Modernizácia a inovácia plavebnej komory – Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo sa začalo budovať v roku 1977 ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros – ilustračné foto Vodné dielo sa začalo budovať v roku 1977 ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros – ilustračné foto

HISTÓRIA – Vodné dielo sa začalo budovať v roku 1977 ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Výstavba diela začala podpísaním medzinárodnej zmluvy s cieľom zabrániť pravidelným záplavám, ktoré sa v tejto oblasti vyskytovali. Dielo bolo uvedené do prevádzky v októbri 1992. Vodné dielo Gabčíkovo sa skladá zo zdrže Hrušov, prívodného kanála, stupňa Gabčíkovo (vodná elektráreň a plavebné komory) a odpadového kanála. Prívodný kanál zabezpečuje prítok vody zo zdrže Hrušov do vodnej elektrárne. Je dlhý 17 km. Stupeň Gabčíkovo spolu s vodnou elektrárňou a s plavebnými komorami slúži na využívanie spádu vody na výrobu elektrickej energie, na prekonávanie výškového rozdielu hladín v plavebných komorách a na odvádzanie prípadných povodňových vôd. Hĺbka ľavej a pravej plavebnej komory je 32 metrov, pričom napustenie a vypustenie trvá približne 15 minút. Na prekonanie výškového rozdielu hladín na oboch stranách vodného diela (21,6 m) je potrebných cca 190 – 210 tisíc metrov kubických vody. Každá komora má dĺžku 275 metrov a šírku 34 metrov.

2013 – GENERÁLNA REKONŠTRUKCIA

V septembri 2013 sa začala generálna rekonštrukcia ľavej plavebnej komory. Hlavné stavebné práce sa sústredili na sanovanie rôznych častí resp. objektov. Produkty stavebnej chémie firmy Sika boli navrhnuté s ohľadom na požiadavky jednotlivých častí a zaťaženie konštrukcií.

Prepadová hrana horného zhlavia
Prepadová hrana je časť konštrukcie, ktorá je extrémne namáhaná, a preto sa jej povrch chráni opancierovaním oceľovou konštrukciou. Povrch železobetónovej konštrukcie sa pred navarením a zabudovaním oceľového plášťa sanoval pomocou malty Sika® MonoTop®-412 N. Po opancierovaní sa vzniknutý priestor medzi povrchom betónu a oceľového plášťa vyplnil pomocou injektážneho stroja rýchlotuhnúcou zálievkovou maltou SikaGrout®-311.

Sanácia vtokových a výtokových kanálov
Na stropnej konštrukcii kanálov, cez ktoré sa napúšťa a vypúšťa voda z plavebnej komory, bolo potrebné dôkladne utesniť existujúce trhliny. Na vyplnenie a trvalé utesnenie trhlín sa použila 2-komponentná elastická polyuretánová injektážna živica Sika® Injection®-201.

Časť železobetónových povrchov vtokových a výtokových kanálov bolo potrebné sanovať a z dôvodu extrémne vysokého zaťaženia od rýchlo prúdiacej vody bola na opravu povrchov navrhnutá malta na báze epoxidových živíc Sikadur®-31 CF resp. Sikadur®-41 CF. Vlastnosti epoxidových mált výrazne prevyšujú mechanicko-fyzikálne parametre štandardne používaných mált na báze cementu. Vynikajúca pevnosť v tlaku, odolnosť proti oteru, hydraulickému oteru, proti pevným materiálom, ktoré sú obsiahnuté v rýchlo prúdiacej vode, boli hlavnými požiadavkami pre výber kvalitatívne nadštandardného materiálu na opravu železobetónových povrchov.

MODERNIZÁCIA A SANÁCIA PRAVEJ PLAVEBNEJ KOMORY V ROKU 2020

Požiadavky projektu
Hlavnou požiadavkou druhej etapy projektu, ktorý sa realizoval v roku 2020, bola inovácia a modernizácia pravej plavebnej komory pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo. Súčasťou tejto etapy bola komplexná inovácia a modernizácia technologického vybavenia plavebnej komory, súvisiacich súčastí technologického vybavenia a stavebných častí. Zároveň aj modernizácia hydraulického systému plnenia a vyprázdňovania plavebných komôr. Nevyhnutné bolo taktiež realizovať dotesnenie podložia a dilatačných škár plavebných komôr.

Sika riešenia
Sanácia železobetónových povrchov plavebnej komory – Steny plavebnej komory boli po jej vypustení dôkladne očistené vysokotlakým vodným lúčom. Po očistení povrchu sa v miestach, kde bola obnažená výstuž, na jej povrch aplikoval materiál, ktorého hlavnou úlohou je ochrana výstuže proti korózii a súčasne sa používa na zhotovenie pevnostného mostíka pre zabezpečenie lepšej prídržnosti následnej vrstvy.

Ako hlavný materiál, ktorý sa vybral a následne aj použil na celoplošnú opravu a ochranu očistených povrchov železobetónových konštrukcií, bola 1-komponentná cementová vodotesná malta Sika MonoTop®-120 Seal. Táto cementová malta má vynikajúce parametre v priestoroch s trvalým zaťažením vodou, vytvára hydroizolačnú povrchovú úpravu a jej druhotným účinkom je uzatváranie povrchovej štruktúry betónu.

Oprava priesakov cez dilatačné a pracovné škáry v kanálovom systéme – Na mnohých náročných stavbách, kde je zakladanie výrazne pod úrovňou terénu, na vodných stavbách, v oporných stenách a na mnohých ďalších projektoch, vzniká pri ich využívaní problém so vznikaním trhlín v konštrukciách a často aj s menšími, či väčšíme priesakmi vody cez tieto trhliny.

Pri väčších priesakoch, až výronoch vody pod tlakom, je potrebné trhliny utesniť v dvoch krokoch, najskôr dočasne utesniť veľké výrony vody penou a následne trvalo utesniť injektážnou živicou. Na tomto projekte bola na dočasné zastavenie priesakov vody cez stenu plavebnej komory použitá 2-komponentná polyuretánová pena Sika® Injection 105 RC. Následne sa aplikovala 2-komponentná polyuretánová živica Sika® Injection-203 na trvalé vyplnenie a utesnenie trhlín.

Pre možnosť utesnenia prípadných priesakov v budúcnosti bol do pracovných škár zabudovaný systém injektovateľných hadičiek SikaFuko® VT 1. Tieto hadičky je možné počas prevádzky doinjektovať vhodnou injektážnou živicou a takto utesniť presne lokalizované miesto priesaku.

Dilatačné škáry v plavebnej komore boli kvôli väčšiemu pohybu zatesnené vysoko kvalitným systémom Sikadur Combiflex® SG-20 M 250. Tento systém sa skladá z flexibilného pásu na báze TPO/FPO, ktorý sa lepí k podkladu pomocou 2-komponentného epoxidového lepidla Sikadur®-31 CF Normal. Hotový systém má vysokú odolnosť voči aktívne aj negatívne pôsobiacej tlakovej vode, umožňuje pohyb v dilatačnej škáre presne podľa definovaných požiadaviek. Jeho výhodou je veľký sortiment šírok tesniaceho pásu, ktorý umožňuje jeho veľkú variabilitu pre tesnenie pracovných škár, dilatačných škár, prestupov potrubí v mnohých náročných konštrukciách a stavbách.

Výber materiálov pre takto významné a náročné diela je vždy výzvou pre všetky zúčastnené strany. Veľkou výhodou spoločnosti Sika je široký sortiment produktov pre takmer všetky oblasti použitia – od jednoduchých projektov až po tie najnáročnejšie stavby. Pri tomto projekte boli skúsenými a zaškolenými realizačnými firmami zabudovávané hlavne produkty na opravu a ochranu betónových konštrukcií a produkty na ochranu proti vode. V menšej miere sa na Vodnom diele Gabčíkovo zabudovávali aj iné produkty, a to aj v rámci prvej etapy rekonštrukcie ako aj pri druhej etape v roku 2020. Boli to napr. zhotovenie vodotesnej, mechanicky a chemicky vysoko odolnej izolácie nad turbínovou halou, ktorá je priamo pojazdná aj nákladnými autami SikaCor® Elastomastic TF, izolácie striech pomocou PVC fólií Sikaplan®, tesnenie rôznych zložitých detailov na strechách alebo pri koľajniciach žeriavovej dráhy Sikalastic® MTC, a mnohých ďalších materiálov počas oboch etáp rekonštrukcie.

ZÁVER

Strategický význam Vodného diela Gabčíkovo pre mnohé oblasti ekonomiky, priemyslu a turistiky je základom pre spoluprácu projektantov, investorov, dodávateľov a prevádzkovateľov. Spoločnosť Sika Slovensko pristúpila vždy s hrdosťou, rešpektom a zároveň odbornými znalosťami do tejto komunikácie, či už vo fáze prípravy, ale aj počas samotného vykonávania prác s materiálmi. Veríme, že výsledky tejto spolupráce budú zaisťovať bezpečnosť a kvalitu prevádzky po mnohé desaťročia.

Ing. Zuzana Ždanská
manažérka technického servisu
Sika Slovensko, spol. s r. o.
www.sika.sk

Výhradnú zodpovednosť za informácie, použité v článku, nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácie, ktoré sa v ňom nachádzajú.

Spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy

Související články