Napomůže ESG v blízké budoucnosti k vyšší výstavbě ocelových konstrukcí?

Ocel je přírodním materiálem, protože se vyrábí ze železné rudy, a železo, z chemického hlediska základ oceli, je čtvrtým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře. Ocel je přírodním materiálem, protože se vyrábí ze železné rudy, a železo, z chemického hlediska základ oceli, je čtvrtým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře.

Česká asociace ocelových konstrukcí vznikla v 90. letech. Její misí bylo rozvíjet obor ocelových konstrukcí a popularizovat význačné stavby, které s využitím oceli vznikaly. Jako stálý člen Evropské asociace ocelových konstrukcí přihlašovala české stavby do prestižních soutěží European Steel Design Awards a European Steel Bridges Awards a mnohokrát uspěly. Ať už šlo o pražskou O arenu, nebo třeba o Trojský, či Mariánský most architekta Romana Kouckého. Propagace ocelových konstrukcí se dařila. Materiál byl v kursu a studenti obor vyhledávali. Ale doba se mění a ocel musí odolávat levnějším materiálům, zejména betonu a železobetonu.

Ocel je krásný štíhlý materiál, jenž v konstrukčním spojení se sklem či dřevem vytváří efektní design. Umožňuje architektonicky výjimečné výškové stavby, které jsou navíc konstrukčně lehké. Není to však jen výjimečná vizuální stránka, co bezesporu staví ocel na přední příčky při rozhodování, z kterého materiálu stavět, je to i hledisko ekonomické a ekologické.

Ano, můžeme říct, že cena oceli je nyní vysoká, jenže rychlé stavební práce s minimálním odpadem investorovi rychle navrátí do projektu vložené finance. Rychlost je dána suchou technologií výstavby, prefabrikací, jednoduchou a efektivní montáží a v neposlední řadě i demontáží, čímž se dostáváme k ekologii. V okamžiku, kdy stavba přestane plnit svůj původní účel, ocelová konstrukce se snadno upraví dle nových požadavků. Je 100% recyklovatelná.

Česká asociace ocelových konstrukcí

Je sdružením, které spojuje téměř 50 subjektů. Jde o výrobní a montážní společnosti, výrobce technologických celků či zařízení, projekční organizace a dodavatele softwaru, producenty hutních výrobků, výrobce a dodavatele materiálů pro povrchové úpravy ocelových konstrukcí, dále svařovacích materiálů a svařovací techniky, manipulační techniky, spojovacích materiálů a konstrukčních prvků. Součástí jsou i partnerské organizace a sdružení, vysoké školy, výzkumná a odborná pracoviště.

Jejím cílem je rozvoj oboru ocelových konstrukcí, vyzdvihování předností ocelových konstrukcí a popularizace staveb, které takovou konstrukci mají. Aby napomáhala rozvíjet trh, hledá konsensuální pohled mezi odborníky na Eurokódy, normy, ocelové výrobky, technologie, vzdělávací a školicí metody. A také pořádá bilaterální schůzky mezi členy asociace, aby jim usnadnila podnikání.

Je řádným členem Evropské asociace ocelových konstrukcí (ECCS).

Pokud se tedy investor rozhoduje na základě ceny, samozřejmě že na první pohled je například beton levnější, a to jak z hlediska základního materiálu, tak konstrukčního. Nicméně ti osvícenější, kteří zohlední aspekt ekonomie i ekologie z komplexnějšího pohledu, budou raději volit ocel, popřípadě dřevo.

S přihlédnutím k výše uvedenému, co by tedy mělo být stěžejní úlohou asociace ČAOK? Určitě rozvíjet obor ocelových konstrukcí větší podporou výstavby z oceli. Je sice důležité se zaměřovat na edukaci studentů, pokud se ale z oceli nebude stavět, nebudeme jich tolik potřebovat. Tomáš Měřínský, nový prezident ČAOK, tezi potvrzuje:

„Rodiče dávají studovat své děti obory, které jsou perspektivní. V případě, že neuvidí výstavbu, proč by ho podporovali ve studiu ocelových konstrukcí? A za druhé, k čemu mi bude více studentů ocelových konstrukcí, pokud je neprosadím na trhu?“

Nízká hmotnost ocelové konstrukce má příznivý vliv na velikost stálého zatížení základů a podloží, čímž může snižovat nároky na zakládání.Prosadit větší využívání oceli ve stavebnictví by mohly pomoci i banky, které začínají zohledňovat taxonomii EU a na základě ESG budou půjčovat investorům a developerům za výhodnějších úrokových podmínek. Zkratka Environmental, Social and Corporate Governance postihuje soubor právních norem, jež se opírají o Pařížskou dohodu o ochraně klimatu z roku 2015, na ni navazující Green Deal z roku 2019 a Evropský klimatický zákon z roku 2021. Z pohledu stavebnictví se ESG zaměřuje na to, kolik výstavba vyprodukuje CO₂, spotřebuje vody a neobnovitelných surovin. Jde přesně o fakta, která mohou podpořit vyšší míru užívání oceli. Banky svým rozhodováním, komu půjčí výhodně a komu za horších podmínek, nenápadným způsobem napomohou narovnání trhu a usměrnění betonové výstavby. Česká asociace ocelových konstrukcí tak může získat nečekaného spojence a bude se moct více zaměřovat na edukaci studentů a věnovat se rozvoji oboru v oblasti norem a odborné komunikace.

Oblast činností ČAOK

 • Spolupracuje s odbornými institucemi v Česku i v zahraničí.
 • Podílí se na řešení programu rozvoje oboru v oblasti výzkumu, vývoje, normalizace, a to činností expertů v technických, poradenských či pracovních skupinách.
 • Propaguje obor ve vztahu k veřejnosti.
 • Zajišťuje konzultační a poradenskou činnost pro své členy, spolupracující organizace
  a odbornou veřejnost.
 • Kooperuje při organizaci konferencí, seminářů a pracovních setkání.
 • Sleduje úroveň navrhování a provádění ocelových konstrukcí, iniciuje a spolupracuje při zajišťování opatření pro zvyšování jakosti.
 • Spolupůsobí s organizacemi zastupujícími ocelářský průmysl, jakými jsou Ocelářská unie, Asociace českých a slovenských zinkoven, Asociace výrobců nátěrových hmot ČR, Profesní komora požární ochrany.
 • Podílí se na vydávání a distribuci odborných a propagačních tiskovin.
 • Přihlašuje české význačné stavby s ocelovými konstrukcemi do soutěží European Steel Design Awards a European Steel Bridges Award, které pořádá ECCS.

V této oblasti už teď asociace podporuje studenty, aby se ocelovým konstrukcím věnovali. Pořádá odborné semináře a soutěž „Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí“. Ta je dvoukolová. Nejprve svůj um poměřují studenti v rámci jednotlivých stavebních fakult a vítězové si odnáší čestné uznání. Následně se ti nejlepší utkávají mezi sebou v celostátním kole, kdy absolutní vítěz získává 5 000 Kč. Je jasné, že částka nebude motivační faktor, proč soutěžit. Více tu jde o prestiž a úkolem nového prezidenta asociace i jeho týmu bude, aby renomé oboru ocelových konstrukcí ještě více budoval a přesvědčoval studenty, že ocel má budoucnost a ČAOK jim může pomoci, pokud se pro profesi ocelových konstrukcí rozhodnou.

Přidružené členství je určeno zejména neziskovým organizacím, výzkumným institucím či vynikajícím osobnostem, které by byly pro asociaci přínosem nebo se přímo zasloužily o obor. Takovýto člen neplatí členské příspěvky a při hlasování v Generálním shromáždění má poradní hlas.

Členství v asociaci ČAOK

Řádné členství může získat právnická nebo fyzická osoba, která platí členské příspěvky a za to jí mimo jiné náleží právo účasti na Generálním shromáždění s rozhodujícím hlasem.

Možností, jak studenty podporovat, je více a vždy závisí na financích nebo času, který do toho bude asociace ochotna investovat. Nabízet se dají prospěchová stipendia pro vysokoškolské studenty katedry ocelových konstrukcí, lépe honorovat výherce ve školních soutěžích nebo se zaměřit na ještě intenzivnější propojování studentů s firmami. Stejně tak by se daly studentům zpřístupnit oborové konference, kde ČAOK spolupracuje na organizaci. Kupříkladu právě v těchto dnech se projednává, že by se příští konference Evropské asociace ocelových konstrukcí spojená s vyhlášením prestižních ocenění měla konat v Praze a ČAOK by ji měl organizovat.

Motivačních faktorů v oblasti edukace existuje více a bude zajímavé sledovat, jakou cestou se asociace rozhodne ubírat. Vypadá to, že k tomu bude mít dostatečný prostor díky vytvoření tandemu s bankovním sektorem, jenž se bude zaměřovat na vyšší užití obnovitelných materiálů ve stavebnictví, kterým beze sporu ocel je.