LOP – tři písmena s velkým dopadem na výši účtů za energie

publikováno:

Lehký obvodový plášť (LOP) má zásadní vliv na energetické hospodaření budovy. Proto je jeho funkce zejména při současném zdražování energií velmi sledovaným faktorem.

Stavebnictví je největším spotřebitelem energie v Evropě. Provoz budov je odpovědný za 36 procent emisí oxidu uhličitého produkovaného v EU, plynu, který je klíčový pro planetární oteplování a změnu klimatu. K tomu připočítejme emise skleníkových plynů spojené s těžbou surovin, výrobou stavebních materiálů a výstavbou a renovací budov, které se odhadují na pět až 12 procent celkových národních emisí.

Tři čtvrtiny staveb jsou energeticky neefektivní, byly postaveny dříve, než byly zavedeny právní předpisy o efektivnosti budov – a více než třetina budov v EU je starší 50 let. Statistiky předpokládají, že asi 80 procent dnešních budov napříč EU, z naprosté většiny neefektivních, se bude používat i po roce 2050.

Evropa moderní a bez emisí?

Cílem Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) je transformovat EU na spravedlivou a prosperující společnost s moderním a efektivním hospodařením s přírodními zdroji a druhotnými surovinami, konkurenceschopným hospodářstvím bez emisí skleníkových plynů v roce 2050 a snižováním závislosti hospodářského růstu na využívání zdrojů. 

V sektoru stavebnictví EGD podporuje iniciativu pojmenovanou Renovation Wave, která byla následně zahrnuta do pracovního programu Evropské Komise.

Pouze jedno procento z nich každoročně prochází energetickými renovacemi, aby byly naplněny cíle EU v oblasti klimatické neutrality do roku 2050. Pro dosažení cílů EU v otázkách klimatických změn je rozhodně nezbytné, aby renovace stávajících budov byly masivnější a propracovanější, cílem je míra renovací alespoň tři procenta.

Očekávané přínosy jsou veliké a zahrnují kromě ochrany lidského zdraví i snížení účtů za energie, zmírňování energetické chudoby, zvyšování odolnosti vůči změně klimatu, bezpečnost lidí a zlepšení kvality vnitřního ovzduší, jakož i podporu stavebnictví a podporu malých a středních regionálních podniků.

LOP A OKNA MAJÍ ZÁSADNÍ VLIV

Mění své vlastnosti v průběhu dne. Umí téměř eliminovat sluneční záření i teplo zvenku.

S ohledem na výše uvedené cíle je lehký obvodový plášť, případně okno či dveře, tou částí budovy, jejíž vliv na plnění stanovených energetických cílů je zcela markantní. Nelze na ně dnes nahlížet jako na samostatnou technologii, ale jako součást vzájemně provázané struktury celé budovy, kdy vše dohromady tvoří jeden organický celek.

Dnes je nezbytné navrhovat fasádu budovy ve spolupráci s projektantem technického zařízení budov (TZB), respektovat environmentální požadavky, nebo třeba znát míru automatizace řízení budovy. Složitost těchto technologií vyžaduje vysokou specializaci odborníků ve všech fázích realizace stavby a jejich vzájemnou spolupráci.

CO JE MOTOREM INOVACÍ?

Současné trendy LOP, oken a dveří jsou spojovány se stále více novými termíny, které jsou ale důkazem jejich provázanosti s ostatními technologiemi. Výčet oblastí, které jsou motorem inovací v tomto oboru, je skutečně pestrý.

Klimatické změny. Rostoucí požadavky na odolnost oken vůči extrémním klimatickým projevům, jako jsou vichřice, kroupy, bahno z povodní či tlak deště.

Bezpečnost. Roste požadavek na odolnost oken a fasád proti vloupání, a současně na bezpečnost z pohledu požární ochrany a samotného užívání malými dětmi, ale i starými lidmi nebo invalidy.

Změna národní a evropské legislativy – Evropské a národní normy. 

Ochrana životního prostředí. Jedná se zejména o použití recyklovatelných materiálů a energetickou efektivitu, ale i celkovou udržitelnost. V roce 2018 bylo recyklováno cca 300 000 tun PVC. EU plánuje recyklovat 10 milionů tun PVC do roku 2025.

Díky lehkému obvodovému plášti budova přijímá světlo i teplo, stejně jako odráží světlo i teplo. Není to skleněná zeď, je to aktivní prvek opláštění.Smart Cities, Smart World, Smart Building. Všechny tyto termíny souvisí především s automatizací provozu budovy a chytrým ovládáním na dálku. Jde o centrální řídicí jednotky pro zajištění základních požadavků na zdravý a příjemný pobyt v budově – například automatické větrání či automatické stínění a využívání denního osvětlení.
Energetická kritéria – stírání rozdílu mezi energetickou náročností pro zajištění komfortu prostředí v létě a v zimě.

Power Manager. Jde o komplexní souhrn technologií, využívá nová skla s novými vlastnostmi: tenké sklo – 2 mm, velkoformátové sklo, tekuté krystaly, tepelně vodivé povlaky, LED matrix, elektrochromické sklo, nové tvary skleněných tabulí – zakřivená skla, konkávní a konvexní tvary, sluneční odraz – reflexe, solární zisky, fotovoltaika, stínění, skleněná výplň s proměnnými vlastnostmi skla v průběhu jednoho dne. 
S tím souvisí i nové montážní postupy – ochrana okna před poškozením v průběhu realizace stavby. Vzduchotěsné utěsnění celého okna – tlak na snižování energetických ztrát. Napojení na konstrukci rámu. Vnitřní meziskelní plyn – udržení tlaku, vakuová skla (Vacuum Isolated Glass), mechatronická okna, automatická či motorická.

CO JE TO LOP?

Lehký obvodový plášť (LOP) je ze stavebního hlediska konstrukce svislého pláště budovy vytvořená ze svislých a vodorovných profilů a výplní z izolačního skla a tepelněizolačních panelů různého složení, a případně obkladových a stínících prvků. Za lehký obvodový plášť je považována montovaná fasádní konstrukce svislá, nebo se sklonem do ± 15 ° od svislice. LOP se používají od 60. let 20. století.

LOP funguje na jednoduchém principu, ale musí být od začátku vymýšlen v souladu s ostatními technologiemi, v těsné spolupráci s projektantem technického zařízení budov, s respektem k environmentálním požadavkům.

Zdravé vnitřní prostředí. Jde především o světlo – maximální využití přirozeného denního osvětlení a větrání – tedy nízkou hladinu CO2 a relativní vlhkosti, což chrání zejména před vznikem plísní. 

BIM – podmínka vzájemné spolupráce jednotlivých výrobních a montážních procesů. Díky BIM vznikají nové vztahy na stavbě – vyvážené partnerství dodavatelů – plná odpovědnost každého dodavatele – tzv. Multiparty kontrakt. S tím souvisí například digitalizace & unifikace při návrhu oken a jeho částí, digitalizace samotné výroby oken či 3D tisk – nové strukturované materiály.

Význam kvality instalace oken – nové pohledy hodnocení kvality instalace oken a řešení připojovací spáry. Ta může být zapuštěná, středová, předsazená či využít napojení na zateplovací systém.

Vyšší požadavky zákazníků na výběr oken. Jde především o jejich design, o materiál okenních rámů – vysoce odolný v exteriéru, estetický v interiéru a samozřejmě o technické vlastnosti.

Související články