SKY PARK Residence – vplyv organických tvarov vo výraze fasády pomerne jasne determinuje materiálovú bázu produktov a konštrukcií

Celkový pohľad na veže (stav ku 08/2019) Celkový pohľad na veže (stav ku 08/2019)

Bratislava zažíva v posledných rokoch nevídaný stavebný boom a vďaka prezencii viacerých medzinárodne aktívnych developerských spoločností sa stáva jej širšie centrum miestom, kde o projekty súperia svetové architektonické štúdia. Projekt SKY PARK Residence developerskej spoločnosti PENTA REAL ESTATE pochádza z dielne svetoznámeho štúdia ZAHA HADID Architects a prinesie do pôvodne industriálnej lokality viac ako 800 bytov (v prvej fáze svojej výstavby). Typickým znakom architektúry tohto štúdia sú organické tvary a tento projekt napriek lokálnym špecifikám trhov strednej Európy nezostal o túto súčasť ukrátený. Spoločnosť INGSTEEL pôsobí v projekte ako generálny dodávateľ fasády troch obytných veží A, B, C. Od prvotného oslovenia investorom na posúdenie úvodného fasádneho konceptu, cez aktívnu spoluprácu na vývoji a vzorkovaní až po akt samotnej realizácie, je práca na tomto projekte v skutku jedinečná.

Pri projektoch ZAHA HADID Architects býva zvykom, že vplyv organických tvarov vo výraze fasády pomerne jasne determinuje materiálovú bázu produktov a konštrukcií, z ktorých je možné finálny efekt čo najvernejšie dosiahnuť. V prípade projektu SKY PARK Residence bolo v úvode pri tvorbe konceptu posudzovaných viacero technických prístupov so všeobecnou preferenciou, vzhľadom na výšku objektu skoro 105 m, na realizáciu s čo najväčšou možnosťou prefabrikácie.

Koncept modulovej (elementovej fasády) bol (vzhľadom na už spomínané lokálne špecifiká a najmä vzhľadom na výrazné geometrické obmedzenia) postupne prepracovaný na koncept samostatne vsadených hliníkových rámových konštrukcií s dodatočne montovanou prevetrávanou fasádou.

Fasáda objektu sa týmto rozhodnutím rozdelila na následovne konštrukčné celky:

  • Vsadené rámové konštrukcie okien a vsadené rámové konštrukcie balkónov o celkovej výmere 16 500 m2.
  • Prevetrávaná fasáda dominantných vertikálnych stĺpov a horizontálnych prstencov vo výmere 12 000 m2.
  • Prevetrávaná fasáda výplňových časti medzi stĺpmi a prstencami vo výmere 20 000 m2.

V momente určenia finálnej schémy fasády sa technická výzva presunula z konštrukčného vývoja objektového riešenia modulárnej fasády viac na otázku konceptu realizácie a správneho výberu materiálových a konštrukčných riešení. Pôdorysný tvar jednotlivých podlaží s približne eliptickým tvarom, ktorý sa navyše po výške mení, predikoval, že technicky nebude tak náročné finálne tvary obkladov vyrobiť, ako ich korektne namontovať a zaručiť tak dôležité plynulé prechody jednotlivých dielcov fasád.

Hydroizolačnú rovinu fasádneho plášťa tvorí kombinácia rámových konštrukcií zo systému Schüco AWS/ADS 75 SI s konštrukčnou hĺbkou 75 mm vsadených do železobetónových otvorov. Celkovo bolo na stavbe osadených 2 892 ks hliníkových výrobkov. Jedným z mála špecifík týchto relatívne konvenčných produktov bola projektom požadovaná zvýšená požiadavka na odolnosť balkónových dverí voči hnanému dažďu až na hodnotu 9A. Hodnota bola v rámci vzorkovania úspešne deklarovaná v akreditovanej skúšobni TSÚS v Nitre.

Vzhľadom na výšku objektu a požadované mandátové vlastnosti pripojovacích kontúr boli všetky konštrukcie utesnené voči stavebnému telesu kombináciou exteriérovej paropriepustnej, vodotesnej celoplošne lepiacej EPDM fólie a interiérovej parotesnej butyl‑flisovej omietateľnej pásky.

Na obklad hlavných dominantných organicky tvarovaných horizontálnych a vertikálnych dielcov fasády bol zvolený materiál GRC od dánskeho dodávateľa BB Fiberbeton AS, ktorý vzhľadom na svoj spôsob výroby a najmä z titulu svojich materiálových charakteristík dovolil dosiahnuť vizuálne požiadavky projektu. Celkovo sa na stavbe použilo 2 346 ks jedinečných dielcov vo výmere skoro 12 000 m2. Potreba korektne preniesť značné klimatické zaťaženia a relatívne vysokú vlastnú váhu samotného GRC v kombinácii s ďalšími faktormi, ale najmä s potrebou dosiahnutia všesmernej rektifikácie, znamenala vývoj oceľovej podkonštrukcie na mieru šitej špeciálne pre tento projekt.

Celková hmotnosť atypickej oceľovej sústavy lokálnych konzol pre horizontálne pásy obkladu a zvisle orientovaných trubkových konštrukcií pre kotvenie vertikálnych dielcov je na úrovni 200 tun. Všesmerná potreba rektifikácie na úrovni až ± 25 mm bola zabezpečená v trojstupňovom osádzaní oceľovej konštrukcie pomocou šlicových dier a trecích skrutkovaných spojov, kde každý krok montáže znamenal postupne možnosť zjemňovania tolerancií hrubej stavby, montážnych a výrobných tolerancií obkladov. Pre dosiahnutie normovej požiadavky [Ur1 = max 0,22 W/(m2.K)] prestupu tepla konštrukciou v zmysle normy STN 73‑0540‑2 bola pre zateplenie obkladu využitá minerálna izolácia hrúbky až 300 mm. Použitá hrúbka dokázala vo výpočte s rezervou pokryť vzniknuté tepelné mosty vplyvom náročnej oceľovej podkonštrukcie.

Priamo nadväzujúc na fasádu z GRC je prevetrávaná fasáda z metalického obkladu, ktorú ako špecializovaný subdodávateľ na prevetrávané obklady realizuje dcérska spoločnosť firmy INGSTEEL, spoločnosť ALUSTEEL, s. r. o., Žiar nad Hronom. Ako obkladový materiál bol zvolený kompozitný obklad Reynobond v triede požiarnej odolnosti A2 v atypickej, na zákazku vyrobenej, farbe originálne nazvanej SKY PARK BRONZE v prevedení 3 % hlboký matt.

Rôznorodosť tvarov a odhadom 15 % celkovej plochy realizovanej ako zakružované kazety malo vplyv na typológiu kaziet, ktorá viedla vo finále do celkového počtu až 21 000 ks výrobkov. Odsadenie obkladu od nosnej železobetónovej konštrukcii je v najexponovanejších častiach až na úrovni 450 mm, čo opätovne viedlo ku atypickému prístupu pri návrhu podkonštrukcie.

Konštrukcia obkladu je kombinácia kazetového resp. nitovaného vyhotovenia na podkonštrukcii z hliníkových kompozitných konzol s prerušením tepelného mosta. Vzhľadom na odsadenie od skeletu a značné klimatické zaťaženie boli horizontálne obkladové dielce dodatočne vystužované vlepovanými hliníkovými profilmi, na ktoré bol osadený štandardný systém na vešanie kaziet – SZ systém. Sekundárnymi časťami tohto typu obkladu boli mechanicky kotvené vertikálne ostenia a horizontálne diely napraží a parapetov.

Nakoľko bola dodávka týchto dielcov ako posledná z trojice hliníkové konštrukcie, GRC a metalický obklad, najväčší dôraz bol kladený práve na dosiahnutie čo najvyššej presnosti osadenia voči teoretickej polohe tak, aby boli dosiahnuté práve plynulé prechody medzi jednotlivými konštrukciami. Dôsledkom takejto postupnosti a najmä z titulu toho, že jednotlivé dielce nadväzujúcich obkladov z GRC vykazovali výrobne tolerancie, ktoré bolo nutné rešpektovať bol fakt, že stupeň prefabrikácie sa práve v tejto časti dodávky vo veľkej miere vytratil. Potreba vizuálnej jednotnosti šírok špár znamenala individuálny prístup ku projekčnej tvorbe. Výsledkom takejto činnosti bola potreba viac ako 120 000 samostatných kontrolných zameraní pred výrobou obkladových panelov.

Neodmysliteľnou súčasťou realizácie fasády bolo vzhľadom na typológiu konceptu fasád aj vonkajšie celoplošné lešenie. S relatívne komplikovaným technickým riešením a najmä s celkovým objemom sa najlepšie vysporiadala spoločnosť PERI, pre ktorú to bola vzhľadom na celkovú potrebnú výšku lešenia až 105 m na začiatku neštandardná požiadavka. Vďaka kolegom zo slovenského zastúpenia sa napriek prvotným obavám centrály v Nemecku podarilo nájsť vhodné riešenie aj napriek tomu, že tento typ rámového lešenia je v prípade jednej úrovne založenia odporúčaný maximálne do výšky 60 m.

Fasádne konštrukcie sa realizovali súbežne s betonážou nosného skeletu a napriek prvotnému odhadu o kontinuite realizácie z veže na vežu sa vplyvom časových posuvov realizujú aktuálne všetky objekty naraz. Koncepcia montáže bola nastavená tak, že vopred vyrobené hliníkové konštrukcie a zasklenie do nich sa v približne mesačnom predstihu navážalo na poschodia budúcej realizácie tak, aby sa ešte pred vymurovaním vnútorných deliacich stien dostali na finálne miesto svojho osadenia. Po osadení približne šiestich poschodí sa plynule prešlo ku realizácii vonkajšieho prevetrávaného plášťa.

Postupnosť dodávok a ich technologická nadväznosť limitovala možnosť výstavby lešenia, ktoré sa súčasne šplhalo spolu s obkladmi. Z lešenia sa realizovala kompletná podkonštrukcia prevetrávaných obkladov a ich zateplenie, kým samotné osádzanie dielcov GRC bolo realizované zdvíhacou technikou.

Výška objektu a súbežná montáž fasády a skeletu obmedzovala využívanie výškového žeriavu. Z tohto dôvodu sa fasádne dielce až do výšky cca. 60 m montovali teleskopickými manipulátormi resp. mobilnými žeriavmi.

Generálny dodávateľ fasády troch obytných veží A, B, C, INGSTEEL spol. s r. o., Bratislava, je už viac ako 25 rokov trhový líder a špecialista v dodávke komplexných fasádnych konštrukcií na Slovensku. Napriek logisticky náročnému konceptu realizácie fasády a potrebe veľkej miery improvizácie na transport a manipuláciu materiálov sa projektom požadované míľniky darí úspešne dodržiavať.

K dnešnému dňu je možné už naplno obdivovať zrealizovanú fasádu na strednej veži B, kým zvyšné veže A a C majú predpoklad dokončenia v prvom kvartáli roku 2020. Po kompletnom odhalení fasád sa trojica objektov s určitosťou zaradí do novovznikajúcej siluety bratislavského „Manhattanu“ ako jeden z najvýraznejších architektonických počinov.

Ing. Michal Lavrinčík
riaditeľ divízie hliníkových konštrukcií
INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava

Související články