Sportovní areál v Dobřanech – dřevěná konstrukce střechy zavětrována ocelovými táhly

publikováno:
autor:
Pohled na hokejbalovou halu Pohled na hokejbalovou halu

Sportovní areál v Dobřanech představuje první etapu komplexní rekonstrukce stávajících sportovišť pro atletiku a hokejbal, v rámci které došlo k výstavbě krytého hokejbalového stadionu a sportovní vybavenosti pro školní tělesnou výchovu. Areál bude sloužit též pro volnočasové aktivity a amatérský sport místních obyvatel.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Investor: město Dobřany
  • Architektonický návrh, projekt: Atelier VAS
  • Statika: Ing. Lubor Šimek
  • Zhotovitel: SMP CZ, a. s.

POPIS STAVBY

Jedná se o rekonstrukci stávajícího sportovního areálu, který již nevyhovoval současným požadavkům jednotlivých sportovních oddílů a sportovní dění negativně ovlivňovalo okolní obytnou zástavbu. Rekonstrukce byla pojata komplexně tak, aby byl vytvořen funkční celek umožňující všestranné využití nejen pro stávající uživatele, ale též pro školní sportovní výuku, volnočasové aktivity obyvatel a pořádání sportovních i kulturních akcí.

Spolu s areálem byly řešeny navazující veřejné plochy a prostranství (propojení se sousedním parkem, parkoviště návštěvníků, rekonstrukce ulice Sportovců) tak, aby se areál stal po dokončení všech etap rekonstrukce přirozenou součástí města.

KONSTRUKČNÍ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Popis stavebního řešení se vzhledem k charakteru stavby bude týkat především objektů SO01 a SO03.

SO01 – hokejbalová hala
Spodní stavba haly spočívá na železobetonových patkách a pasech, které plynule přecházejí do nadzemního zdiva z betonových bednících dílců. Vnější líc těchto svislých konstrukcí je přizděn pohledovými pálenými lícovanými cihlami. Konstrukci tribuny podporují atypické železobetonové prefabrikáty kopírující tvar stoupajícího hlediště. Na ně jsou uloženy železobetonové panely tvaru obráceného „L“. Horní stavba je tvořena atypickými asymetrickými velkorozponovými lepenými dřevěnými rámy rozepřené příčlemi ze stejného materiálu.

Celá tato konstrukce je zavětrována ocelovými táhly a doplněná ocelovými rámovými prvky, které slouží pro vypnutí stínících síťovin Mesh. Střešní plášť tvoří trapézový plech kotvený k nosné konstrukci střechy, který je na vybraných místech přerušen světlíky pro přirozené osvětlení zastřešených prostor. Hlavní vstup haly je zděný (z betonových bednících dílců) zakrytý železobetonovou deskou podporovanou v místech přesahů ocelovými sloupy.

SO03 – krytá plocha před vstupem do haly
Krytý přechod mezi SO01 a SO02 (stávající sportovní hala) tvoří ze stran otevřený přístřešek s nosnou ocelovou rámovou konstrukcí zastřešený plochou střechou z trapézového plechu.

Povrch atletických sportovišť (dráha, doskoky) je tvořen termoplastovým elastickým krytem s typizovanou podkladní skladbou z drceného kameniva. Volné plochy jsou zatravněny.

Venkovní tribuna je tvořena systémem železobetonových opěrných zdí, které vytvářejí ve svahu terasy. Ty byly doplněny prefabrikovanými prvky, jako jsou venkovní schodišťové stupně, zídky a podobně.

ZÁVĚR

Realizace celé akce přináší do města kvalitní sportovní zázemí zpřístupněné pro širokou veřejnost, kultivuje dosud neuspořádaný veřejný prostor na exponovaném místě města a přidává poměrně kvalitní netypickou architekturu, která tvořena moderními prvky dbá na místní urbanistický a architektonický kontext.