Vznik „státního cloudu“ je v procesu přípravy

Vladimír Dzurilla Vladimír Dzurilla

„Jsme státním podnikem a více než 80 % svých služeb poskytujeme resortu svého zakladatele, kterým je Ministerstvo financí. Zbylé kapacity jsou pak využívány dalšími subjekty v rámci veřejné správy, např. Ministerstvem vnitra a organizacemi v jeho resortu. Podnik je subjektem kritické infrastruktury státu a zaměřuje se především na provoz kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů veřejné správy,“ takto nám na úvod našeho rozhovoru objasnil roli státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb Vladimír Dzurilla, generální ředitel Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p. (SPCSS).

V klasické komerční oblasti SPCSS sice nepůsobí, přestože služby, které v souvislosti s provozem datových center poskytuje, jsou konkurenceschopné. Chystáte výstavbu nových center?
SPCSS provozuje dvě datová centra, v Praze a Zelenči. První je již dlouhodobě plně využívané, druhé zmíněné má rok po kolaudaci a postupně se zaplňuje podle poptávky. Nové datové centrum v Zelenči bylo realizováno na základě neustále rostoucích požadavků na provoz systémů státní správy a nutnosti rozšiřovat kapacity pro ukládání státních dat. I proto se v koncepci našeho datového centra počítá s možností dlouhodobého navyšování jeho kapacit v několika etapách. Další rozvoj, tj. přistoupení k realizaci další etapy výstavby datového centra však bude záviset na konkrétním zájmu. Vzhledem k časové a investiční náročnosti budování datových center je samozřejmě nelze stavět tzv. do zásoby.

V jakém stádiu je plánovaná centralizace státních dat do jednoho místa, do národního datového centra? Toto byste měli pod správou vy, vaše společnost?
Vznik „státního cloudu“ je v procesu přípravy, na které se podílí několik státních subjektů. Podle náročných hodnotících kritérií a požadavků se zvažují možnosti jednotlivých realizací. Uvažuje se jak provozování státního cloud computingu s využitím státem vlastněného datového centra, protože stát musí mít důležitá data a citlivé údaje pod svou kontrolou, tak využití komerčních datových center, kde je to z hlediska bezpečnosti možné a efektivní. SPCSS není jediným poskytovatelem služeb datového centra státu, je však provozně a kapacitně největším. V této souvislosti proto samozřejmě očekáváme zájem o využití našich datových center. V současnosti se však teprve připravuje nezbytná legislativa, která je nutným předpokladem pro výběr a určení provozovatele státního cloudu.

Určitě sledujete co je nového na trhu. Které technologie váš podnik v této oblasti nejvíce zajímají?
To je otázka kombinující mnoho různých aspektů rozvoje a různých vlivů najednou. Jak bylo zmíněno, SPCSS patří mezi prvky kritické infrastruktury státu, a nejen s touto skutečností je spojená velká pozornost, kterou věnuje neustálému rozvoji v technologické oblasti tak, aby poskytoval služby na špičkové úrovni. Zajímáme se o nové trendy v ICT, reagujeme a pracujeme tak, aby byly naše systémy neustále takzvaně „up‑to‑date“, tzn. vyhovující aktuálním požadavkům, jak z hlediska požadovaného výkonu a kapacit, tak zabezpečení. Zároveň také přicházíme s inovacemi, službami a nabídkami, které reagují na vývoj. Pochopitelně stěžejní pro nás je problematika bezpečného provozu informačních systémů a bezpečného ukládání dat. Zde neustále posilujeme kybernetickou bezpečnost našich a námi provozovaných systémů i rozšiřujeme nabízené a poskytované služby. Jak ukázaly nedávné útoky na státní instituce, jde o oblast, která nutně vyžaduje velkou pozornost.

V čem se liší vaše požadavky na datová centra od požadavků soukromých subjektů?
Mezi státním a komerčním datovým centrem není markantní rozdíl. Obě mají k dispozici možnost využít stejné technologie, a jde tedy jen o to, jaké si zvolí a jak a s jakými náklady je nastaví. V našem případě je důležitá komplexnost. Naši zákazníci obvykle vyžadují zakázku na klíč od jednoho dodavatele, zatímco soukromý subjekt se méně brání kombinovat dodávky několika poskytovatelů služeb. Jak plyne z již uvedeného, zaměřujeme se na poskytování služeb bezpečných datových center, tzn. hosting, případně housing, a služby kybernetické bezpečnosti. Hosting poskytujeme ve všech jeho typech, IaaS, PaaS i SaaS, v závislosti na požadavku zákazníka. Máme proto přirozenou ambici ucházet se o roli poskytovatele služeb státního cloudu a chceme dále rozšiřovat i naše stávající angažmá v oblasti datové analytiky.

Související články