Výroba surové oceli vzrostla o 10 %, stále však výrazně zaostává za předkrizovým rokem 2008

Český obchod s ocelovými výrobky Český obchod s ocelovými výrobky

V ČR se v loňském roce vyrobilo 4,96 milionu tun surové oceli, což je meziročně o desetinu více. Pro srovnání, výroba v předkrizovém roce 2008 činila 6,39 milionu. Velká část finálních výrobků vyrobených v ČR spadá do kategorie dlouhých výrobků, kterých se loni vyrobilo přes tři miliony tun. Za pozornost také stojí půl milionu tun vyrobených trubek, což je číslo srovnatelné s produkcí mnohem větší Francie.

VYVEZLI JSME 4,9 A DOVEZLI 7,5 MILIONU TUN OCELI

Do ČR bylo loni dovezeno více než 7,5 milionu tun ocelových výrobků v deklarované hodnotě 164 miliard korun. Naopak z ČR bylo v loňském roce exportováno téměř 4,9 milionu tun ocelových výrobků, jejichž deklarovaná hodnota dosáhla téměř 110 miliard korun. Největším obchodním partnerem českých ocelářů je již tradičně Německo. Do této země míří 24 % českého exportu oceli a Německo je stejně tak největší zdrojovou zemí, co se týče českého dovozu oceli, s podílem 21 %.

Obecně platí, že z pohledu obchodních vztahů je pro české oceláře zásadní Evropská unie (EU). V roce 2018 do ní mířilo přes 89 % českého vývozu a z Unie pocházelo na 80 % ocelových výrobků, které byly do ČR dovezeny.

Nejvíce vyváženým sortimentem českých ocelářů byl nelegovaný válcovaný drát, který se na celkovém objemu exportu podílel téměř 15 %. Naopak nevíce dováženým výrobkem byly pozinkované plechy, kterých se dovezlo přes 12 % celkového objemu dovozu.

PROTEKCIONISMUS V ROCE 2018 NA VZESTUPU

Mezinárodní obchod byl loni významně poznamenán ochranářskými kroky mnoha zemí. Prvním takovým krokem bylo rozhodnutí USA z konce zimy loňského roku. Americká strana ohlásila v březnu 2018 uvalení cel ve výši 25 % na dovoz oceli a 10 % na dovoz hliníku ze třetích zemí včetně EU. Ta byla sice z působnosti opatření dočasně vyňata až do 31. 5. 2018, nicméně po tomto datu začalo výše popsané opatření platit také pro evropské exportéry.

USA jsou vedle EU největším importérem oceli na světě. Americká cla vedla k významnému zdražení ocelářských výrobků na americkém trhu a nepřímo k řadě oznámení amerických výrobců o navyšování výrobní kapacity. Mluví se až o 16 milionech tun nové ocelářské kapacity v USA v situaci, kdy OECD odhaduje globální nadkapacitu na více než 500 milionů tun ročně. Američtí oceláři nicméně hodlají vytlačit skupiny výrobků, která se i přes clo do USA stále dováží, protože se v USA buď nevyrábí, anebo jen v nedostatečném objemu.

EU reagovala na americká cla v červenci 2018 zavedením provizorních ochranných opatření, tzv. safeguards. Šlo o opatření, která po dobu 200 dní (tj. do února 2019) omezovala objem bezcelního dovozu vybraných ocelářských výrobků do EU. Šetření Komise vedoucí k přijetí safeguards vycházelo z analýzy objemu dovozu v letech 2013 – 2017. Pro skupiny výrobků, u nichž byl prokázán prudký nárůst dovozu, byla definována dovozní kvóta stanovená průměrem dovozů v letech 2015 až 2017.

Po překročení kvóty se na dovážené objemy uvalilo clo ve výši 25 %. Po dobu účinnosti provizorních safeguards Komise dále zkoumala evropský trh s ocelí včetně navazujících průmyslových odvětví a následně navrhla konečná ochranná opatření, která byla v lednu schválena drtivou většinou členských států včetně ČR s tím, že nabyla účinnosti 2. února 2019.

Safeguards:

  • platí nejpozději do 30. 6. 2021,
  • počáteční výše kvót je stanovena na úrovni 105 % výše kvót provizorních opatření s tím, že hodnotu lze v průběhu platnosti opatření modifikovat, pokud s tím souhlasí členské státy,
  • oproti provizorním opatřením zahrnují konečné safeguards individuální kvóty pro jednotlivé zdrojové země s větším než pětiprocentním podílem na dovozu do EU.

OBCHOD EU V ROCE 2018

Do EU bylo v roce 2018 podle předběžných údajů evropské asociace Eurofer dovezeno 40 milionů tun oceli, z čehož asi tři čtvrtiny tvořily hotové výrobky a zbytek polotovary pro další zpracování. Přes osm milionů tun bylo dovezeno z Ruska, které bylo největším exportérem. Šest milionů tun se dovezlo z Turecka.

EU loni vyvezla přes 20 milionů tun ocelových výrobků a 2 miliony tun polotovarů, přičemž do USA mířily necelé 4 miliony tun. Zajímavým trhem je také Afrika, kde se moc oceli nevyrábí: EU tam vyvezla přes 3 miliony tun ocelových výrobků a polotovarů.

POLOVINU SVĚTOVÉ PRODUKCE POPRVÉ VYROBILA ČÍNA

Podle údajů World Steel Association bylo loni na celém světě vyrobeno 1,8 miliardy tun surové oceli, z čehož se poprvé v historii více než polovina vyrobila v Číně (928 mil. tun). Pro srovnání, EU loni vyrobila 168 mil. tun oceli, USA 87 mil. tun a Rusko 72 mil. tun.

VÝHLED PRO ROK 2019

Již ve 4Q 2018 jsme zaznamenali zpomalení velkých evropských ekonomik včetně Německa, a tedy ochlazení poptávky po oceli, která jde ruku v ruce s kondicí celkové ekonomiky. Je pravděpodobné, že poptávka po oceli v EU bude letos stagnovat či poroste jen velice mírně (v roce vzrostla o 2,6 %, letos čekáme maximálně desetiny procenta).

TOP 10 světových výrobců oceli v milionech tun

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Čína 731 822 822 808 808 831 928
EU 168 166 169 166 162 168 168
Indie 77 81 87 89 95 101 106
Japonsko 107 110 110 105 104 104 105
USA 88 86 88 78 78 81 87
Rusko 70 69 71 70 70 70 72
Jižní Korea 69 66 71 69 68 68 71
Turecko 35 34 34 31 33 34 35
Brazílie 34 34 33 33 31 34 35
Taiwan 21 22 23 21 22 22 23

 

Související články