tyto prostory nebudou z exteriéru vůbec viditelné, protože budou stejně jako uhelna ukryté pod povrchem.

SLOŽITÁ LOKALITA – ZAKLÁDÁNÍ

Velkou výzvou pro specialisty firmy Metrostav bylo vlastní místo areálu. Nejsložitější částí byly zemní práce (výkop) pro novou strojovnu u cyklostezky, výkop v ploše celého nádvoří a výkop v místě stávající uhelny. Z časových důvodů tyto práce běžely téměř současně. Po provedení výkopu bylo potřeba postavit v těchto velmi omezených podmínkách stavební jeřáb. Zařízení staveniště a veškeré sklady se nacházejí uvnitř stávajících objektů, protože na tyto věci už žádný prostor nezůstal. V rámci velmi rozdílného podloží bylo potřeba podzemní objekt pod nádvořím zakládat na mikropilotách, protože místo skalního podkladu byly z části pouze navážky. Kromě zajištění části okolních objektů nebylo potřeba svah sanovat.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Hydroizolační systém základů parkoviště pod atriem (suterén), strojovny a nového objektu D je řešen vodonepropustnou železobetonovou konstrukcí suterénu tzv. „bílou vanou (BV)“. Z důvodu maximální možné eliminace účinků od smršťování byly při návrhu respektovány tyto zásady:

 • konstrukce BV je odseparována od okolních konstrukcí separační a kluznou vrstvou,
 • jednotlivé dilatace jsou rozděleny na pracovní záběry, aplikována šachovnicová betonáž,
 • změna tloušťky základové desky je řešena náběhy pod úhlem 45 stupňů,
 • vertikální odskoky v desce jsou opatřeny kompresní vrstvou – expandovaný polystyren tloušťky 100 mm,
 • stěny BV jsou rozděleny řízenými smršťovacími spárami,
 • předepsaná betonová směs má 90denní nárůst pevnosti, použitý cement je typu – CEM II tj. s nižším vývojem hydratačního tepla,
 • po betonáži jednotlivých záběrů byla prodloužená doba ošetřování, prodloužená ochrana proti vysýchání.

Konstrukce bílé vany je po technologické stránce považována za velmi náročnou konstrukci.

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE SVISLÉ – ÚPRAVY

Nosné konstrukce v objektu A jsou zděné, v objekty B a C jsou železobetonové skeletové. K většímu statickému zásahu do stávajících zděných konstrukcí dochází ve 2. NP při realizaci nové recepce, zde bude původní zdivo nahrazeno ocelovým sloupem. Pro realizaci nového zastropení atria byly na severovýchodní hraně (mezi fasádou A a B) vytvořeny železobetonové nosné sloupy 500 × 500 mm, které jsou půdorysně paralelní s nosnými meziokenními pilíři na C fasádě tak, aby se mezi nimi osadily nové průvlaky.

Sloupy jsou zakotveny do pilastrů vytvořených v suterénní stěně atria rozšířením směrem do fasádní stěny objektu A.

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ – ÚPRAVY

Nově budou realizovány ze železobetonové monolitické desky tl. 250 mm. Všechny nové prostupy ve stropních konstrukcích budou zesíleny ocelovým nosníkem. Při budování nového prostupu stropem pro výtahovou šachtu A bude stávající stropní konstrukce odříznuta a nahrazena novou stropní konstrukcí. Pro budování výtahové šachty C bude konstrukce odříznuta v rozsahu svislých nosných konstrukcí. Zastropení stávajících otvorů bude provedeno pomocí ztraceného bednění z trapézového plechu uloženého do kapes ve stěnách a nabetonávkou tloušťky 200 mm.

Nová stropní konstrukce atria byla navržena jako lokálně podporovaná deska tloušťky 240 mm se zesílenou hlavicí (480 mm). V místě změny výšky stropní desky je odskok řešen v rámci trámu průřezu 400 × 800 mm. Do stropní konstrukce je vložen světlík, tvořený roštem ocelových nosníků a pochozí vrstvou skla.

Nová strojovna vzduchotechniky je navržena s pochozí stropní deskou tloušťky 200 mm. Nový strop nad výukovými prostory bude řešen jako monolitická bezprůvlaková deska (350 mm). Vložený strop nad anglickými dvorky u jižní fasády objektu C bude řešen jako železobetonová monolitická deska tloušťky 200 mm.

V místě prostoru hlavního schodiště dojde k vložení mezistropu. Deska tloušťky 200 mm bude ztužena průvlaky 600 × 600 mm, přes které bude uložena na stávající svislé konstrukce.

KROVY – ÚPRAVY

Zastřešení atria je realizováno z ocelových válcovaných nosníků z profilu HEA600. Nosníky jsou ukládány na připravené konzolky přes ložisko, které dovolí posun nosníku v podélném směru pro snížení účinků zatížení teplotou. Konzolky pro uložení nosníku jsou navrženy z válcovaných profilů HEB 300. Tyto konzolky jsou na budově C kotveny pomocí chemických kotev, či tyčí s roznášecí deskou skrze železobetonové mezi‑okenní pilíře. Nad propylejemi bude uložen podélný nosník z profilu HEB 300, který bude kotven chemickými kotvami do věnce propylejí. Na tento nosník byly uloženy nosníky zastřešení.

Do fasády A měly být původně zapuštěny ocelové sloupy. Toto řešení se však ukázalo jako nereálné (z důvodů velkého zásahu do zdiva objektu A). Podepření průvlaků v objektu A bylo provedeno kluzně – na HEB profil (uložený vodorovně ve zdivu). Mezi objekty A a B budou vytvořeny ŽB sloupy s průřezem 500 × 500 mm, přes které bude uložen ocelový nosník z profilu HEB 300, přes který budou uloženy nosníky střechy. Krajní nosník podél objektu C bude uložen na objektu C do nadokenního věnce.

Boční lehký obvodový plášť mezi železobetonovými sloupy bude vynesen pomocí ocelových válcovaných profilů kotvených do ŽB sloupu přivařením přes čelní desku.

NOVÉ KONSTRUKCE

Výtahová jádra
Nová výtahová jádra v objektech A a C jsou vytvořena přes všechna podlaží a budou spojena se stropními konstrukcemi. Jádra budou založena na základových deskách tloušťky 300 mm. Tloušťka stěny jednotlivých jader je navržena 200 mm v objektu A a 250 mm v objektu C. Strop jádra bude navržen tloušťky 250 mm.

Atrium – suterén
Nová konstrukce zastropení Atria je navržena jako železobetonový monolitický skelet se základovou deskou tl. 300 mm pod nejvíce exponovanými sloupy zesílenou náběhy na 500 mm. Svislé nosné konstrukce jsou po obvodu tvořeny stěnami tl. 300 mm a uprostřed místnosti sloupy čtvercového průřezu 400 × 400 mm. Stropní deska je navržena jako lokálně podporovaná deska tloušťky 240 mm se zesílenou hlavicí tl. 480 mm v místě nejvíce exponovaných sloupů. V místě změny výšky stropní desky je odskok řešen v rámci trámu průřezu 400 × 800 mm. Ve stropní konstrukci je vložen světlík tvořený roštem ocelových nosníků a pochozí vrstvou skla.

Část konstrukce suterénu atria tvoří spojovací chodbu mezi objekty A a B. Tato konstrukce bude oddilatována vrstvou polystyrenu mezi zdvojené stěny. Při betonáži je nutné stávající stěny zavětrovat proti působení tlaku čerstvé betonové směsi. V severní části bude stropní deska uložena na pilotovou stěnu.

Prostor vzduchotechniky
Nová místnost strojovny vzduchotechniky vložená do rohu mezi budovy B a C v úrovni 2. PP, je navržena jako železobetonová konstrukce se základovou deskou a stěnami tloušťky 300 mm a pochozí stropní deskou tloušťky 200 mm vyztuženou trámy o průřezu 400 × 600 mm. Nosná konstrukce je od stávajícího objektu oddilatována.

Bývalá uhelna – výukový prostor
Nový prostor se nachází ve 2. PP v části D. Nový prostor bude proveden jako železobetonová monolitická stěnová konstrukce se základovou deskou a obvodovými stěnami tloušťky 300 mm. Vnitřní dělící stěna bude tloušťky 250 mm. Stropní deska je navržena jako hladká bezprůvlaková deska odolávající zatížení od autobusů, tedy se zvýšenou tloušťkou na 350 mm. Schodiště z výukového prostoru do prostoru suterénu atria je navrženo jako ŽB monolitické deskové.

Schodiště v objektu C
Hlavní schodiště v objektu C (nyní končící na úrovní terénu) bude protaženo až do úrovně 2. PP. Dojde k vytvoření nového železobetonového monolitického deskového schodiště, které bude přes podesty a mezipodesty ukládáno do nových průvlaků připojených ke stávajícím svislým konstrukcím pomocí navrtané a vlepené výztuže.

Vložený strop a zastropení světlíku 2. PP budovy C
V místě prostoru schodiště dojde k vložení mezistropu. Deska tloušťky 200 mm bude ztužena průvlaky 600 × 600 mm, přes které bude uložena na stávající svislé konstrukce. Spřažení se stávajícími svislými konstrukcemi bude provedeno navrtanou a vlepenou výztuží probíhající skrz celý průřez sloupu pro dostatečné zakotvení.

Venkovní světlík anglického dvorku bude zastropen ŽB monolitickou deskou tloušťky 200 mm ukládanou pomocí smykových trnů z navrtané a vlepené výztuže 20/300 mm v ose desky do suterénní stěny a přes průvlaky do stávajících sloupů, Průvlaky budou do stávajících sloupů připojeny pomocí navrtané a vlepené výztuže 20/300 mm v ose trámu po celé jeho výšce.

Expoziční lávky v 3. NP objektu C
Lávka v jedné z místností objektu C je tvořena roštem ocelových nosníků HEA 280 uložených na stávající železobetonové sloupy přes čelní desku, která je připojena pomocí navrtané a vlepené výztuže. Mezi hlavní nosníky roštu jsou umístěny příčníky IPE 140 pro vynesení podlahy lávky. Lávka v této místnosti je tvořena roštem ocelových nosníků IPE 270 a IPE 140 uložených na stávající zděné stěny do kapsy, či na železobetonové stěny přes čelní desku, která je připojena pomocí navrtané a vlepené výztuže. Konstrukce je dále podporována šikmou stojkou z profilu IPE 140 taktéž připojenou ke stávajícímu sloupu pomocí navrtané a vlepené výztuže. Mezi hlavní nosníky roštu jsou umístěny příčníky IPE 140 pro vynesení podlahy lávky.

Prostor trafostanice
Prostor trafostanice se nachází v 1. NP jedné z místností budovy A. Prostor trafostanice bude zastropen železobetonovou monolitickou deskou tloušťky 200 mm uloženou do kapes zdiva. Strop je také vynášen monolitickou stěnou tloušťky 200 mm založenou na základové desce tloušťky 300 mm. Část stropu bude zastropena dodatečně po uložení nové trafostanice do místnosti. Nové zastropení je navrženo z ocelových nosníků IPE 180 uložených přes ocelové kotevní desky do nové stropní desky a spřažené s ŽB deskou tloušťky 200 mm.

ZAJÍMAVÁ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY

 • V rámci sanací nosných konstrukcí budou použity uhlíkové lamely včetně speciální požární ochrany, kterými musí být lamely obloženy. Byla použita i tkanina z těchto vláken, kterou se ztužovaly železobetonové sloupy. Praskliny ve stropních deskách byly spojovány speciální hmotou a sešívány podle předpisů statika.
 • Původní mosazná okna do výstavních sálů byla rozebrána, vše bylo ošetřeno a namontováno zpátky tak, že okna vypadají úplně stejně jako před 90 lety.
 • Jako střešní krytina byla opět použita měď tak, aby vše vypadalo stejně jako před rekonstrukcí. Veškeré měděné prvky střešní krytiny, parapety a oplechování atik zrealizovány z před zvětralé mědi, tudíž v pohledové zelené barvě. Obnoveny budou i všechny zaatikové žlaby a svody v měděném provedení a v původním tvaru.
 • Dřevěné parkety, které to umožňovaly, byly opatrně rozebrány (parkety nebyly dávány v té době ještě do asfaltu nebo něčeho podobného, ale byly přitloukány v místě pera) a po ošetření budou opět použity.
 • Historický nábytek byl rozebrán (z důvodů sanace stropních konstrukcí nemohl být repasován na místě), ošetřen a složen zpátky tak, aby opět vypadal stejně jako před 90. lety.
 • V rámci rekonstrukce byly uprostřed jedné příčky objeveny posuvné dveře, které byly zcela zachovalé a plně funkční. Dveře budou zrestaurovány a budou součástí nového interiéru.
 • Z demontovány, ošetřeny a zrestaurovány budou i některá historická svítidla, která byla v kancelářích ředitele muzea.

ZÁVĚR

V letošním roce realizovala společnost Metrostav především stavební práce, týkající se především hrubé stavby, vedle podzemních prostor vzniká také nový hlavní vchod do muzea, připravovaly se vstupní část před ústředním schodištěm, intenzivně se renovovaly prostory v nejvyšším patře západního traktu, kde vznikne atraktivní kavárna připomínající svým stylem první republiku třicátých let. A roste rovněž i jedna z nejviditelnějších částí nové podoby areálu, a to zastřešení ústřední dvorany.

Stávající stav

 • Zastavěná plocha: 2 628 m2
 • Obestavěný prostor: 49 992 m3

Nový stav

 • Zastavěná plocha celkem: 3 389 m2
 • Obestavěný prostor celkem: 60 600 m3
  • Budova A: 15 096 m3
  • Budova B: 6 920 m3
  • Budova C: 25 418 m3
  • Budova D:
   • Atrium: 10 048 m3
   • Uhelna: 3 118 m3

Z podkladů vedoucího projektu Ing. Michala Maška, Metrostav a. s., Divize 3

V rámci rekonstrukce Armádního muzea na Žižkově jsou uplatněny speciální kabely firmy PRAKAB. Prezentace společnosti je ke stažení ZDE.

Související články