„Tvary betonovaných konstrukcí byly složité. Elipsovité sloupy ubíhají nahoru do tvaru kuželu,“

Kamil Mergl Kamil Mergl

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Kamil Mergl, jednatel společnosti MEWI s. r. o., která v rámci výstavby Trojské lávky realizovala železobetonové konstrukce.

O jaké konstrukce konkrétně šlo?
Jedná se o kompletní železobetonové konstrukce sloupů a opěrných stěn lávky. Práce byly složeny ze dvou částí. První sestávala z realizace základových patek kvádrovitého tvaru, na kterou navazovala druhá část – samotné dříky sloupů o elipsovitém průřezu. Zhotoveno je celkem pět kusů a dají se rozdělit na dva druhy. Sloupy, které stojí na břehu, a sloupy zapuštěné do koryta Vltavy. Na březích se jedná o tři prvky, u nichž je viditelné skoro celé tělo dříku. Zbývající dva sloupy mají 2/3 dříku skryté pod hladinou řeky. Opěrné stěny se nacházejí při obou krajích lávky a jedná se o hlavní nosné části, na nichž je uloženo ložisko ocelové konstrukce.

Měla z vašeho hlediska zakázka nějaká specifika?
Specifik, která zvyšovala náročnost díla, zde byla celá řada. Nejprve jsme se museli vypořádat se složitými tvary betonovaných konstrukcí, jelikož sloupy mají průřez elipsy ubíhající směrem nahoru do tvaru kuželu. Složitá byla i „tvarovanost“ jednotlivých opěrných stěn, u nichž jsme se snažili maximálně vyjít vstříc představě architekta se všemi těmi zalomeními, skoseními a oblouky. Všechny konstrukce bylo nutné provést v pohledové kvalitě, což se nám zdařilo.

Další výzvou byla realizace dvou téměř jedenáctimetrových sloupů, které jsou z velké části zapuštěny pod hladinu Vltavy. Pro „zpestření“ musela být navíc do vrcholu všech sloupů vložena ocelová konstrukce pro následné přikotvení ocelových sloupů, která se svou hmotností kolem 750 kg a nutností osazení s maximální odchylkou do 10 mm nebyla ničím snadným.

Jak početný tým jste na tuto akci nasadili, popište harmonogram vašich prací?
Na realizaci díla se aktivně podíleli dva naši vedoucí pracovníci. Velký dík pak patří i naší spřátelené firmě TEPEZA spol. s r. o., a to konkrétně jejich zástupci (Ing. Vít Činčura). Ten svými postřehy a náměty mnohdy dopomohl k inovativním způsobům řešení problémových míst. Jinak po dobu realizace se na stavbě průměrně střídalo až pět našich dělníků.

Realizace lávky v Tróji byla velmi sledovaná. Vnímali jste to tak?
Zcela jistě se tento projekt vyjímal svou sledovaností ze strany veřejnosti, odborné obce a také zástupců hlavního města Prahy, pro které se jistě jedná o velmi důležitou realizační akci, jež přinese obyvatelům Prahy velké ulehčení pro pohyb mezi centrem města a městskou částí Trója.

Zájem veřejnosti, ale i odborníků, byl znatelný. Několikrát během realizace byla stavba navštívena zástupci sdělovacích prostředků. Vzhledem k poloze místa realizace a blízkému přívozu přes Vltavu, se zde pohybovalo množství kolemjdoucích, kteří se často zajímali o technologie, termíny a složitost stavby. Bylo poměrně zavazující, abychom před tolika očima, které nás každý den pozorovaly, vše realizovali včas a bez chyb.

Přibližte komunikaci s dalšími účastníky realizace Trojské lávky.
Komunikace se zástupci objednatele, společností SMP CZ a. s., ale i s hlavním projektantem a architektem, byla z našeho pohledu ukázková. Vše, co bylo nutné řešit ohledně změn, drobných nedostatků či doplňujících dotazů k projektové dokumentaci, se komunikovalo bezodkladně a maximálně proaktivně, aby na stavbě nedocházelo ke zbytečným časovým prostojům. Obzvláště kvituji i ochotu všech zúčastněných řešit potřebné záležitosti ve volných dnech či svátcích. Tento přístup, kde všichni táhnou za jeden provaz, se odrazil v celkové kvalitě díla.

Na čem nyní aktuálně pracujete?
Jde například o rekonstrukci památkově chráněného objektu na pražském Starém Městě, dále se spolupodílíme na rekonstrukci podzemního parkoviště pod Novou scénou Národního divadla. Realizujeme i práce na výstavbě nového pavilonu goril v pražské ZOO. K těmto projektům nově přibude projekt v Lysé nad Labem, kde se budeme podílet na revitalizaci místního energocentra.

Související články