Vývojový areál Fryčovice, II. etapa

Celkový pohled na objekt Celkový pohled na objekt

Objekt ve Fryčovicích (Moravskoslezský kraj) má obdélníkový půdorysný tvar o vnějších rozměrech 30,0 × 30,0 m, jeho výška je 7,1 m. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní halu spojenou s administrativním dvoupodlažním vestavkem, který má nosné svislé konstrukce ze železobetonových zdí se ztužujícími sloupy a z ocelových sloupů. Vodorovné nosné konstrukce vestavku tvoří železobetonové monolitické desky. Nosné svislé konstrukce haly tvoří obvodové železobetonové zdi s přidruženými ztužujícími sloupy a dřevěnými sloupy. Střecha haly je pilová, její hlavní nosnou konstrukci tvoří soustava vazníků a šikmých krokví. Vazníky jsou kotveny na stěny a dřevěné sloupy.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Investor: IDEA AIR s. r. o.
  • Autor: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o.
  • Projektant: INPROS FM s. r. o.
  • Dodavatel: Beskydská stavební a. s.

Záměrem investora bylo vybudovat objekt, v němž bude umístěna vývojová montážní dílna pro designérskou společnost. V objektu bude probíhat nejen vývoj, ale také je zde umístěno administrativní a hygienické zázemí.

Objekt vývoje – montážní dílna

  • Zastavěná plocha 900 m2
  • Počet podlaží 2
  • Světlá výška 2,4 až 4,0 m
  • Obestavěný prostor 7 470 m3

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Stavba se nachází v katastru obce Fryčovice. Stavba je umístěna v jižní části pozemků a doplňuje stávající administrativní budovu Idea Air, která byla zrealizována v roce 2016.  Pozemek lze dle platného územního plánu zastavět až na 60 % (včetně zpevněných ploch) a díky potřebě nového parkování je využita veškerá možná zastavitelná plocha pozemku.

Severní část pozemků jsou věnovány vjezdu na pozemek a statické dopravě. Pro potřeby haly vzniká požadavek na celkem 15 parkovacích míst. Jižní části pozemků slouží pro umístění nové haly. Hala je umístěna za stávající administrativní budovou s odstupem 9,5 metru. Je tak zajištěno dostatečné osvětlení pracovních míst ve 2. NP nové haly. Hala je přístupná z jižní strany pro osobní i menší nákladní vozy a je průjezdná. Ve zbytku plochy pozemku na jižní straně je vytvořen manipulační prostor pro potřeby stavebníka. Hale je orientovaná na sever a je umístěna v blízkosti místního potoka, který protéká kolem stavby z východu. 

Stavba bude viditelná po většinu roku pouze ze severozápadní strany z hlavní přístupové komunikace. Svou výškou nenarušuje okolní stavby.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Stavba haly vývojové dílny se rozkládá na půdorysném čtverci o stranách 30 × 30 metrů. Maximální výška stavby od paty budovy je 7,6 metru. Jedná se o halovou stavbu, jejichž jedna část je věnována administrativním potřebám a je dvoupodlažní, zbytek haly je se rozkládá na jednom podlaží. Velikost stavby mírně přesahuje velikosti staveb v bezprostředním okolí. Proto byl zvolen tvar jednoduché hmoty s pilovou střechou. Členění střechy napomáhá rozbití hmoty stavby na vizuálně menší celky, které korespondují s okolními budovami. Svislé části pilové konstrukce střechy jsou opatřeny prosklenými plochami oken orientovanými na sever, tak aby bylo minimalizováno přehřívání vnitřních prostor objektu. Plášť budovy tvoří provětrávaná dřevěná fasáda. Dřevěný obklad fasády je navržen ze stavebních prken s přírodním bezbarvým nátěrem. Fasádní plášť bude měnit svou barvu s ohledem na degradaci dřeva na fasádě. Stavba je doplněna o hliníková a plastová okna, jejichž výplní jsou izolační trojskla. Zasklení čiré bez použití tónovacích nebo reflexních fólií. Klempířské prvky jsou z poplastovaného plechu v barvě RAL 7016.

Do objektu bude zajištěn vstup dvěma garážovými vraty a jedněmi dveřmi, které budou opatřeny stejným obkladem jako zbytek fasády. Na východní fasádě je instalovaná technické lávka, která bude sloužit pro přístup na střešní konstrukci. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové obvodové zdivo v kombinaci se dřevěnou konstrukcí vazníků a vnitřních sloupů dřevěných a ocelových. V budově haly dominuje železobeton v kombinaci s dřevěnou konstrukcí střechy a profilitové prosklené příčky. Podlahy jsou navrženy s ohledem na jednotlivé provozy. V hale je použit leštěný beton, kancelářské prostory jsou vybaveny koberci v tmavém odstínu a hygienické zázemí je opatřeno epoxidovými stěrkami ve světle šedé barvě.

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Zemní práce spočívají ve stabilizaci podloží pod podlahou haly i základy a v hloubení jam pro základové konstrukce. Výkopy jsou navrženy svahované. S ohledem na geologický profil v řešeném území je navržena stabilizace podloží pro zajištění požadovaného modulu přetvárnosti jednotlivých vrstev. V jílových zeminách je navržena stabilizace podloží provápněním do hloubky 300 mm, ve štěrkových zeminách není provápnění potřeba. Ochrana a separace rostlé zeminy pod stabilizačním polštářem bude provedena separační geotextilií (300 g/m2).

Založení objektu je navrženo na monolitických železobetonových základových patkách a pásech, v místech větších výškových rozdílů plní základový pás haly zároveň funkci opěrné stěny. Beton základů splňuje požadavky na minimalizaci průsaku vody do konstrukce (voděodolný beton). Pod základovými konstrukcemi je také navržena stabilizace podlaží pro dosažení požadovaného min. Edef = 65 MPa. Na stabilizované podloží pod podlahou haly (min. Edef = 80 MPa) bude proveden hutněný pískový podsyp jako podklad pro hydroizolaci stavby.

Hydroizolace spodní stavby je navržena proti zemní vlhkosti a tlakové vodě v násypech z PVC folie oboustranně chráněné geotextilie. Základy budou z vnější strany opatřeny hydroizolačním stěrkovým nátěrem na bázi cementu i pod úrovní terénu chráněnou geotextilií a nopovou folií. Pro odvod vody ze zásypů bude provedena kolem objektu odvodňovací drenáž z PVC potrubí DN125 obaleného geotextilií.

Svislou konstrukci objektu tvoří ŽB stěny se ztužujícími ŽB pilíři v kombinaci s ocelovými sloupy, navrženými na požární odolnost 30 minut. Pohledovost betonu stěn a stropů je zajištěna použitím nového bednění. Vnitřní nenosné stěny jsou navrženy z keramických tvárnic. Obvodový plášť bude na ŽB stěnách zateplen systémem provětrávané fasády s tepelnou izolací z minerální vlny a s dřevěným laťovým obkladem s mezerami stejné šířky jako je šířka latí.

Stropní konstrukce administrativní části objektu jsou navrženy jako ŽB monolitické desky. Stropní konstrukce nad horním podlažím tvoří zároveň nosnou konstrukci střešního pláště. Na ploché střeše ve sklonu 3 % bude provedeno souvrství ze spádovaných tepelně izolačních desek (EPS 150S a PIR desek) s povlakovou hydroizolací z PVC fólie. Plochá střecha je odvodněna pomocí vnitřních gravitačních vpustí napojených na dešťovou kanalizaci. Zastřešení haly je řešeno jako pilová střecha se sklonem 21 °, kde nosná konstrukce je tvořena dřevěnými vazníky s ocelovými táhly, krokvemi s bedněním a středními dřevěnými sloupy, podpírající vazníky v polovině rozpětí. Veškeré nosné konstrukce objektu jsou navrženy na požární odolnost 30 minut. Ve svislých stěnách pilové střechy jsou osazena pevná okna, prosvětlující prostor haly.

Schodiště je navrženo železobetonové monolitické s povrchovou úpravou stěrkou, opatřeno je ocelovým zábradlím výšky 1 000 mm. Podlahy jsou navrženy těžké, v 1. NP drátkobetonové s tepelnou izolací na terénu a ve 2. NP s kročejovou izolací. Nosná vrstva podlah 2. NP je navržena betonová s povrchovou úpravou finální podlahovou stěrkou, v kancelářích je navržen koberec.

Podhledy jsou navrženy v 1. NP v hygienickém zázemí, šatně a chodbě a to celistvé sádrokartonové. Ve 2. NP je navržen zavěšený akustický lamelový podhled, nad kterým budou vedeny rozvody dešťové kanalizace ze střechy a rozvody ke klimatizačním jednotkám, které budou osazeny v podhledu. Pro revizi zařízení budou v celistvém pohledu vytvořena revizní dvířka. Viditelné rozvody v místnostech, kde není navržen podhled, budou opláštěny sádrokartonovou konstrukcí s povrchovou úpravou stěrkou ve vzhledu betonu.

Povrchové úpravy stěn jsou navrženy formou stěrky na pohledových ŽB stěnách a stropech. Zděné stěny budou opatřeny jednovrstvou VC omítkou s vloženou výztužnou tkaninou v celé ploše a výmalbou. Stěny v hygienickém zázemí budou opatřeny keramickými obklady na celou výšku místnosti tj. 2,4 metru.

Nová okna administrativní části jsou navržena hliníková s přerušeným tepelným mostem, zasklená izolačním trojsklem. Okna dílny ve stěnách i ve svislé stěně střešního světlíku jsou navrženy plastová, zasklena izolačním trojsklem. Vnější vstupní dveře také hliníkové zateplené, plné s prosklenou částí zasklenou izolačním trojsklem. Vrata navržena sekční průmyslová tepelně izolační s integrovanými dveřmi a prosklenými částmi. Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné s povrchovou úpravou HPL a CPL laminátem, příp. prosklené s pevným nadsvětlíkem, do místností kanceláří se zvýšenými akustickými vlastnostmi. Dveře budou osazeny do ocelové resp. hliníkové zárubně.

Oplechování parapetů oken navrženo z hliníkového lakovaného plechu, oplechování na střeše je navrženo z vysoce jakostního pozinkovaného lakovaného plechu tloušťky 0,63 mm příp. ze systémových prvků PVC střešní krytiny. Pro přístup na střechu haly je navržen ocelový pozinkovaný žebřík s ochranným košem a s ocelovou lávkou vedenou podél celého objektu. Z lávky je umožněn přístup do všech úžlabí pilové střechy.

Ing. Ivan Bedrunka
INPROS F-M s. r. o.