Největší investice Pardubického kraje pokračuje 2. etapou

publikováno:
autor:
Vizualizace objektu (autoři: Ing. arch. Klára Steinhauserová Ing. arch. Martin Bukolský) Vizualizace objektu (autoři: Ing. arch. Klára Steinhauserová Ing. arch. Martin Bukolský)

Moderní pavilon Centra urgentního příjmu, který v Ústí nad Orlicí postupně roste, umožní poskytovat zdravotní péči odpovídající 21. století. Významně zvýší úroveň poskytovaných služeb, zefektivní práci, nabídne lepší zázemí a komfort jak pro lékaře a zdravotnický personál, tak i pro pacienty a jejich doprovod. A především – Orlickoústeckou nemocnici posune na úroveň špičkových zařízení v republice.

První etapa byla zaměřena na přípravu celého území pro stavbu nového objektu. Největší investice Pardubického kraje do orlickoústecké nemocnice za posledních několik desítek let aktuálně pokračuje 2. etapou – novostavbou objektu SO01 – Centrální příjem. Ten je situován v severovýchodní části areálu nemocnice, kde má logickou provozní návaznost na objekt chirurgických oborů s operačními sály a centrální sterilizací (pavilon B), na který je napojen proskleným nadzemním koridorem v úrovni 1. NP – 3. NP a spojovací chodbou v suterénu. Součástí koridoru budou dva nové lůžkové výtahy z 1. PP – 4. NP, které nahradí výtahy vybourané u pavilonu B.

Vzhledem k tomu, že bourání se provádělo v areálu nemocnice, v objektu, ve kterém jsou ambulantní a lůžková oddělení, bylo nutné, aby tyto práce byly prováděny šetrně, rozebíráním konstrukcí a v takém režimu prací, který byl pro provoz nemocnice co nejméně zatěžující a omezující. Přitom byly minimalizovány případné výpadky provozu jednotlivých oddělení.

Objekt uzavírá svým objemem centrální otevřený prostor středu areálu se zelení, okolo kterého jsou soustředěny jednotlivé nemocniční pavilony. Budova je dopravně napojena z ulice Jana a Josefa Kováře a na komunikace nemocničního areálu.

KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Nosné konstrukce nového objektu
Nosnou konstrukci čtyřpodlažní stavby (s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími) tvoří monolitický železobetonový skelet se základními modulovými rozpony 7 200 a 8 400/6 000, 6 300 a 7 200 mm. Svislé konstrukce objektu jsou tvořeny železobetonovými monolitickými sloupy a železobetonovými monolitickými stěnami, které jsou navrženy po obvodu 1. PP a ve všech patrech v prostoru komunikačních jader. Sloupy v 1. PP – 2. NP byly navrženy čtvercového průřezu o rozměru 450 × 450 mm, ve vstupní hale v 1. NP a ve 2. NP na ARO jsou kruhové sloupy ∅ 500 mm. Rozměr sloupů ve 3. NP bude 400 × 400 mm a na JIP ∅ 450 mm.

Podzemní stěny byly navrženy tloušťky 300 mm, stěny komunikačních jader budou mít tloušťku 200 mm. Veškeré pracovní a dilatační spáry budou opatřeny těsnícími pásy zajišťujícími vodonepropustnost konstrukce. Prostupy stěnami budou opatřeny systémovými těsnícími prvky např. vláknocementovými prostupkami s nerezovými jednoduchými těsnícími prstenci. V obvodových stěnách budou provedeny řízené těsněné smršťovací spáry, které zajišťují vytvoření kontrolované trhlinky od smršťování.

Svislé konstrukce koridoru od 1. NP do 3. NP jsou tvořeny ocelovými sloupy z jäklu 120 × 120 × 6,3. Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky po obvodě zesílené trámem, který zároveň plní funkci parapetu a nadpraží. Tloušťka stropních desek bude 250 mm. Krajní pole v 1. PP a 1. NP budou mít tloušťku 300 mm. U rohů komunikačních jader byly navrženy hlavice, které budou mít tloušťku 350 mm. Stropní desky koridoru a prostoru u výtahových šachet budou mít tloušťku 200 mm. Dilatace ve stropních deskách bude ve všech podlažích navržena na konci koridoru před prostorem výtahových šachet. Stropní konstrukce budou realizovány na několik etap s časovým odstupem jednotlivých betonáží min. 10 dní, aby byly eliminovány trhlinky od účinků smršťování.

Nosná konstrukce venkovní markýzy, která byla navržena v úrovni stropu nad 1. NP, bude z ocelových svařovaných nosníků proměnné výšky. Nosníky jsou kotveny k železobetonové konstrukci stropu nad 1. NP. V 1. PP jsou čtyři železobetonové anglické dvorky pro nasávání a výfuk VZT. Stěny dvorků jsou provedeny v systému bílá vana.

Nosné konstrukce budovy vyhovují z hlediska mechanické odolnosti a stability, nehrozí zřícení stavby ani její části, nehrozí nadměrné přetvoření větší než přípustné, tzn. není ohrožena bezpečnost a provozuschopnost technického zařízení, vybavení a jiné techniky. Konstrukce mají dostatečnou rezervu proti dosažení meze únosnosti, takže nehrozí poškození stavby ani při nahodilém lokálním překročení normového zatížení.

Práce na stávajícím objektu B
V rámci STP stávajícího objektu „B“ byl zjišťován materiál stropních konstrukcí a orientace stropních prvků a hlavní nosné výztuže. Stropní konstrukce jsou převážně ŽB monolitické desky, některé desky jsou pravděpodobně křížem armované. Dále byly zjištěny ŽB žebrové stropy mezi vnitřními příčnými stěnami, nad částí 1. PP až 3. NP stropy z keramických stropních desek do ocelových profilů. Nad 1. NP byly v části zjištěny PZD (železobetonové prefabrikované zdící dílce) panely. Stropní konstrukce mezi přístavbou výtahů a starší částí pavilonu jsou ukládané na průvlak z ocelových profilů podporovaný ocelovými sloupy spřaženými s vyzdívkou.

Stávající obvodový plášť celého objektu je vyzděn, nosné stěny jsou v 1. PP tl. 800 mm, v 1. NP až 3. NP tl. 500 – 650 mm, ve 4. NP tl. 375 – 500 mm, v 5. NP tl. 300 mm.

Dozdívky nosného zdiva budou realizovány u cihel plných. Napojení stávajících a nových stěn bylo nutno provazovat i mezi různými formáty cihel, aby nedošlo k prorýsování přechodu.

Obvodový plášť
Západní část hmoty nového objektu je předsazena v úrovni přízemí a suterénu. Na severní a východní straně objemu jsou horní dvě podlaží vykonzolována oproti přízemí, přesah hmoty je zvýrazněn průběžným přístřeškem probíhajícím přes roh objektu v úrovni stropu mezi 1. NP a 2. NP. Hlavní hmota nového objektu je propojena se stávající budovou pavilonu B proskleným spojovacím koridorem v úrovni všech podlaží.

Obvodový plášť v 1. PP tvoří železobetonové stěny z vodonepropustného betonu, které slouží zároveň jako opěrné stěny proti zemnímu tlaku. Stěny budou opatřeny tepelnou izolací z polystyrenu XPS, z desek s minimální nasákavostí pro spodní stavbu v tl. 150 mm, pod základovou deskou bude izolace 80 mm. Izolace bude ochráněna pod upraveným terénem geotextilií.

Zděná stěna výfukové komory v anglickém dvorku v 1. PP je opatřena kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 100 mm a omítkou.

Fasáda od 1. NP výše bude tvořena lehkým obvodovým pláštěm s přerušeným tepelným mostem, s nosnými svislými a vodorovnými hliníkovými profily tmavě šedé barvy, s výplní z prosklených průhledných dílů (pevné nebo otvíravé) a plných dílů se smaltovaným sklem. Prosklené díly budou zaskleny izolačním trojsklem, neprůhledné části kombinací izolačního dvojskla a minerální vaty.

Zasklení do úrovně parapetu bude se zábradelní funkcí. Před fasádu budou předsazeny horizontální žaluzie s krytem z čirého plexiskla prostřídané panely z hliníkového plechu s kruhovou perforací.

Obvodový plášť v místě železobetonových stěn tvoří kontaktní zateplovací systém s minerální vatou a omítkou v tl. 180 mm. Před fasádu budou předsazeny panely z hliníkového plechu s kruhovou perforací nebo pevné žaluzie s horizontálními lamelami.

Konzola markýzy, stejně jako pás fasády nad markýzou, bude opláštěná hladkým plechem. Pod obvodovým průvlakem bude meziprostor v ocelové konstrukci zateplen na celou výšku ocelových konzol.

Protihluková zástěna na střeše objektu je tvořena akustickými sendvičovými panely s opláštěním z profilovaného plechu v barvě tmavě šedé.

Fasáda koridoru byla navržena prosklená, sloupkopříčková, z hliníkových profilů, s čirým prosklením, s obdobným, ale jednodušším členěním jako fasáda hlavní. Objekt je navržen v energetickém standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Objekt B
Obvodový plášť přístavby výtahů u pavilonu B budou tvořit železobetonové stěny s kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou a omítkou v tl. 180 mm. Stávající obvodový plášť objektu B je zděný s kontaktním zateplením minerální vatou v tl. 180 mm a omítkou v barvě bílé a světle modré. Sokl je s kontaktním zateplením XPS v tl. 150 mm a opatřen dekorativní soklovou omítkou v tmavě modré barvě. Na fasádě kolem upravovaných okenních otvorů se počítá se zateplovacím systémem s omítkou podle stávající skladby.

Střešní plášť
Střecha stávající objektu pavilonu B je jednoplášťová s fóliovou hydroizolací. Na střeše bude na betonovou dlažbu umístěna větrací jednotka. Prostupy střešním pláštěm budou zapraveny ve shodné skladbě. Hydroizolační vrstvy budou opraveny fólií PVC.

Střecha novostavby nad 3. NP, přístavbou výtahů ve 4. NP a střecha koridoru je řešena jako jednoplášťová nevětraná s parozábranou, tepelnou izolací ve spádu, krytinou z fólie z měkčeného PVC. Spád střech je dvouprocentní s vnitřními střešními svody. Na střeše jsou vytvořeny pochozí trasy z fólie s protiskluznou úpravou. Střecha nad 1. NP je řešena jako jednoplášťová nevětraná s parozábranou, tepelnou izolací ve spádu, krytinou z fólie z měkčeného PVC, mimo požárně nebezpečný prostor s extenzivní zelení, v požárním prostoru s vrstvou kačírku.

ZÁVĚR
Celkové náklady pravděpodobně přesáhnou částku 470 milionů korun.

Z podkladů Sdružení EP-PAK 
(EP Rožnov, a. s. – Projekční architektonická kancelář spol. s r. o.)

Související články