Bývalý vodojem v Kladně po konverzi slouží novému účelu

Pohled na původní vodojem Pohled na původní vodojem

V článku je popsána konverze bývalého vodojemu v Kladně. Zajímavostí této realizace bylo například to, že původní nosná konstrukce nese účinky zatížení střešního a obvodového pláště, pro ostatní zatížení byla navržena nová nosná konstrukce, která je vestavěna uvnitř vodojemu a tvoří nové komunikační jádro VSCT Kladno (Veolia Smart Control Tower). 

HLAVNÍ ÚDAJE

 • Investor: Středočeské vodárny, a. s.
 • Generální dodavatel: JOPO construction a. s.
 • Architekt: esté architekti, s. r. o.
 • Projektant: D‑PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s.
 • Projektant OK: KONSTAT s. r. o.
 • Realizace: 07/2017 – 11/2019

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Urbanistické a architektonické řešení vychází ze stávajícího stavu a účelu objektu. Dokumentace řeší konverzi (změnu funkce) odpojeného věžového vodojemu v areálu v Kladně‑Rozdělově. Návrh dispečinku s reprezentativním prostorem investora a expozicí vodárenství je založen na dvou základních principech.

Prvním je koncepční úprava velkorysého výškového členění vodojemu do dvou hlavních prostorů, nesoucích v „dříku“ a nesených v „hlavě“. Vložené betonové desky podlah vymezují patra nových funkcí – vstupní lobby (1. NP), technické patro (2 – 3. NP), dispečink (4. NP), showroom (5. NP) a vyhlídková plošina (6. NP).

Ve druhé rovině jde o (k siluetě citlivou, současně však funkční) náhradu zděného obvodového pláště vrchní části vodojemu transparentní fasádou. Ta umožňuje současně výhledy do okolí i dostatečné osvětlení nových dispozic. Horizontální lamelové stínění funguje jako clona přímému slunci a pohledově modeluje hlavu vodojemu v jejím původním vnějším objemu.

Nově je řešeno komunikační jádro s výtahem. Současně s objektem vodojemu byl upraven přilehlý parter v centrální části areálu společnosti, kde je také řešeno napojení na stávající rozvody inženýrských sítí.

BOURACÍ PRÁCE

V rámci bouracích prací byly provedeny následující práce:

 • Odstranění nádrže vodojemu o objemu 800 m3.
 • Vybourání betonového stropu mezi dříkem a hlavou vodojemu.
 • Vybourání kompletního schodiště.
 • Vybourání části ocelové konstrukce.
 • Odstranění opláštění hlavy vodojemu.
 • Odstranění výplní fasád v hlavě vodojemu.
 • Vybourání kompletního střešního pláště.

Nosná konstrukce střechy byla demontována šetrně s ohledem na zpětné osazení do konstrukce nového střešního pláště, což se stalo velkou technickou výzvou.

Bourání nádrže vodojemu probíhalo vcelku včetně nosných sloupů. Segment nádrže byl umístěn v areálu vodojemu jako architektonický prvek.

ZÁKLADY

Základové konstrukce jsou stávající, přičemž dodavatel se potýkal s velmi stísněnými prostory a omezením použití techniky. Nově byla provedena základová deska pod nově rozšířeným suterénem (podzemním podlažím). Desky jsou provedeny na roštu základových prahů, které jsou podporovány systémem mikropilot. Podlahová deska v části 1. NP je z betonu C16/20 tl. 150 mm vyztužená KARI sítí při horním i spodním povrchu (KARI 8/150 × 8/150). Nad základy a na podlahové desce je provedena vrstva hydroizolace spodní stavby. Únosnost zeminy v úrovni základové spáry musí být minimálně 150 kPa.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Jedná se o věžový vodojem s pěti nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Šesté nadzemní podlaží tvoří vyhlídkovou plošinu. Stavba navazuje na současný konstrukční systém. Nosné svislé konstrukce jsou ocelové. Příčky jsou provedeny ze sádrokartonu. Svislé konstrukce suterénu jsou železobetonové stěny z prolévaných tvárnic. Obvodové stěny v dříku vodojemu je tvořeno stávajícími vápenopískovými cihlami.

Budova je tvořena ocelovou nosnou konstrukcí s osmi nosnými sloupy z 2 × U300. V objektu byla odstraněna nádrž vodojemu a byly dále vybourány další nepotřebné konstrukce. Do takto připravené stavby bylo vsazeno nové vertikální komunikační jádro (se schodištěm a výtahem) a nové stropní konstrukce.

Stropní konstrukce jsou ocelobetonové (ocelová nosná konstrukce s betonovou deskou stropu do ztraceného bednění z TR plechu). Střešní krytina je falcovaná (plechová) z měděného plechu. Nosnou konstrukcí střechy tvoří izolační PUR panely na ocelové konstrukci. Na střechu je výlez jedním z oken v lucerně nad vyhlídkou v 6. NP. Okna a lehký obvodový plášť jsou hliníková a splňují normové tepelně technické požadavky na výplně otvorů. Vstupní dveře jsou plechová (repasovaná stávající).

Návrh konstrukce vycházel ze statických analýz projekční kanceláře KONSTAT s. r. o. zahrnující i pokročilé metody ověřování požární odolnosti, které definovaly možnosti využití stávajících konstrukcí.

ZÁVĚR

Vytápění popisovaného objektu je provedeno napojením na areálovou výměníkovou stanici. Osvětlení je klasické (LED), inteligentně ovládané a řízené. Značné nároky byly kladeny na protipožární opatření, protože budova spadá do kategorie výškových staveb. Stavba musela splnit mimo jiné i specifické požadavky na konstrukci výtahů, opláštění ocelové konstrukce, evakuační časy uživatelů objektu, délky únikových cest a toto vše v souladu s náročným architektonickým pojetím.

Z podkladů D‑PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. a VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Související články