Budova Lesní správy v Chocni, státního podniku Lesy ČR – Stavba Pardubického kraje

Spodní suterénní část domu byla navržena jako železobetonový monolit vytvářející tuhý sokl pro horní dřevostavbu Spodní suterénní část domu byla navržena jako železobetonový monolit vytvářející tuhý sokl pro horní dřevostavbu

Moderní objekt, pyšnící se titulem Stavba roku 2019 Pardubického kraje, je obloukovitá budova, která svým tvarem kopíruje svažitý pozemek. Suterénní část domu je provedena z železobetonového monolitu tvořící tuhý sokl pro horní dřevostavbu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  • Investor: Lesy ČR, s. p.
  • Projektová dokumentace: Ing. arch. Jiří Matyáš; Ing. arch Jana Motyčková (Archiceps)
  • Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s.

Jedná se o dvoupodlažní objekt s pultovou střechou klesající k východu uprostřed zástavby v Chocni. Hmota stavby je rozdělena horizontálně na dvě části, horní přístupnou z východu z veřejného parkoviště a spodní otevřenou na západ. Spodní suterénní část domu – železobetonový monolit, horní část domu – dřevostavba. Hlavní nosnou konstrukcí skeletové konstrukce tvoří sdružené rámy o dvou polích se sloupy na obvodu a přibližně uprostřed rozponu spojité horní příčle. Nosnou konstrukcí střechy jsou trámy v podélném směru spojované s rámovou příčlí na rybinu. Prostorová stabilita konstrukce je zajištěna ocelovými šikmými táhly v rovině rámu. Vnější stěny tvoří rámová konstrukce opláštěná na straně interiéru deskami OSB s větranou mezerou a dřevěným obkladem v exteriéru.

CELKOVÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Uspořádání objektu a jeho konstrukční řešení jsou úzce propojené. V nadzemním podlaží je dům v příčném směru členěn jako trojtrakt. Nejnižší východní část tvoří pás zázemí, navazuje chodba a v nejvyšším prostoru na západ jsou kanceláře. V podélném směru je podlaží rozděleno na sedm modulů odpovídajících jak požadované velikosti místností, tak racionálnímu konstrukčnímu řešení.

Mírně zapuštěný a krytý vstup do nadzemního podlaží je od parkoviště pro veřejnost zhruba uprostřed domu. Na vstupní foyer navazuje vnitřní chodba přisvětlená průběžným pásem nadsvětlíku v příčce do kanceláří a také schodiště do suterénu. Podél chodby jsou rozmístěny kanceláře, přičemž její jižní konec je rozšířen k fasádě a více prosvětlen. Severní část skýtá společné prostory, nachází se zde zasedací místnost a kuchyňka s jídelnou.

Suterén je v severní polovině čistě technický. V návaznosti na vjezd a parkoviště pro zaměstnance jsou zde krytá stání, garáž a sklady. Ve střední části navazuje na zaměstnanecký vstup trojice kanceláří revírníků s vlastním vstupem přes šatnu a umývárnou, na vnitřní straně je archiv a při shora osvětleném schodišti technická místnost se serverovnou. Jižní část je určena pro inspekční pokoj. Ten je možné změnit na kanceláře a zpřístupnit prodloužením chodby přes kancelář revírníků.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

Stavební řešení
Objekt je dvoupodlažní s pultovou střechou. Suterénní podlaží je na východní a jižní straně částečně zapuštěno do terénu, západní a severní strana je nad úrovní přilehlého terénu.

Konstrukční a materiálové řešení
Spodní suterénní část domu byla navržena jako železobetonový monolit vytvářející tuhý sokl pro horní dřevostavbu. Východní stěna slouží jako opěrná proti terénu a umožňuje lepší hydroizolaci. V severní nevytápěné a oddilatované části přináší vynesení na sloupech volnost uspořádání a pocitové odlehčení horní hmoty. V jižní vytápěné části jsou železobetonové stěny po obvodě zatepleny a použity jen v nezbytné míře dle statického návrhu, ostatní vnitřní stěny tvoří lehké příčky.

Horní hmota je řešena jako dřevostavba. Hlavní nosnou konstrukci skeletové konstrukce tvoří sdružené rámy o dvou polích, se sloupy na obvodu a přibližně uprostřed rozponu spojité horní příčle. Osy rámů jsou v půdorysu radiálně natočeny. Nosnou konstrukcí střechy jsou trámy v podélném směru spojované s rámovou příčlí na rybinu. Prostorová stabilita konstrukce je zajištěna ocelovými šikmými táhly v rovině rámů, resp. nárožím ze železobetonu a posílením obvodových trámů.

Vodorovné ztužení je realizováno tuhým bedněním střešní roviny při spolupůsobení zakřiveného půdorysu objektu. Vnější stěny tvoří rámová konstrukce opláštěná v interiéru deskami OSB, s větranou mezerou a dřevěným obkladem v exteriéru. Pultová střecha je navržena jako dvouplášťová s vysokou větranou mezerou, bez výrazných přesahů a lemovaná na krátkých stranách nízkými atikami.

Všechny konstrukce se důsledně dělí na nosnou část v interiéru (hlavní i vedlejší), dále parozábranu, kterou neprochází žádný konstrukční prvek, a nakonec tepelně izolační plášť s klesajícím difúzním odporem směrem do větrané mezery v exteriéru. Obvodové stěny jsou v interiéru doplněny instalačními předstěnami pro umístění instalací.

Konstrukce krovu a střechy
Krov je celodřevěný, pultový se sklonem krokví 6,7 °. Nosnou konstrukcí střechy jsou stropnice v podélném směru spojované s rámovou příčlí na rybinu. Vzdálenost mezi příčlemi krovu není větší než 6,5 m, osová vzdálenost stropnic je 625 mm. Šířka stropnic je posílena ze 100 na 160 mm u výměn pro klimatizace, u střední příčky s nadsvětlíkem (pro její lepší kotvení) a u výměny u vstupu.

STAVBA ROKU 2019

Stavba nové administrativní budovy Lesů ČR v Chocni získala ocenění v soutěži Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji, a to za zdařilý architektonický návrh, použití vhodných materiálů a začlenění do přírodního prostředí. Hlavní vstup do budovy je řešen lávkou z parkoviště do prvního nadzemního podlaží. Vnitřní příčky a vnitřní obvodové stěny jsou zhotoveny z dřevěných rastrů obložené sádrovláknitými deskami. Jako konečná povrchová úprava protilehlých stěn kanceláří a celé chodby byl použit palubkový smrkový obklad. Obložení tvoří přírodní břidlicové pásky a modřínová prkna s povrchovou úpravou olejováním.

Z podkladů Ing. Tomáše Frýby, 
specialisty plánování a kontroly stavebních zakázek, 
Lesy České republiky, s. p.

Související články