Národní strategie regenerace brownfieldů

O doplňující rozhovor jsme požádali Kateřinu Kubizňákovou, vedoucí Oddělení řízení projektů brownfieldů agentury CzechInvest (na snímku).

Jaká mají brownfieldy pro investory pozitiva?
Jedná se určitě o zajímavé investiční příležitosti. Brownfieldy jsou z velké části dobře umístěny, nicméně ve většině případů je třeba dobře rozvážit jejich nové využití. U některých lokalit se jedná o zajímavou architekturu, která budoucímu projektu vtiskne nezaměnitelný charakter.

Pokud se pro brownfieldy chystají nějaké úlevy a další výhody, nebude (nebo nemělo by to být) u výstavby na zelené louce právě naopak? Nechystá se proto nějaké zpřísnění výstavby na úrodné orné půdě? Mohl by nějak rozvoji využití brownfieldu pomoci nový Stavební zákon? Pokud ano, jak?
Takové dotazy míří správným směrem. Agentura CzechInvest navrhuje systémová opatření v rámci Národní strategie regenerace brownfieldů, která byla schválena Ministerstvem průmyslu a obchodu a v blízké době by měla být o tomto dokumentu informována vláda ČR.

Stavební zákon by pomohl ve zkrácení povolovacích procesů, a pokud by se do zákona zakomponoval pojem „brownfield“, jednalo by se o uzákoněný pojem, který by bylo nutné na území České republiky systematicky sledovat a následně i navrhovat adekvátní opatření pro snižování počtu brownfieldů na území České republiky.

Stát podporuje revitalizaci brownfieldů prostřednictvím dotačních programů, a to jak ze strany evropských operačních, tak národních. Nové možnosti financování nově nabídne také Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Jak budou tyto možnosti v praxi vypadat?
Přes CzechInvest mohou města, obce a kraje žádat o podporu na obnovu brownfieldů v jejich vlastnictví. Podmínkou je budoucí podnikatelské využití takto revitalizovaných lokalit.

V případě financování ze strany ČMZRB se nejedná o dotaci, ale o finanční nástroj, který bude spravovat ČMZRB pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. V tomto roce by měl být spuštěn pilotní projekt Integrovaných teritoriálních investic pro oblast Ostravy, financovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) 2014 až 2020.

Jednalo by se o mezaninové financování spočívající v použití kombinace hybridního dluhu a vlastního kapitálu. Zjednodušeně řečeno forma revolvingového fondu pro developery, kteří by revitalizovali objekty pro finální využití výrobními a podnikatelskými subjekty.

Existuje statistika, o jak velké dotační objemy se bavíme? Existují určitě i dotační tituly na výstavbu nových hal na zelené louce, jak to vychází v porovnání s podporou brownfieldů?
Jen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 2007 až 2013 bylo zrekonstruováno více než 300 hektarů brownfieldů. Jeho předchůdce, Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) 2004 až 2006 podporoval ve specifických případech i novostavby, nešlo tedy výhradně o rekonstrukce, objem zrekonstruovaných ploch i tak přesáhl 23 hektarů.

Dotace na výstavbu nových hal na greenfieldech aktuálně neexistují. Pokud bychom se bavili o zvýhodňování výstavby na greenfieldu, děje se tak pouze prostřednictvím investičních pobídek, které jsou navázány na výši příchozí investice a množství nových pracovních míst. Ostatní programy jsou cíleny na rekonstrukce a regenerace brownfieldů.

CzechInvest zpracoval Národní strategii regenerace brownfieldů, která je připravena k předložení a schválení vládou. Co bude cílem, kdy bude předložena, kdo se podílí na tvorbě?
Národní strategie regenerace brownfieldů by měla být předložena jako informativní zpráva na vládu v průběhu několika týdnů. Jejím cílem je nastavení funkční státní platformy, která bude zajišťovat komunikaci mezi jednotlivými veřejnými subjekty a navrhovat systémové změny, finanční nástroje a dotace dle potřeb. Součástí dokumentu jsou i opatření týkající se územního plánování a vzdělávání.

Brownfield je pouze bývalý objekt výrobního závodu? Proč třeba není brownfieldem bývalá budova textilky Ostravice v Ostravě? Však by tam mohly vyrůst moderní kanceláře?
Brownfieldem není pouze bývalý výrobní areál. Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt či areál), která není dostatečně využívána, je zanedbána a případně i kontaminována. Nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace, a vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. To znamená, že Vámi uvedený příklad – bývalá budova textilky Ostravice – splňuje definici brownfieldu.

Co třeba vyvlastnění zanedbaných objektů, například z důvodu bezpečnosti, ekologie nebo hyzdění krajiny?
Stavební zákon vyvlastnění zanedbaných objektů za jistých podmínek umožňuje. Tato možnost však nebývá využívána, což je v mnoha případech škoda…

Související články